• زبان و ادبیات

    نماد اژدها در «اژدهای خودی» و اسطورهٔ ضحاک

    خلاصه‭:‬ اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شګفت‭ ‬انګیز‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬راز‭ ‬و‭ ‬رمز‭ ‬ترینِ‭ ‬داستانها‭ ‬در‭ ‬شاهنامۀ‭ ‬فردوسی‭  ‬است‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ماندگار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬دانشهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬گسترۀ‭ ‬علوم‭ ‬بشری‭ ‬مانند‭ ‬روانشناسی،‭ ‬اسطوره‭ ‬شناسی،‭ ‬زیبایی‭ ‬شناسی،‭ ‬ادبیات‭ ‬شناسی،‭ ‬بشر‭ ‬شناسی‭…

Back to top button