زبان و ادبیاتمقالات

نماد اژدها در «اژدهای خودی» و اسطورهٔ ضحاک

خلاصه‭:‬

اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شګفت‭ ‬انګیز‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬راز‭ ‬و‭ ‬رمز‭ ‬ترینِ‭ ‬داستانها‭ ‬در‭ ‬شاهنامۀ‭ ‬فردوسی‭  ‬است‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ماندگار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬دانشهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬گسترۀ‭ ‬علوم‭ ‬بشری‭ ‬مانند‭ ‬روانشناسی،‭ ‬اسطوره‭ ‬شناسی،‭ ‬زیبایی‭ ‬شناسی،‭ ‬ادبیات‭ ‬شناسی،‭ ‬بشر‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬شناسی‭ ‬بنگریم،‭ ‬نمادها‭ ‬و‭ ‬تمثیل‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬معانی‭ ‬و‭ ‬مفاهیم‭ ‬جدیدی‭ ‬خواهند‭ ‬یافت‭.  ‬یکی‭ ‬از‭ ‬طرزالعمل‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬مطالعۀ‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬گسترۀ‭ ‬تحقیقی‭ ‬ادبیات‭ ‬تطبیقی‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬شباهت‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬آثار‭ ‬ماندگار‭ ‬است‭.‬

“اژدهای‭ ‬خودی”‭ ‬داستان‭ ‬عصر‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬گرایش‭ ‬فلسفی،‭ ‬روانشناختی‭ ‬و‭ ‬عرفانی‭ ‬نگاشته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬شباهت‭ ‬عجیبی‭ ‬با‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬متن،‭ ‬نگرشی‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬نماد‭ ‬اژدها‭ ‬و‭ ‬بررسیِ‭ ‬نمودهای‭ ‬همگون‭ ‬و‭ ‬ناهمگون‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬هردو‭ ‬داستان‭.‬

اصطلاحت‭ ‬کلیدی‭:‬‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ضحاک،‭ ‬نماد،‭ ‬اژدها،‭ ‬اسطوره

در‭ ‬شاهنامۀ‭ ‬فردوسی،‭ ‬این‭ ‬رزمنامۀ‭ ‬ماندگار‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬دری،‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬اژدهای‭ ‬ناهمانندی‭ ‬برمیخوریم‭. ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬موجودی‭ ‬اهریمنی،‭ ‬نیرومند‭ ‬و‭ ‬زهرآگین‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬پهلوانان‭ ‬اساطیری‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬آن‭ ‬میروند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬باری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬پهلوانان‭ ‬شاهنامه‭ ‬کشته‭ ‬میشود‭. ‬در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬اما،‭ ‬فریدون‭ ‬ضحاک‭ ‬ماردوش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کوه‭ ‬به‭ ‬بند‭ ‬می‭ ‬کشد‭. ‬

در‭ ‬شاهنامه‭ ‬سام‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬اژدهای‭ ‬کشف‭ ‬رود‭ ‬میرود‭. ‬اژدهای‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬رستم‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬نجات‭ ‬کیکاوس‭ ‬کشته‭ ‬میشود‭. ‬اژدهای‭ ‬بیشۀ‭ ‬فاسقون‭ ‬در‭ ‬چهرۀ‭ ‬گرگ‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گشتاسب‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬گشتاسب‭ ‬اژدهای‭ ‬دیگری‭ ‬را‭  ‬نیز‭ ‬میکُشد،که‭ ‬“اژدهای‭ ‬کوه‭ ‬سقیلا”‭ ‬نام‭ ‬دارد‭. ‬اسفندیار‭ ‬در‭ ‬خان‭ (‬خوان‭) ‬سوم‭ ‬مبارزه‭ ‬اش‭ ‬اژدهایی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬کامیاب‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬اسکندر‭ ‬و‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬با‭ ‬اژدها‭ ‬رزمیده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬کشته‭ ‬اند‭. ‬

و‭ ‬اما‭ ‬ضحاک‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬اژدهایان‭ ‬موجودی‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬گونۀ‭ ‬دیگر،‭ ‬اژدهایی‭ ‬در‭ ‬چهرۀ‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬آدمی‭ ‬اژدها‭ ‬بردوش‭. ‬اژدهایی‭ ‬نمادین‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬عجیب‭. ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محققین‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬اژدهای‭ ‬خفته‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬آدمی‭ ‬دانسته‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬دشمن‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬داد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نماد‭ ‬استبداد‭ ‬و‭ ‬خودخواهی‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬محوری‭. ‬

دکتور‭ ‬کزّازی‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬میشناساند‭:‬

“اژی‭ ‬دهاک،‭ ‬در‭ ‬نماد‭ ‬شناسی‭ ‬اسطوره‭ ‬های‭ ‬ایرانی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پایاترین‭ ‬و‭ ‬بغرنجترین‭ ‬نمادهاست،‭ ‬نماد‭ ‬مار‭. ‬اژی‭ ‬دهاک،‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سوی،‭ ‬با‭ ‬نماد‭ ‬مار‭ ‬در‭ ‬پیوند‭ ‬است‭: ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬ماری‭ ‬پنداشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬شگرف‭ ‬و‭ ‬مردمخوار‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬آشوب؛‭ ‬بدان‭ ‬سان‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پتیاره،‭ ‬خود،‭ ‬اژدها‭ ‬شمرده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دیگر‭ ‬آنکه‭ ‬از‭ ‬بوسۀ‭ ‬اهریمن‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬پادشاه‭ ‬ستمکار‭ ‬و‭ ‬مارآسا،‭ ‬دو‭ ‬مار‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬رویند‭. ‬مارانی‭ ‬که‭ ‬تاب‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬می‭ ‬ستانند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬اندرز‭ ‬اهریمن،‭ ‬از‭ ‬مغز‭ ‬جوانانشان‭ ‬خورش‭ ‬می‭ ‬سازد؛‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬لختی‭ ‬بیارامند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نیازارند‭.‬”‭(‬۱‭) ‬

از‭ ‬دید‭ ‬من،‭ ‬تمام‭ ‬اسطورۀ‭ ‬اژی‭ ‬دهاک‭ (‬ضحاک‭) ‬یک‭ ‬داستان‭ ‬نمادین‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬اژدهایان‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬ناهمگون‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬آدمی‭ ‬جستجو‭ ‬کنیم‭ ‬به‭ ‬تداعی‭ ‬هایی‭ ‬عجیبی‭ ‬خواهیم‭ ‬رسید‭.‬

‭ ‬همین‭ ‬اژدهای‭ ‬نهفته‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬آدمی‭  ‬را‭ ‬در‭ ‬داستان‭  ‬همعصر‭ ‬ما‭ ‬‮«‬اژدهای‭ ‬خودی‮»‬‭ ‬از‭ ‬خامۀ‭ ‬دکتور‭ ‬سیدبهاءالدّین‭ ‬مجروح‭  ‬دوباره‭ ‬می‭ ‬یابیم،‭ ‬که‭ ‬همگونی‭ ‬هایِ‭ ‬با‭ ‬اژی‭ ‬دهاک‭ ‬شاهنامه‭ ‬دارد‭. ‬دکتور‭ ‬پوهاند‭ ‬سید‭ ‬بهاءالدّین‭ ‬مجروح‭  ‬استاد‭ ‬فلسفه‭  ‬در‭  ‬پوهنتون‭ ‬کابل،‭ ‬شاعر،‭ ‬نویسنده،‭ ‬محقق‭ ‬و‭ ‬دانشمند‭ ‬علوم‭ ‬بشری،‭ ‬بخصوص‭ ‬فلسفه‭ ‬و‭ ‬روانشناسی،‭ ‬تحریر‭ ‬اثر‭ ‬ارزشمندش‭ ‬“اژدهای‭ ‬خودی”‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۱‭ ‬ھ‭ ‬ش‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسانیده‭ ‬است‭. ‬

اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬داستانی‭ ‬از‭ ‬نمایش‭ ‬روان‭ ‬آدمیست‭. ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬نویسنده‭ ‬به‭ ‬باورِ‭ ‬ژان‭ ‬پل‭ ‬سارتر‭ ‬فیلسوف‭ ‬وجودی‭ ‬و‭ ‬نویسندۀ‭ ‬فرانسوی‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬که‭ : ‬“جهنم‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دیگران‭.‬”‭ ‬آفرینندۀ‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬پذیرد،‭ ‬زیرا‭ ‬او‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ : ‬“جهنم‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬خود‭!‬”‭ ‬داستان‭ ‬همین‭ ‬است‭. ‬روایتگر‭ ‬داستان‭ (‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭) ‬است،‭ ‬که‭ ‬درجستجوی‭ ‬حقیقتِ‭ (‬خود‭) ‬در‭ ‬شامگاهی‭ ‬ازغوغای‭ ‬شهر‭ ‬بیرون‭ ‬میرود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جستجوی‭ ‬سواحل‭ ‬گمشده‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬صحرا‭ ‬می‭ ‬نهد‭. ‬سرنوشت‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خودش‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬سفر‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش،‭ ‬اژدها،‭ ‬لیلیِ‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬راه‭ ‬نشسته،‭ ‬ملکۀ‭ ‬سبز‭ ‬پوش‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬بهار،‭ ‬ملکۀ‭ ‬ماران‭ ‬آبی،‭ ‬راهب‭ ‬بزرگ‭ ‬زردپوش،‭ ‬معبد‭ ‬اژدها‭ ‬پرستان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قصر‭ ‬بزرگ‭ ‬اژدها،‭ ‬گوژپشت‭ ‬نابینا،‭ ‬خرابات‭ ‬نشینان‭ ‬مست،‭ ‬زندانی‭ ‬های‭ ‬با‭ ‬زنجیر‭ ‬بسته،‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬آماده‭ ‬شورش‭ ‬علیه‭ ‬اژدها‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فرجام‭ ‬فرشتۀ‭ ‬زشت‭ ‬مرگ‭ ‬روبرو‭ ‬می‭ ‬شود‭.  ‬آشکاراست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬نماد‭ ‬هایی‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬نویسنده‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬داستانش‭ ‬را‭ ‬روایت‭ ‬کند‭. ‬

خلاصۀ‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی

رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬راوی‭ ‬داستان،‭ ‬شامگاهی‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬جان‭ ‬بیرون‭ ‬میشود‭ ‬وچون‭ ‬دروازۀ‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬می‭ ‬یابد‭  ‬در‭ ‬جستجوی‭ ‬سواحل‭ ‬گم‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬به‭ ‬صحرا‭ ‬می‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬صبحگاهان‭ ‬به‭ ‬دهانۀ‭ ‬سیاه‭ ‬مغارۀ‭ ‬تاریکی‭ ‬میرسد‭. ‬درهمان‭ ‬جاست،که‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬پی‭ ‬میبرد‭ ‬که‭ ‬باشندگان‭ ‬شهر‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬زیبایی‭ ‬و‭ ‬زشتی‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬غرق‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬کوچکی‭ ‬و‭ ‬حقارت‭ ‬شهر‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آن‭ ‬دشت‭ ‬های‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬کوه‭ ‬های‭ ‬عظیم‭ ‬در‭ ‬نمی‭ ‬یابند‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬آنند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬طوفانی‭ ‬برخیزد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اوقیانوسی‭ ‬متلاطم‭ ‬گردد‭ ‬شهر‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کام‭ ‬خویش‭ ‬فرو‭ ‬خواهد‭ ‬برد،‭ ‬امارهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬بیم‭ ‬توفان‭ ‬و‭ ‬سیلاب‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬بلکه‭ ‬هراس‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬اژدهایی‭ ‬است،که‭ ‬گفته‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬دهن‭ ‬همین‭ ‬غار‭ ‬بیرون‭ ‬میخزد‭ ‬و‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬بیابان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬نموده‭  ‬خود‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬دروازه‭ ‬های‭ ‬شهر‭ ‬میرساند‭. ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬اندیشه‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬ناگهان‭ ‬در‭ ‬کنارش‭ ‬ویرانۀ‭ ‬کهن‭ ‬سال‭ ‬شهر‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬مینگرد‭ ‬که‭ ‬دیوار‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬فروریخته،‭ ‬ستونها‭ ‬از‭ ‬بار‭ ‬سقف‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬اصلی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬همینجا‭ ‬آغاز‭ ‬میگردد‭.‬

اینجا‭ ‬زاویۀ‭ ‬دید‭ ‬از‭ ‬شخص‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬شخص‭ ‬سوم‭ ‬تغییر‭ ‬میکند‭.‬گویی‭ ‬نویسنده‭ ‬آگاهانه‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬التفات‭ ‬بهره‭ ‬میبرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬روایتګر‭ ‬به‭ ‬شخص‭ ‬سوم‭ ‬روی‭ ‬می‭ ‬آورد‭. ‬

داستان‭ ‬این‭ ‬شهر،‭ ‬که‭ ‬نویسنده‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مدینۀ‭ ‬فاضله‭ ‬مینامد،‭ ‬داستان‭ ‬همان‭ ‬آرمان‭ ‬شهری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روزگاری‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬آبادان‭ ‬و‭ ‬خرم‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬مسافرینی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬میگذشتند،‭ ‬روز‭ ‬ها‭ ‬درچمنزاران،‭ ‬جنگلها‭ ‬و‭ ‬باغستان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬دریاچه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬جویبار‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬گلگشت‭ ‬می‭ ‬پرداختند،‭ ‬زیرا‭ ‬هنوز‭ ‬قفسی‭ ‬نساخته‭ ‬بودند‭.‬‭ ‬بنابر‭ ‬آن‭ ‬پرندگان‭ ‬بدون‭ ‬بیم‭ ‬از‭ ‬بام‭ ‬تا‭ ‬شام‭ ‬در‭ ‬انبوه‭ ‬درختان‭ ‬نغمه‭ ‬سرایی‭ ‬میکردند‭. ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬آراسته‭ ‬گی‭ ‬شهر‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬سالخوردگان‭ ‬زیر‭ ‬سایۀ‭ ‬درختان‭ ‬می‭ ‬لمیدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬سخن‭ ‬میزدند‭. ‬مردم‭ ‬هنوز‭ ‬سروری‭ ‬و‭ ‬بردگی‭ ‬را‭ ‬نیاموخته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬خادم‭ ‬و‭ ‬مخدومی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬فرمانروای‭ ‬راستین‭ ‬آن‭ ‬شهر‭ ‬کودکان‭ ‬بودند‭.‬

روزی‭ ‬از‭ ‬روزها‭ ‬سوار‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬چشمش‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬کاسۀ‭ ‬لبریز‭ ‬از‭ ‬خون‭ ‬بود‭  ‬و‭ ‬آتش‭ ‬از‭ ‬دیدگانش‭ ‬شعله‭ ‬می‭ ‬زد‭ ‬وخودش‭ ‬را‭ ‬فاتح‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬میخواند‭ ‬به‭ ‬این‭  ‬شهرپا‭ ‬گذاشت،‭ ‬و‭  ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬ګفت‭ : ‬

“من‭ ‬منم‭ ‬‭!‬‭ ‬مرا‭ ‬ایگو‭ ‬می‭ ‬نامند‭!‬”

قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطاعت‭ ‬خویش‭ ‬فرا‭ ‬می‭ ‬خواند‭. ‬کاخ‭ ‬عظیمی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬پا‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬معبدی‭ ‬بنا‭ ‬مینهد‭ ‬و‭ ‬تندیسی‭ ‬از‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬آن‭ ‬می‭ ‬ایستاند،‭ ‬که‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬چهرۀ‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬دیگر‭ ‬اژدهاست‭. ‬این‭ ‬فرمانروای‭ ‬یکه‭ ‬تاز‭ ‬فرمان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬پیر‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬معبد‭ ‬به‭ ‬ستایش‭ ‬آیند،‭ ‬قربانی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬دربرابر‭ ‬تندیس‭ ‬اژدها‭ ‬زانو‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬نهند‭. ‬سر‭ ‬انجام‭ ‬فرمانروا‭ ‬زهری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬می‭ ‬پراگند،‭ ‬که‭ ‬بیماری‭ ‬بیم،‭ ‬اندوه‭ ‬و‭ ‬خشم‭ ‬را‭ ‬سبب‭ ‬میگردد‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬واگیر‭ ‬است،‭ ‬جان‭ ‬همۀ‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬میستاند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬او‭ ‬میماند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬شبانگاهی‭ ‬پیرزن‭ ‬زشت‭ ‬شبح‭ ‬نما‭ ‬که‭ ‬گویند‭ ‬فرشتۀ‭ ‬مرگ‭ ‬بود،‭  ‬از‭ ‬راه‭ ‬میرسد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬مرگ‭ ‬فرا‭ ‬می‭ ‬خواند‭. ‬اژدها‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬برود‭. ‬اما‭ ‬فرشتۀ‭ ‬مرگ‭ ‬وادارش‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬میبرد‭.‬

اژدها‭ ‬در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک

قبلاً‭ ‬اشاره‭ ‬کردیم،‭ ‬که‭ ‬نماد‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬با‭ ‬نمودهایی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬ناهمگون‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬ازین‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬اژدها‭ ‬جانوری‭ ‬است‭ ‬تنومند،‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬قوی،‭ ‬خطرناک‭ ‬و‭ ‬آسیب‭ ‬رسان‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬خود‭ ‬میتواند‭ ‬مایه‭ ‬گزند‭ ‬شمار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬مردمان‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬سبب‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬کاربرد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬پیکارهای‭ ‬پهلوانان‭ ‬دلیری‭ ‬چون‭ ‬گرشاسب،‭ ‬گشتاسب،‭ ‬رستم،‭ ‬اسفندیار،‭ ‬بهرام‭ ‬و‭… ‬با‭ ‬این‭ ‬جانور‭ ‬تنومند‭ ‬و‭ ‬خطرناک‭ ‬بر‭ ‬میگردد‭.‬

اژدها،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اسطورهٔ‭ ‬ضحاک،‭ ‬چهرۀ‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬اژدهایان‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬موجود‭ ‬از‭ ‬بنیاد‭ ‬آدمی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬مار‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬شانه‭ ‬هایش‭ ‬روئیده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬ضحاک‭ ‬هم‭ ‬اژدها‭ ‬است،‭ ‬هم‭ ‬پادشاه،‭ ‬هم‭ ‬پهلوان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬جنگاور‭. ‬به‭ ‬زبان‭ ‬دیگر،‭ ‬وی‭ ‬آمیخته‭ ‬ایست‭ ‬از‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬اژدها‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬او‭  ‬باید‭ ‬کیستی‭ ‬و‭ ‬چیستی‭ ‬نمادین‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬فزیکی‭ ‬و‭ ‬حقیقی‭ ‬اش‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭. ‬

اگر‭ ‬‭ ‬به‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬روانشناختی‭ ‬بنگریم،‭ ‬درخواهیم‭ ‬یافت،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬داستان‭ ‬و‭ ‬نمادهای‭ ‬آن‭ ‬میتواند،‭ ‬مفاهیم‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬تداعی‭ ‬کند‭. ‬ضحاک‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نماد‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬اگر‭ ‬اجزای‭ ‬یک‭ ‬کلِ‭ ‬تمثیلی‭  ‬در‭ ‬وجود‭ ‬آدمی‭ ‬بپنداریم‭ ‬به‭ ‬زوایای‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬ژرف‭ ‬داستان‭ ‬پی‭ ‬میبریم‭ ‬که‭ ‬پیوند‭ ‬هایی‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬دارند‭. ‬

ضحاک‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پدرکُشان‭ ‬در‭ ‬ادبیات‭ ‬اساطیریست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬آغاز‭ ‬عقدۀ‭ ‬روانی،‭ ‬که‭ ‬زیگموند‭ ‬فروید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عقدۀ‭ ‬ادیپ‭ ‬مینامد،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬تداعی‭ ‬میکند،‭ ‬که‭:‬

‭ ‬فرزند‭ ‬بد،‭ ‬گر‭ ‬شود‭ ‬نرّه‭ ‬شیر

به‭ ‬خون‭ ‬پدر‭ ‬هم‭ ‬نباشد‭ ‬دلیر

مگر‭ ‬در‭ ‬نهانش‭ ‬سخن‭ ‬دیگر‭ ‬است‭ ‬

پژوهند‭ ‬را‭ ‬راز‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬است‭ ‬۱‭  ‬

ضحاک‭ ‬از‭ ‬خرد‭ ‬انسانی‭ ‬هراس‭ ‬دارد،‭ ‬ماران‭ ‬روئیده‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬او‭ ‬غذای‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬مغز‭ ‬آدمی‭ ‬می‭ ‬خواهند‭. ‬مغز‭ ‬نماد‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬است‭. ‬

ضحاک‭ ‬دختران‭ ‬جمشید‭ ‬را‭ ‬اسیر‭ ‬شبستان‭ ‬خود‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬اهریمن‭ ‬بر‭ ‬کتف‭ ‬او‭ ‬بوسه‭ ‬زده،‭ ‬ضحاک‭ ‬انجام‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رؤیا‭ ‬میبیند‭ ‬و‭ … ‬اینها‭ ‬همه‭ ‬نقش‭ ‬نمادها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اسطورۀ‭ ‬بارزتر‭ ‬و‭ ‬مهمتر‭ ‬می‭ ‬سازد‭.‬‭ ‬

اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬و‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬

اولین‭ ‬جلوهٔ‭  ‬نماد‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬ببینیم‭:‬

‭ ‬“ناگهان‭ ‬باد‭ ‬سردی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬دشت‭ ‬های‭ ‬دور‭ ‬به‭ ‬وزیدن‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ابرهای‭ ‬تاریکی‭ ‬از‭ ‬کرانه‭ ‬های‭ ‬افق‭ ‬سر‭ ‬برافراشتند‭. ‬نزدیک‭ ‬غروب‭ ‬آفتاب،‭ ‬اسپ‭ ‬سوار‭ ‬سیاهپوشی‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬دیده‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬حرکت‭ ‬بود‭. ‬نیزهٔ‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬دست،‭ ‬تیر،‭ ‬کمان‭ ‬و‭ ‬سپری‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬آویخته،‭ ‬کلاه‭ ‬پولادینی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬اژدها‭ ‬برسر‭ ‬داشت‭. ‬دو‭ ‬چشمش‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬کاسهٔ‭ ‬خون‭ ‬سرخ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سیمایش‭ ‬آتش‭ ‬خشم‭ ‬شعله‭ ‬می‭ ‬زد‭. ‬کودکان،‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زن،‭ ‬پیر‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬همه‭ ‬برای‭ ‬تماشای‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬غریب‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬بیرون‭ ‬آمدند‭.‬”۲‭  ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ ‬در‭ ‬چهرۀ‭ ‬آدمی‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬میآید،‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬که‭ ‬در‭ (‬من‭) ‬و‭ ‬ایگوی‭ ‬خودش‭ ‬فرو‭ ‬میرود،‭ ‬به‭ ‬ریخت‭ ‬اژدها‭ ‬چهره‭ ‬بدل‭ ‬میکند‭.‬‭ ‬به‭ ‬تعبیر‭ ‬استادسخن‭ :‬

برآمد‭ ‬براین‭ ‬روزگار‭ ‬دراز

کشید‭ ‬اژدها‭ ‬فش‭ ‬به‭ ‬تنگی‭ ‬فراز

قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬پهلوی‭ ‬قصرش‭ ‬معبد‭ ‬اژدها‭ ‬پرستان‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬مینهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬معبد‭ ‬مجسمۀ‭ ‬بزرگی‭ ‬سنگی‭ ‬از‭ ‬خودش‭ ‬میتراشد،‭ ‬که‭ ‬نیمه‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اژدها‭ ‬است‭. ‬

ضحاک‭ ‬همچنین‭ ‬است،‭ ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بوسه‭ ‬زدن‭ ‬اهریمن‭ ‬بر‭ ‬کِتف‭ ‬و‭ ‬روئیدن‭ ‬دو‭ ‬مار‭ ‬اژدهامانند‭ ‬بر‭ ‬شانه‭ ‬هایش‭ ‬به‭ ‬موجود‭ ‬نیمه‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اژدها‭ ‬چهره‭ ‬عوض‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬‭ ‬

در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬آمدن‭ ‬سیاهپوش‭ ‬به‭ ‬شهرِ‭ ‬جان‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬اندوه‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬آورد‭. ‬

“سکوت‭ ‬مرگباری‭ ‬به‭ ‬هرسوحکمفرما‭ ‬شد‭. ‬آهوان‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬دشت‭ ‬های‭ ‬دور‭ ‬فرار‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬به‭ ‬نزدیکی‭ ‬های‭ ‬شهر‭ ‬باز‭ ‬نگشتند‭. ‬پرندگان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬سرودن‭ ‬بازماندند‭. ‬مردان‭ ‬تحت‭ ‬امر‭ ‬قهرمان‭ ‬جنگ،‭ ‬مشغول‭ ‬کندن‭ ‬خندق‭ ‬و‭ ‬ساختن‭ ‬دیواربلندی‭ ‬دورادور‭ ‬شهر‭ ‬شدند‭.‬

دیگر‭ ‬آواز‭ ‬خنده‭ ‬و‭ ‬هیاهوی‭ ‬کودکان‭ ‬شنیده‭ ‬نشد‭. ‬ایشان‭ ‬اجازه‭ ‬نداشتند‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬بیرون‭ ‬روند،‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬جوانان،‭ ‬حق‭ ‬نداشتند‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬همدیگر‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راز‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬تلف‭ ‬کنند‭. ‬زیرا‭ ‬قهرمان‭ ‬سیاهپوش‭ ‬از‭ ‬دوچیز‭ ‬خیلی‭ ‬تنفر‭ ‬داشت‭: ‬یکی‭ ‬غلغله‭ ‬و‭ ‬هیاهوی‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬بوس‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬پسران‭ ‬و‭ ‬دختران‭.‬”۳‭  ‬

‭   ‬

سرآغاز‭ ‬پادشاهی‭ ‬ضحاک‭ ‬هم‭ ‬چنین‭ ‬معلون‭ ‬‭ ‬و‭ ‬نامیمون‭ ‬است‭: ‬

چو‭ ‬ضحاک‭ ‬شد‭ ‬برجهان‭ ‬شهریار‭ ‬

بر‭ ‬اوسالیان‭ ‬انجمن‭ ‬شد‭ ‬هزار‭ ‬

سراسر‭ ‬زمانه‭ ‬بدو‭ ‬گشت‭ ‬باز

برآمد‭ ‬براین‭ ‬سالیانی‭ ‬دراز‭ ‬

نهان‭ ‬گشت‭ ‬کردار‭ ‬فرزانگان

پراگنده‭ ‬شد‭ ‬کام‭ ‬دیوانگان‭ ‬

هنر‭ ‬خوار‭ ‬شد‭ ‬جادوی‭ ‬ارجمند

نهان‭ ‬راستی،‭ ‬آشکارا‭ ‬گزند

شده‭ ‬بر‭ ‬بدی‭ ‬دست‭ ‬دیوان‭ ‬دراز‭ ‬

به‭ ‬نیکی‭ ‬نرفتی‭ ‬سخن‭ ‬جز‭ ‬براز‭ ‬۴‭ ‬‭ ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬معرفی‭ ‬می‭ ‬کند‭: ‬

“من‭ ‬منم‭! ‬مرا‭ ‬ایگو‭ ‬می‭ ‬نامند‭! ‬من‭ ‬قهرمان‭ ‬جنگم‭! ‬من‭ ‬فاتح‭ ‬روی‭ ‬زمینم‭! ‬شهر‭ ‬شما‭ ‬بعد‭ ‬ازین‭ ‬در‭ ‬تسلط‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬ازین‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬تحت‭ ‬فرمان‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬دارید‭. ‬کسانیکه‭ ‬از‭ ‬اوامر‭ ‬من‭ ‬سرپیچی‭ ‬کنند،‭ ‬محکوم‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬خواهند‭ ‬شد”‭ ‬۵‭ ‬

توانمندی‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬این‭ ‬قهرمان‭ ‬اژدها‭ ‬پیکر‭ ‬هردو‭ ‬در‭ ‬دلبستگی‭ ‬و‭ ‬شیفته‭ ‬گی‭ ‬بخودش‭ ‬است‭. (‬من‭) ‬هستیِ‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬مایۀ‭ ‬نیستیِ‭ ‬اوست‭. ‬

‭(‬من‭) ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬همان‭ (‬اهریمن‭) ‬در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ (‬من‭ _‬خود‭) ‬قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اژدهای‭ ‬خونخواری‭ ‬مبدل‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬این‭ ‬کارِ‭ ‬اهریمن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬بدست‭ ‬آوردن‭ ‬فرماندهی‭ ‬برمی‭ ‬انگیزد،‭ ‬برایش‭ ‬غذای‭ ‬خوب‭ ‬میدهد‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ضحاک‭ ‬ماردوش‭ ‬مبدل‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬اهریمن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬ضحاک‭ ‬فریاد‭ ‬می‭ ‬کشد‭:‬

بدو‭ ‬گفت‭: ‬چون‭ ‬سویِ‭ ‬من‭ ‬تافتی

ز‭ ‬گیتی‭ ‬همه‭ ‬کامِ‭ ‬دل‭ ‬یافتی‭ ‬

اگر‭ ‬همچنین‭ ‬نیز‭ ‬فرمان‭ ‬کنی‭ ‬

نپیچی‭ ‬ز‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬پیمان‭ ‬کنی

جهان‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬پادشاهی‭ ‬تو‭ ‬راست

دد‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬تو‭ ‬راست‭ ‬۶‭ ‬

اهریمن‭ ‬کسی‭ ‬نیست‭ ‬جز‭ ‬انانیت‭ ‬خوابیده‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬آدمی،‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬بیدار‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬کرم‭ ‬به‭ ‬اژدها‭ ‬تبدیل‭ ‬میشود‭. ‬

در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬باری‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬مغارۀ‭ ‬تاریکِ‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬لحظاتِ‭ ‬تولدِ‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬بچشم‭ ‬می‭ ‬بیند‭: ‬

“بالاخره‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دمه‭ ‬و‭ ‬غبار،‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬کنار‭ ‬دریاچۀ‭ ‬ایستاده‭ ‬ای‭ ‬رسید،‭ ‬که‭ ‬آبهای‭ ‬آن‭ ‬کدر‭ ‬و‭ ‬گندیده‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬دل‭ ‬شب‭ ‬سیه‭ ‬بود‭ . ‬نزدیکتر‭ ‬رفت،‭ ‬دریافت‭ ‬هزاران‭ ‬هزار‭ ‬کرم‭ ‬در‭ ‬همدیگر‭ ‬آویخته،‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬تیره‭ ‬شناورند‭. ‬اندکی‭ ‬نزدیک‭ ‬تر‭ ‬شد،‭ ‬دید‭ ‬کرمها‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بلعند‭. ‬این‭ ‬حالت‭ ‬دوام‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬بالاخره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کرم‭ ‬ها‭ ‬قوی‭ ‬تر‭ ‬شده،‭ ‬تمام‭ ‬کرم‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬فرو‭ ‬می‭ ‬برد،‭ ‬تغییر‭ ‬شکل‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬چنگال‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬دارای‭ ‬دم‭ ‬و‭ ‬بال‭ ‬میگردد،‭ ‬دو‭ ‬چشمش‭ ‬بسان‭ ‬دو‭ ‬کاسهء‭ ‬خون‭ ‬سرخ‭ ‬میشود‭  ‬و‭ ‬از‭ ‬دهن‭ ‬و‭ ‬بینی‭ ‬او‭ ‬شعله‭ ‬های‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬جهیدن‭ ‬میپردازد‭. ‬به‭ ‬زودی‭ ‬آنقدر‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬کوه‭ ‬پیکر‭ ‬میگردد‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬دریاچه‭ ‬نمیگنجد‭. ‬از‭ ‬آب‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬و‭ ‬آهسته‭ ‬آهسته‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬دهن‭ ‬مغاره‭ ‬در‭ ‬حرکت‭ ‬میشود‭ .‬”‭ ‬۷

زادن‭  ‬و‭  ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬اژدها،‭ ‬بدینسان‭ ‬بی‭ ‬شباهت‭ ‬به‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬کرم‭ ‬هفتواد‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬نیست،‭ ‬کرمی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سیب‭ ‬بیرون‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬هیولایی‭ ‬عظیم‭ ‬الجثه‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭  ‬و‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬نیرنگ‭ ‬اردشیر‭ ‬کشته‭ ‬شد‭: ‬

همان‭ ‬کرم‭ ‬کز‭ ‬مغز‭ ‬آهرمنست‭ ‬

جهان‭ ‬آفریننده‭ ‬را‭ ‬دشمن‭ ‬است‭ ‬‭                  ‬

همی‭ ‬کرم‭ ‬خوانی‭ ‬به‭ ‬چرم‭ ‬اندرون‭              ‬

‭   ‬یکی‭ ‬دیو‭ ‬جنگی‭ ‬است‭ ‬ریزنده‭ ‬خون‭     ‬

فردوسی‭ ‬زادگاه‭ ‬کرم‭ ‬را‭ ‬مغز‭ ‬اهریمن‭ ‬میداند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اهریمن‭ ‬نهفته‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬آدمیست،‭  ‬همان‭ ‬مرداب‭ ‬اهریمنیِ‭ ‬که‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زاده‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬هردو‭ ‬اژدها‭ ‬سیری‭ ‬ناپذیر‭ ‬اند‭. ‬چنان‭ ‬تشنه‭ ‬و‭ ‬گرسنه‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬خوردن‭ ‬و‭ ‬نوشیدن‭ ‬شان‭ ‬پایان‭ ‬ندارد‭. ‬اهریمن‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬در‭ ‬چهرۀ‭ ‬آشپز‭ (‬دیگ‭ ‬پز‭) ‬ظاهر‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ترفند‭ ‬تهیۀ‭ ‬غذا‭ ‬های‭ ‬لذیذ‭ ‬بدست‭ ‬میآورد‭. ‬استاد‭ ‬سخن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اسطوره‭ ‬ذره‭ – ‬ذره‭ ‬غذا‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شیفته‭ ‬گی‭ ‬ضحاک‭ ‬به‭ ‬خوردن‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬یادآوری‭ ‬میکند‭. ‬

همچنانست‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬دکتور‭ ‬مجروح‭. ‬باری،‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬راهب‭ ‬زردپوش،‭ ‬که‭ ‬دانای‭ ‬سراعظم‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬ستایش‭ ‬اژدها‭ ‬می‭ ‬خوانیم‭:‬

“قهرمانا‭! ‬پادشاهی‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬تراست‭. ‬تو‭ ‬گرسنه‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬گرسنگانی‭ ‬و‭ ‬تشنه‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬تشنگان‭. ‬تمام‭ ‬زندگان‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬میبلعی‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬گرسنه‭ ‬تری‭. ‬تمام‭ ‬ابحار‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬نوشی‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬تشنه‭ ‬تری‭. ‬مگر‭ ‬مردم‭ ‬نمیدانند‭ ‬و‭ ‬عبرت‭ ‬نمی‭ ‬گیرند‭.‬”‭ ‬۸‭ ‬

در‭ ‬شاهنامه‭ ‬ضحاک‭ ‬تازی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬دکتور‭ ‬کزّازی‭ : ‬

“‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬اوان،‭ ‬ایرانیان‭ ‬که‭ ‬پیوند‭ ‬از‭ ‬جمشید‭ ‬گسسته‭ ‬اند،‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬تازیان‭ ‬می‭ ‬شتابند؛‭ ‬و‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬شاه‭ ‬ایران‭ ‬زمین‭ ‬میخوانند‭. ‬کی‭ ‬اژدهافش‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬تاج‭ ‬برسر‭ ‬می‭ ‬نهد‭… ‬ضحاک‭ ‬هزار‭ ‬سال،‭ ‬به‭ ‬بیداد‭ ‬و‭ ‬تباهی‭ ‬فرمان‭ ‬می‭ ‬راند‭…‬”‭ ‬۹

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬نیز‭ ‬اژدها‭ ‬از‭ ‬جایی‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬شهرِ‭ (‬خود‭) ‬می‭ ‬آید،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬روایتی‭ ‬از‭ ‬راهب‭ ‬زردپوش‭: ‬

“ای‭ ‬رهبانان‭ ‬رمزآشنا‭! ‬خداوندگار‭ ‬ما‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬های‭ ‬دوردست‭ ‬خون‭ ‬فراوان‭ ‬نوشید‭ ‬و‭ ‬شهرستان‭ ‬های‭ ‬وسیع‭ ‬و‭ ‬پهناور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬باشنده‭ ‬گان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬فرو‭ ‬برد‭. ‬مگر‭ ‬او‭ ‬هنوز‭ ‬تشنهٔ‭ ‬جان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬گرسنهٔ‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬زادگاه‭ ‬خود‭ ‬افتاده،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شهرستانیکه‭ ‬برخاسته‭ ‬بود،‭ ‬هنوز‭ ‬تشنه‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬گرسنه‭ ‬تر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شهرستان‭ ‬برگشت‭.‬”۱۰

اژدها‭ ‬در‭ ‬گسترۀ‭ ‬اساطیر‭ ‬جهان،‭ ‬ازجمله‭ ‬اساطیر‭ ‬آریایی‭ (‬وارونه‭ ‬نماد‭ ‬اژدها‭ ‬درچین‭) ‬نماد‭ ‬خشکسالی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬زندانی‭ ‬کردن‭ ‬ابرها‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬باریدن‭ ‬بازمیداشته‭ ‬و‭ ‬زمینۀ‭ ‬پژمردن‭ ‬طبیعت‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اینرو‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬حکم‭ ‬ستیز‭ ‬با‭ ‬خشکسالی‭ ‬تصور‭ ‬میشده‭ ‬است‭.‬

۱کزّازی،‭ ‬دکتورمیرجلال‭ ‬الدّین‭: ‬نامۀ‭ ‬باستان‭ (‬جلداول‭)‬،‭ ‬تهران،‭ ‬نشر‭(‬سمت‭)‬،‭ ‬۱۳۷۹،‭ ‬ص‭ ‬۳۵‭ ‬

۲‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۵۵‭ ‬

۳‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۵۶‭ ‬

۴همان،‭ ‬نامۀ‭ ‬باستان،‭ ‬ص‭. ‬۳۹‭ ‬

۵همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۵۵‭ ‬

۶همان،‭ ‬نامۀ‭ ‬باستان،‭ ‬ص‭ ‬۳۵‭ ‬

۷همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۱۱۳‭ ‬

۸همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۵۷‭ ‬

۹همان،‭ ‬مازهای‭ ‬راز،‭ ‬ص‭ ‬۴

۱۰همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۵۹‭ ‬

‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬منابع‭ ‬تاریخی‭ ‬نیز‭ ‬افراسیاب،‭ ‬چون‭ ‬اژی‭ ‬دهاک،‭ ‬باران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬دریغ‭ ‬میدارد‭. ‬چنانکه‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬با‭ ‬یورش‭ ‬افراسیاب‭ ‬به‭ ‬آریانا،‭ ‬هفت‭ ‬سال‭ ‬خشکسالی،‭ ‬دامن‭ ‬آریانا‭ ‬را‭ ‬فراگرفت‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬پژمرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬باران‭ ‬و‭ ‬سرسبزی‭ ‬خبری‭ ‬نبود‭:‬

زباران‭ ‬هوا‭ ‬خشک‭ ‬شد‭ ‬هفت‭ ‬سال

دگرگونه‭ ‬شد‭ ‬بخت‭ ‬و‭ ‬برگشت‭ ‬حال

چنان‭ ‬دید‭ ‬گودرز‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬خواب

که‭ ‬ابری‭ ‬برآمد‭ ‬ز‭ ‬ایران‭ ‬پر‭ ‬آب

برآن‭ ‬ابر‭ ‬باران‭ ‬خجسته‭ ‬سروش

به‭ ‬گودرز‭ ‬گفتی‭ ‬که‭ ‬بگشای‭ ‬گوش

چوخواهی‭ ‬که‭ ‬یابی‭ ‬ز‭ ‬تنگی‭ ‬رها

و‭ ‬زین‭ ‬نامور‭ ‬ترک‭  ‬نر‭ ‬اژدها

به‭ ‬توران‭ ‬یکی‭ ‬نامدار‭ ‬نوست

کجا‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬شاه‭ ‬کیخسروست

چو‭ ‬آید‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬پی‭ ‬فرخش

ز‭ ‬چرخ‭ ‬آنچه‭ ‬پرسد‭ ‬دهد‭ ‬پاسخش‭ ‬۱

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬نیز‭ ‬فرارسیدن‭ ‬اژدها‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬پاییز‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬میرسد‭ ‬و‭ ‬سرسبزی‭ ‬و‭ ‬خرمی‭ ‬و‭ ‬بهار‭ ‬رخت‭ ‬برمی‭ ‬بندد‭: ‬

“دیگر‭ ‬دروازهء‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬کسی‭ ‬باز‭ ‬نشد‭. ‬چه‭ ‬دیگر‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بلاد‭ ‬عبور‭ ‬نمیکرد‭. ‬چمن‭ ‬زارها‭ ‬و‭ ‬مرغزارها،‭ ‬دشتها‭ ‬و‭ ‬بیابانهای‭ ‬خشکی‭ ‬بیش‭ ‬نبود‭ ‬که‭ ‬روزها،‭ ‬آفتاب،‭ ‬آتش‭ ‬سوزانی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬می‭ ‬افروخت‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬ها‭ ‬باد‭ ‬سردی‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬خاشاک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هرسو‭ ‬میراند‭. ‬سنگ‭ ‬ها‭ ‬سوخته‭ ‬و‭ ‬کوه‭ ‬ها‭ ‬رنگ‭ ‬خاکستری‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭. ‬دریاها‭ ‬و‭ ‬رود‭ ‬خانه‭ ‬ها‭ ‬مسیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬بودند”‭  ‬۲‭ ‬

با‭ ‬آمدن‭ ‬اژدها‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬ملکۀ‭ ‬ماران‭ ‬آبی‭ ‬که‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬سرسبزی‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬طوفانی‭ ‬از‭ ‬دیارِ‭ ‬جان‭ ‬میرود‭. ‬این‭ ‬ایزد‭ ‬بانو‭ ‬در‭ ‬چهرۀ‭ ‬مار‭ ‬سبزرنگی،‭ ‬با‭ ‬خال‭ ‬های‭ ‬رنگین‭  ‬که‭ ‬بالای‭ ‬تنۀ‭ ‬درختی‭ ‬حلقه‭ ‬زده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬رعد‭ ‬میغرید‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬روشنی‭ ‬زودگذر‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬مار‭ ‬سبزرنگ‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدند‭ ‬که‭ ‬گردن‭ ‬برافراشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬سو‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬شعلۀ‭ ‬سرخی‭ ‬از‭ ‬پیشانیش‭ ‬زبانه‭ ‬میزد‭ ‬در‭ ‬امواج‭ ‬دریا‭ ‬ناپدید‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬مردمان‭ ‬مهاجرت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نشانۀ‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬سرسبزی‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬آینده‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‭ ‬نمی‭ ‬دانستند‭. ‬

چنانچه‭ ‬قبلاً‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬باورهای‭ ‬قدیمی‭ ‬اساطیری‭ ‬جهان،‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬اژدها‭ ‬نماد‭ ‬باران‭ ‬و‭ ‬طراوت‭ ‬و‭ ‬بارنده‭ ‬گی‭ ‬و‭ ‬سرسبزی‭ ‬است‭.‬تا‭ ‬جائیکه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬محققین‭ ‬اژدهایی‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬درفش‭ ‬رستم‭ ‬نقش‭ ‬دارد،‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬نماد‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬چین‭ ‬می‭ ‬پندارند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ساکایی‭ ‬بودن‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬گرایش‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬اژدها،‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬تبار‭ ‬آن‭ ‬می‭ ‬داند،‭ ‬نیز‭ ‬برشمرده‭ ‬اند‭. ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬هردو‭ ‬نمود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نماد‭ ‬اژدها‭ ‬میبینیم‭. ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬که‭ ‬فرا‭ ‬میرسد،‭ ‬نماد‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬پائیز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ملکۀ‭ ‬ماران،‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬مار‭ ‬است،‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬باران‭ ‬و‭ ‬سرسبزی‭ ‬دانسته‭ ‬شده‭ ‬است‭.  ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬بزرگترین‭ ‬دشمنان‭ ‬اژدها‭ ‬یکی‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب،‭ ‬راوی‭ ‬و‭ ‬قهرمان‭ ‬داستان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬کاوه‭ ‬آهنگر‭ ‬مردمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیام‭ ‬علیه‭ ‬اژدها‭ ‬برمی‭ ‬انگیزد‭ ‬و‭ ‬دیگرش‭ (‬لیلی‭ ) ‬الهۀ‭ ‬عشق‭ ‬است‭. ‬لیلی‭ ‬در‭ ‬بیابان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬راه‭ ‬منتظر‭ ‬مجنون‭ ( ‬نمود‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭) ‬است‭. ‬او‭ ‬را‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬عشق‭ ‬میدانند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دیوانه‭ ‬می‭ ‬پندارند،‭ ‬اما‭ ‬او‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬راه‭ ‬با‭ ‬کوزۀ‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬امید‭ ‬رسیدن‭ ‬رهگذر‭ ‬ناآشنا‭ ‬نشسته‭ ‬است‭. ‬لیلی‭ ‬با‭ ‬سخاوت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬رهگذری‭ ‬از‭ ‬کوزۀ‭ ‬گلی‭ ‬اش‭ ‬آب‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬با‭ ‬آن‭ ‬لباس‭ ‬سبز‭ ‬رنگ‭ ‬ژولیده‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬رخ‭ ‬باخته‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬آلودش‭ ‬به‭ ‬رهگذران‭ ‬لبخند‭ ‬میزند‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬چشمانش‭ ‬همیشه‭ ‬امید‭ ‬فرارسیدن‭ ‬رهگذر‭ ‬محبوبش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭. ‬لیلی‭ ‬دختر‭ ‬آزاده‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باری‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬هشدار‭ ‬می‭ ‬دهد‭: ‬

“‭ ‬من‭ ‬منم‭! ‬مرا‭ ‬لیلی‭ ‬می‭ ‬نامند‭! ‬‭ ‬من‭ ‬الههء‭ ‬عشقم‭! ‬من‭ ‬رب‭ ‬النوع‭ ‬بهارم‭! ‬‭ ‬قلمرو‭ ‬من،‭ ‬سرزمین‭ ‬آشوب‭ ‬طلبان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قدمگاه‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬آزادگان‭. ‬من‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬شهر،‭ ‬شامگاهان‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬جادهء‭ ‬خاک‭ ‬آلود‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬مسافر‭ ‬منزلهای‭ ‬دور‭ ‬نشستم‭.  ‬مسافری‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬میشناخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جستجوی‭ ‬من‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رهگذری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دیار‭ ‬عبور‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬چه‭ ‬راهی‭ ‬باینجا‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بوده‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬خس‭ ‬و‭ ‬خاشاک‭ ‬پوشانیده‭ ‬و‭ ‬محو‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬رودخانه‭ ‬ها‭ ‬مسیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬کاروانها‭ ‬دور‭ ‬ازینجا‭ ‬در‭ ‬کاروانسراهای‭ ‬دیگری‭ ‬توقف‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬دیری‭ ‬نخواهد‭ ‬گذشت‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬درین‭ ‬شهر،‭ ‬در‭ ‬کاخ‭ ‬مجلل‭ ‬خویش‭ ‬مانند‭ ‬جدت‭ ‬یگانه‭ ‬موجود‭ ‬زنده‭ ‬نمای‭ ‬خواهی‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬خموشان‭ ‬و‭ ‬مردگان‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬آنجا‭ ‬کنار‭ ‬جادهء‭ ‬خاک‭ ‬آلود‭ ‬می‭ ‬نشینم‭ ‬تا‭ ‬بهار‭ ‬فرارسد‭ ‬و‭ ‬آزادگان‭ ‬شورش‭ ‬طلب‭ ‬باز‭ ‬گردند‭.‬”‭  ‬۳

این‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬بهار‭ ‬با‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬سرسبزی‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬چنان‭ ‬همگون‭ ‬و‭ ‬همانند‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬نمودهای‭ ‬دوگانۀ‭ ‬یک‭ ‬نماد‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬هم‭ ‬زادۀ‭ ‬یک‭ ‬تبار‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬میرسند‭.  ‬این‭ ‬دو‭ ‬شباهت‭ ‬عجیبی‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬نمادین‭ ‬شهرناز‭ ‬و‭ ‬ارنواز‭ (‬دختران‭ ‬جمشید‭)‬‭ ‬دارند‭.  ‬

تفاوتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬داستان‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭ ‬نقش‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬دختران‭ ‬جمشید‭ ‬را‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬عشق‭ ‬بپنداریم،‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬را‭ ‬ضحاک‭ ‬بر‭ ‬کامۀ‭ ‬آنان،‭ ‬به‭ ‬زنی‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬ماران‭ ‬روئیده‭ ‬از‭ ‬شانه‭ ‬های‭ ‬فرمانروا‭ ‬همواره‭ ‬مغز‭ ‬انسانهای‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬میخورند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نمادین‭ ‬ترین‭ ‬بخش‭ ‬داستان‭ ‬است‭. ‬مغز‭ ‬انسان‭ ‬نماد‭ ‬عقلانیت‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬است‭. ‬ضحاک‭ ‬قدرتش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نابودی‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬میبیند‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬مغز‭ ‬را‭ ‬غذای‭ ‬مارهایش‭ ‬میکند‭.  ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬نمادها‭ ‬برعکس‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬اند‭. ‬ملکۀ‭ ‬ماران‭ ‬آبی‭ ‬با‭ ‬فرارسیدن‭ ‬اژدها‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دیار‭ ‬رخت‭ ‬سفر‭ ‬میبندد‭ ‬و‭ ‬لیلی،‭ ‬آن‭ ‬ایزدبانوی‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬بهار،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬بیابان‭ ‬آواره‭ ‬و‭ ‬گردآلود‭ ‬منتظر‭ ‬رهگذر‭ ‬محبوبش‭ ‬می‭ ‬نشیند،‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬روزی‭ ‬همدست‭ ‬با‭ ‬مجنون‭ ‬خود،‭ ‬بر‭ ‬اژدها‭ ‬بشورند‭. ‬در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬نمادهای‭ ‬عشق‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬دام‭ ‬اژدها‭ ‬نمیافتند‭. ‬اما‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬غلام‭ ‬اژدها‭ ‬میشوند‭. ‬در‭ ‬متن‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬جهنمیان‭ ( ‬آزادگانی‭ ‬که‭ ‬اژدها‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬زندانی‭ ‬کرده‭ ‬است‭) ‬در‭ ‬روز‭ ‬شورش‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬اژدها‭ ‬میگویند‭: ‬

“‭ … ‬اما‭ ‬آزادگان‭ ‬شورش‭ ‬طلب‭ ‬را،‭ ‬نتوانستی‭ ‬در‭ ‬قید‭ ‬بندگی‭ ‬درآوری‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬زیرزمینی‭ ‬های‭ ‬تاریک‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬افگندی‭. ‬و‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬فکر،‭ ‬آن‭ ‬مشاورین‭ ‬خونسرد‭ ‬و‭ ‬سختگیر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬غلام‭ ‬تو‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬پاسبانی‭ ‬زندان‭ ‬گماشتی‭.  ‬ولی‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬مشاورین‭ ‬متملق‭ ‬و‭ ‬ریاکاری‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬مدح‭ ‬تو‭ ‬میپرداختند‭…‬”‭  ‬۴‭ ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬مستی‭ ‬و‭ ‬آزادگی‭ ‬شورشی‭ ‬را‭ ‬برپا‭ ‬میکنند‭. ‬شورشی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬کاوۀ‭ ‬آهنگر‭ ‬با‭ ‬درفش‭ ‬کاویانی‭ ‬اش‭ ‬برپا‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬فریدون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رزمها‭ ‬و‭ ‬دلیریهایش‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬میآرد‭. ‬

در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬حماسی‭ ‬متبارز‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬عشق‭ ‬اند‭. ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬روح‭ ‬حماسی‭ ‬و‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬روح‭ ‬عرفانی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬عرفان‭ ‬قدرت‭ ‬عشق‭ ‬مرید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مراد‭ ‬میرساند،‭ ‬چنانچه‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬عشق‭ ‬لیلی‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬مقصود‭ ‬میبرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اسطوره‭ ‬ضحاک‭ ‬شجاعت‭  ‬و‭ ‬قیام‭ ‬کاوه‭ ‬و‭ ‬پهلوانیِ‭ ‬فریدون‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬سرنگون‭ ‬میکنند‭. ‬

شورش‭ ‬بر‭ ‬اژدها‭ ‬

در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬لیلی‭ ‬به‭ ‬ملاقات‭ ‬اژدها‭ ‬میروند‭ ‬و‭ ‬آشکارا‭ ‬برایش‭ ‬می‭ ‬گویند‭ : ‬

“‭… ‬ای‭ ‬فرمانروای‭ ‬روی‭ ‬زمین‭!‬‭ ‬بدان‭ ‬که‭ ‬قدرت‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬ترس‭ ‬مردم‭ ‬است‭… ‬تو‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬واهمۀ‭ ‬آن‭ ‬غلغله‭ ‬و‭ ‬هیاهویی‭ ‬که‭ ‬شبها‭ ‬از‭ ‬زیرزمینی‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬کاخ‭ ‬مجلل‭ ‬میشنوی،‭ ‬کرشده‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬راستی‭ ‬را‭ ‬نمیشنوی‭. ‬مردم‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬واهمۀ‭ ‬خشمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬و‭ ‬سیمایِ‭ ‬تو‭ ‬شعله‭ ‬وراست،‭ ‬را‭ ‬میبینند،‭ ‬کور‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬هستی‭ ‬را‭ ‬نمیبینند‭.‬”‭  ‬۵‭  ‬همچنان‭ ‬کاوه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ضحاک‭ ‬گفته‭ ‬بود‭:‬

خروشید‭:  ‬کای‭ ‬پایمردانِ‭ ‬دیو‭!‬

بریده‭ ‬دل‭ ‬از‭ ‬ترسِ‭ ‬گیهان‭ ‬خدیو‭!‬

همه‭ ‬سوی‭ ‬دوزخ‭  ‬نهادید‭ ‬روی

سپردید‭ ‬دلها‭ ‬به‭ ‬گفتارِ‭ ‬اوی

نباشم،‭ ‬بدین‭ ‬محضر‭ ‬اندر،‭ ‬گواه

نه‭ ‬هرگز‭ ‬براندیشم‭ ‬از‭ ‬پادشاه‭ ‬۶‭ ‬‭ ‬

خطابه‭ ‬های‭ ‬هردو‭ ‬قهرمان‭ ‬برای‭ ‬شورانیدن‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬اژدها‭ ‬این‭ ‬پیام‭ ‬اشکارا‭ ‬را‭ ‬میرساند‭: ‬اگر‭ ‬مردم‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬سرنگون‭ ‬نکنند،‭ ‬اژدها‭ ‬همۀ‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭: ‬

“ای‭ ‬مردم‭!‬‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬فرمانروای‭ ‬شما‭ ‬اژدهاست‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬بندگان‭ ‬اژدهائید‭…‬

ای‭ ‬مردم‭!‬‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬اژدها‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬بیگانه‭ ‬بدینجا‭ ‬نیامده‭ ‬است،‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬برخاسته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬بیرون‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬چه‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬اژدهایی‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬نهفته‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬اژدهایی‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬غذا‭ ‬مییابد‭ ‬و‭ ‬نمو‭ ‬میکند‭. ‬اگر‭ ‬میخواهید‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬درآورید،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نخست‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬بکشید،‭ ‬تا‭ ‬طعمۀ‭ ‬او‭ ‬نشوید‭.‬”‭  ‬۷

چو‭ ‬کاوه‭ ‬برون‭ ‬شد‭ ‬زدرگاهِ‭ ‬شاه

بر‭ ‬او‭ ‬انجمن‭ ‬گشت‭ ‬بازار‭ ‬گاه

همی‭ ‬برخروشید‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬خواند

جهان‭ ‬را‭ ‬سراسر‭ ‬سویِ‭ ‬داد‭ ‬خواند

از‭ ‬آن‭ ‬چرم‭ ‬کآهنگران‭ ‬پشتِ‭ ‬پای

بپوشند‭ ‬هنگامِ‭ ‬زخمِ‭ ‬درای

همان‭ ‬کاوه‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬سرِ‭ ‬نیزه‭ ‬کرد

هم‭ ‬آنگه‭  ‬ز‭ ‬بازار‭ ‬برخاست‭ ‬گرد

خروشان‭ ‬همی‭ ‬رفت،‭ ‬نیزه‭ ‬به‭ ‬دست

که‭: ‬ای‭ ‬نامداران‭ ‬یزدان‭ ‬پرست‭!‬

کسی‭ ‬کو‭ ‬هوای‭ ‬فریدون‭ ‬کند

سر‭ ‬از‭ ‬بندِ‭ ‬ضحاک‭ ‬بیرون‭ ‬کند

بپوئید،‭ ‬کاین‭ ‬مهتر‭ ‬آهرمن‭ ‬است

‭     ‬جهان‭ ‬آفرین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دل‭ ‬دشمن‭ ‬است‭ ‬۸‭ ‬‭  ‬

هردو‭ ‬اژدها‭ ‬مرگ‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رؤیا‭ ‬میبینند‭!‬‭ ‬دکتور‭ ‬کزّازی‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬“زبان‭ ‬ناخودآگاهی‭ ‬زبان‭ ‬رویاست‭.‬”‭ ‬دوکتور‭ ‬کزّازی‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ( ‬رؤیا،‭ ‬حماسه،‭ ‬اسطوره‭) ‬رؤیا‭ ‬و‭ ‬اسطوره‭ ‬را‭ ‬زادگان‭ ‬ناخودآگاهی‭ ‬میدانند،که‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬نیز‭ ‬چندان‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬نیستند‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کزّازی‭ ( ‬اسطوره‭ ‬رؤیای‭ ‬همگانی‭ ‬و‭ ‬رؤیا‭ ‬اسطوره‭ ‬ای‭ ‬فردی‭ ‬است‭.‬‭) ‬۹

از‭ ‬اینجا‭ ‬میتوان‭ ‬دریافت‭ ‬که‭ ‬پیوندهاِ‭ ‬رؤیا،‭ ‬حماسه‭ ‬و‭ ‬اسطوره‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬میپیوندد،‭ ‬که‭ ‬شناختن‭ ‬هریک‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬شناخت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دیگری‭ ‬وابسته‭ ‬است‭.  ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬داستان‭ (‬اژدهای‭ ‬خودی‭) ‬و‭ (‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭) ‬رؤیاها‭ ‬نقش‭ ‬سرنوشت‭ ‬سازی‭ ‬دارند‭. ‬هردو‭ ‬اژدها‭ ‬پایانِ‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬مرگِ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬می‭ ‬بینند‭. ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬می‭ ‬خوانیم‭: ‬

“نا‭ ‬راحت‭ ‬ترین‭ ‬وقت‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬قهرمان‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬خواب‭ ‬بود‭. ‬چون‭ ‬در‭ ‬تاریکی‭ ‬نمیتوانست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ببیند‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬حس‭ ‬خودی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬میداد‭. ‬هر‭ ‬باری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬می‭ ‬رفت،‭ ‬تصور‭ ‬میکرد‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬عدم‭ ‬فرو‭ ‬میرود‭. ‬ازین‭ ‬سبب‭ ‬از‭ ‬خوابیدن‭ ‬میترسید‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬همیشه‭ ‬روشن‭ ‬میگذاشت‭. ‬اگر‭ ‬گاهی‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬هم‭ ‬میرفت،‭ ‬خواب‭ ‬های‭ ‬پریشان‭ ‬میدید‭:‬

۱‭ ‬رک‭ ‬به‭ ‬مقالۀ‭ : ‬دشت‭ ‬ارژنه،‭ ‬محمود‭ ‬رضایی‭: ‬رستم‭ ‬اژدها‭ ‬کش‭ ‬و‭ ‬درفش‭ ‬اژدها‭ ‬پیکر،‭ ‬فصلنامۀ‭ ‬پژوهشهای‭ ‬ادبی‭ ‬سال‭ ‬۶،‭ ‬شمارۀ‭ ‬۲۴،‭ ‬تابستان‭ ‬۱۳۶۶،‭ ‬ص‭ ‬۶۱‭ ‬

‭ ‬۲همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۶۳‭ ‬

۳‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۱۳۵‭ ‬

۴‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۹۰‭ ‬

۵‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۱۳۳،‭ ‬۱۳۴‭  ‬

۷همان،‭ ‬نامۀ‭ ‬باستان،‭ ‬ص‭ ‬۴۷‭ ‬

۷‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۱۳۱

۸‭ ‬همان،‭ ‬نامۀ‭ ‬باستان،‭ ‬ص‭ ‬۴۷‭ ‬

‭ ‬۹‭ ‬کزّازی،‭ ‬دکتورمیرجلال‭ ‬الدّین‭: ‬رویا،‭ ‬حماسه،‭ ‬اسطوره،‭ ‬تهران،‭ ‬نشرمرکز،‭ ‬۱۳۹۰،‭ ‬ص‭ ‬۱۲۳‭ ‬

اشباح‭ ‬هولناک‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬طرف‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬هجوم‭ ‬میآورد‭. ‬بال‭ ‬های‭ ‬سیاهی‭ ‬به‭ ‬رویش‭ ‬گسترانیده‭ ‬میشد‭. ‬دشمن‭ ‬ناشناسی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دید‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مغلوب‭ ‬کرده،‭ ‬نیزۀ‭ ‬پولادین‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سینۀ‭ ‬خود‭ ‬احساس‭ ‬میکرد‭. ‬تکان‭ ‬میخورد‭ ‬لرزان‭ ‬و‭ ‬عرقریزان‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬بیدار‭ ‬میشد‭.‬”‭ ‬‭ ‬۱

اژدها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬می‭ ‬هراسد،‭ ‬همچنان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬این‭ ‬رؤیا‭ ‬به‭ ‬پیرامون‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬نگرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬بداند‭ ‬دیگران‭ ‬چه‭ ‬حالتی‭ ‬دارند‭. ‬گویی‭ ‬خواب‭ ‬مرگ‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بیدار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬خودش‭ ‬بیرون‭ ‬آید‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬اژدها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬خواب‭ ‬مرگ‭ ‬خود‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬چاره‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬آیند،‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬باشد‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬جاویدان‭ ‬دریابند‭.‬

چو‭ ‬از‭ ‬روزگارش‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬ماند

نگر‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬برش‭ ‬یزدان‭ ‬چه‭ ‬راند‭!‬

در‭ ‬ایوان‭ ‬شاهی،‭ ‬شبی‭ ‬دیر‭ ‬یاز

به‭ ‬خواب‭ ‬اندرون‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬ارنواز

چنان‭ ‬دید‭ ‬کز‭ ‬کاخ‭ ‬شاهنشهان

سه‭ ‬جنگی‭ ‬پدید‭ ‬آمدی،‭ ‬ناگهان

دو‭ ‬مهتر،‭ ‬یکی‭ ‬کهتر‭ ‬اندر‭ ‬میان

به‭ ‬بالای‭ ‬سرو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فر‭ ‬کیان

کمر‭ ‬بستن‭ ‬و‭ ‬رفتن‭ ‬شاهوار

بچنگ‭ ‬اندرون،‭ ‬گرزهٔ‭ ‬گاوسار

دمان‭ ‬پیش‭ ‬ضحاک‭ ‬رفتی‭ ‬به‭ ‬جنگ

زدی‭ ‬برسرش‭ ‬گرزۀ‭ ‬گاورنگ‭ ‬

یکایک،‭ ‬همین‭ ‬گردِ‭ ‬کهتر‭ ‬به‭ ‬سال

زسر‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬پایش‭ ‬کشیدی‭ ‬دوال

بدان‭ ‬زه،‭ ‬دو‭ ‬دستش‭ ‬ببستی‭ ‬چو‭ ‬سنگ

نهادی،‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬برش‭ ‬پالهنگ

همی‭ ‬تاختی‭ ‬تا‭ ‬دماوند‭ ‬کوه

کشان‭ ‬و‭ ‬دوان،‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬اندر،‭ ‬گروه

بپیچید‭ ‬ضحاک‭ ‬بیدادگر

بدریدش‭ ‬از‭ ‬هول‭ ‬گفتی‭ ‬جگر

یکی‭ ‬بانگ‭ ‬برزد‭ ‬بخواب‭ ‬اندرون

که‭ ‬لرزان‭ ‬شد‭ ‬آن‭ ‬خانهٔ‭ ‬صدستون‭.‬

بجستند‭ ‬خورشید‭ ‬رویان‭ ‬ز‭ ‬جای

از‭ ‬آن‭ ‬غلغل‭ ‬نامور‭ ‬کدخدای‭  ‬۲

تفاوت‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬خواب‭ ‬ضحاک‭ ‬تمثیل‭ ‬تمام‭ ‬از‭ ‬صحنۀ‭ ‬نابودی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬نمایاند‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬خواب‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬پیام‭ ‬نابودی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬رساند،‭ ‬چه‭ ‬رفتن‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬فرشته‭ ‬زشت‭ ‬مرگ‭ ‬بسیار‭ ‬ناهمگونست‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬می‭ ‬بیند‭. ‬

پیام‭ ‬هردو‭ ‬رؤیا‭ ‬هشداریست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬نابودی‭ ‬سرنوشت‭ ‬محتوم‭ ‬اژدهاست‭! ‬‭(‬من‭) ‬محور‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬هستیِ‭ ‬هردو‭ ‬اژدهاست‭. ‬هردو‭ ‬اژدها‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬برای‭ (‬خود‭) ‬میخواهند‭. ‬خواب‭ ‬هردو‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ (‬خود‭) ‬شان‭ ‬است‭.‬‭ ‬مرگ‭ (‬من‭)‬‭!‬‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬رؤیا‭ ‬بجز‭ (‬من‭) ‬هرکسی‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬هست‭ (‬مرگ‭) ‬است‭. ‬

سه‭ ‬گوشۀ‭ ‬جلاد،‭ ‬قربانی‭ ‬و‭ ‬ناجی‭ ‬

در‭ ‬هردو‭ ‬داستان‭  ‬حوادث‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مثلث‭ (‬سه‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭) ‬جلاد،‭ ‬قربانی‭ ‬و‭ ‬ناجی‭ ‬اتفاق‭ ‬میافتند‭.‬

در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ (‬اژدها‭)‬،‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬کاوه‭ ‬و‭ ‬فریدون‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬گوشه‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوش‭ (‬اژدها‭)‬،‭ ‬شهروندانِ‭ ‬شهرِ‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬لیلی‭ (‬ایزدبانوی‭ ‬عشق‭) ‬این‭ ‬نقش‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭. ‬

اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬که‭ ‬درامهٔ‭ (‬نمایشنامۀ‭)  ‬روانی‭ ‬انسان‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬شگرد‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬عرفانی،‭ ‬سه‭ ‬گوشۀ‭ ‬نهاد،‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬فراخود‭ (‬اید،‭ ‬ایگو‭ ‬و‭ ‬سوپرایگو‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬نیز‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬گوشه‭ ‬با‭ ‬تمثیل‭ ‬های‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬همانند‭ ‬اند‭. ‬ضحاک‭ ‬نیمه‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬سایۀ‭ ‬اهریمنِ‭ ‬فریبکار‭ ‬در‭ ‬گوشۀ‭ ‬جلاد‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬نیز‭ ‬قهرمان‭ ‬سیه‭ ‬پوشِ‭ ‬نیمه‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اژدها‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬مردمان‭ ‬شهر‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬باید‭ ‬دو‭ ‬جوان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قربانی‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬ماران‭ ‬ضحاک‭ ‬مغز‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬بخورد‭ ‬قربانیان‭ ‬استبداد‭ ‬هزارساله‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬قربانیان‭ ‬همان‭ ‬مردمان‭ ‬شهرِ‭ ‬وجود‭ ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬اند،‭ ‬که‭  ‬باجبر‭ ‬به‭ ‬عبادت‭ ‬اژدها‭ ‬کشانیده‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬بیدادگری‭ ‬های‭ ‬اژدها‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬شان‭ ‬تهی‭ ‬میکند‭. ‬در‭ ‬هردو‭ ‬داستان‭ ‬رستاخیز‭ ‬مردمی‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬پهلوانان‭ ‬دادگر‭ ‬و‭ ‬خردمند‭ ‬برپا‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬بیدادگران‭ ‬اژدها‭ ‬صورت‭ ‬را‭ ‬سرنگون‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ (‬آنکه‭ ‬در‭ ‬جستجوی‭ ‬حقیقت‭ ‬وجود‭ ‬است‭) ‬با‭ ‬محبوبه‭ ‬اش‭ ‬لیلی‭ ( ‬ايزدبانوی‭ ‬عشق‭) ‬برپاکنندگان‭ ‬شورش‭ ‬بر‭ ‬اژدها‭ ‬هستند‭. ‬ناجی‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬داستانِ‭ ‬نمادین،‭ ‬عشق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خردِ‭ ‬جستجوگر‭ ‬یار‭ ‬و‭ ‬همراهش‭. ‬در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ ‬نخستین‭ ‬جرقۀ‭ ‬رستاخیز‭ ‬را‭ ‬کاوۀ‭ ‬آهنگر‭ ‬با‭ ‬برافراشتن‭ ‬درفش‭ ‬نمادین‭ ‬و‭ ‬اسطوره‭ ‬ای‭ ‬اش،‭ ‬بر‭ ‬میافروزد‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬خشم‭ ‬قربانیان‭ ‬میزند‭. ‬فریدون‭ ‬با‭ ‬پهلوانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دلاوری‭ ‬هایش‭ ‬این‭ ‬قیام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کامیابی‭ ‬میبرد‭ ‬و‭ ‬جلاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬برمیدارد‭. ‬

مرگ‭ ‬اژدها،‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬برگشت

جایی‭ ‬تعجب‭ ‬اینست،‭ ‬که‭ ‬پایانِ‭ ‬کارِ‭ ‬هردو‭ ‬اژدها‭ ‬مرگ‭ ‬فزیکی‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬نمایاند‭. ‬هردو‭ ‬اژدها‭ ‬نابود‭ ‬میشوند،‭ ‬اما‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬شان‭ ‬باز‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬دکتورکزّازی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬زنده‭ ‬ماندن‭ ‬ضحاک‭ ‬می‭ ‬نگارند‭: ‬

“یکی‭ ‬از‭ ‬شگفتیها‭ ‬و‭ ‬رازها‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬ضحاک‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬نمادشناسی‭ ‬اسطوره‭ ‬و‭ ‬باورشناسی‭ ‬باستانی،‭ ‬گشودنی‭ ‬و‭ ‬بازنمودنی‭ ‬است،‭ ‬آنست‭ ‬که‭ ‬ضحاک‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬فریدون‭ ‬کشته‭ ‬نمیشود‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬هنگام‭ ‬که‭ ‬ضحاک‭ ‬بر‭ ‬کاخ‭ ‬فرا‭ ‬میرود،‭ ‬فریدون‭ ‬برآن‭ ‬سر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را،‭ ‬به‭ ‬گرزۀ‭ ‬گاوسر،‭ ‬پست‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬ناگاه‭ ‬سروش‭ ‬فراز‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باز‭ ‬میدارد‭. ‬می‭ ‬فرماید‭ ‬که‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دماوند‭ ‬به‭ ‬بند‭ ‬درکشد‭…‬

‭… ‬ضحاک‭ ‬که‭ ‬نمادیست‭(‬فرجامشناختی‭). ‬او‭ ‬نمادِ‭ ‬بدی‭ ‬و‭ ‬ددی‭ ‬به‭ ‬یکبارگی‭ ‬است‭. ‬گوهر‭ ‬بدی‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬میتابد‭. ‬از‭ ‬آنگونه‭ ‬نمادهای‭ ‬زیانبار‭ ‬و‭ ‬اهریمنی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬دربند‭ ‬زمان

‭ ‬میمانند‭. ‬سرشت‭ ‬و‭ ‬گوهر‭ ‬بدی‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬نمادینه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬ضحاک‭ ‬کشته‭ ‬شود،‭ ‬بدی‭ ‬یکباره‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬برخواهد‭ ‬افتاد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬شدنی‭ ‬نیست‭. ‬زیرا‭ ‬هنوز‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬فرا‭ ‬نرسیده‭ ‬است‭…‬”‭ ‬۳‭ ‬

دکتورکزّازی‭ ‬مینویسند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬باور‭ ‬شناسی‭ ‬کهن‭ ‬طی‭ ‬چرخۀ‭ ‬هستی‭ (‬سال‭ ‬اسطوره‭ ‬ای‭ ‬دوازده‭ ‬هزارساله‭) ‬ضحاک‭ ‬دوباره‭ ‬برمیگردد‭. ‬

در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬پایانِ‭ ‬کار‭ ‬اژدها‭ ‬را‭ ‬همچنین‭ ‬می‭ ‬یابیم‭ : ‬

“تا‭ ‬آنکه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬یکروز‭ ‬نزدیک‭ ‬شام،‭ ‬آن‭ ‬پیرزن‭ ‬مرموز‭ ‬بدریخت‭ ‬شبح‭ ‬نما‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬آمد‭.‬

دروازهء‭ ‬بزرگ‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬رویش‭ ‬باز‭ ‬شد‭. ‬بدون‭ ‬قدم‭ ‬گذاشتن‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬های‭ ‬مرمر‭ ‬بالا‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬دق‭ ‬الباب‭ ‬داخل‭ ‬قصر‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فرمانروای‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬ملاقات‭ ‬کرد‭. ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب،‭ ‬نشسته‭ ‬در‭ ‬کنج‭ ‬خلوت‭ ‬خویش‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬کس‭ ‬باهم‭ ‬چه‭ ‬میگویند‭. ‬و‭ ‬دیری‭ ‬نگذشت‭ ‬که‭ ‬قهرمان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬فرشته‭ ‬تاریکی‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ویرانۀ‭ ‬قصر‭ ‬بیرون‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬نا‭ ‬معلومی‭ ‬روان‭ ‬شدند‭.‬”۴‭  ‬

اما‭ ‬این‭ ‬رفتن،‭ ‬رفتن‭ ‬بی‭ ‬برگشت‭ ‬نیست‭. ‬اژدها‭ ‬بارهای‭ ‬قبل‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬فرشته‭ ‬زشت‭ ‬مرگ‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬شهرِ‭ ‬وجود‭ ‬اژدهای‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬پرورانید‭ ‬بزرگ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬فرمانروای‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬لیلی‭ (‬ايزدبانوی‭ ‬عشق‭)  ‬در‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬اژدهای‭ ‬جوان‭ ‬می‭ ‬گوید،‭ ‬که‭ ‬سرنوشت‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬مانند‭ ‬سرنوشت‭ ‬جدش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭: ‬

“‭… ‬و‭ ‬دیری‭ ‬نخواهد‭ ‬گذشت‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬درین‭ ‬شهر،‭ ‬در‭ ‬کاخ‭ ‬مجلل‭ ‬خویش‭ ‬مانند‭ ‬جدت‭ ‬یگانه‭ ‬موجود‭ ‬زنده‭ ‬نمای‭ ‬خواهی‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬خموشان‭ ‬و‭ ‬مردگان‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬آنجا‭ ‬کنار‭ ‬جادۀ‭ ‬خاک‭ ‬آلود‭ ‬می‭ ‬نشینم‭ ‬تا‭ ‬بهار‭ ‬فرارسد‭ ‬و‭ ‬آزادگانِ‭ ‬شورش‭ ‬طلب‭ ‬بازگردند‭.‬”‭ ‬۵

در‭ ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬زمانه‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬پایانی‭ ‬ندارد،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬دایرۀ‭ ‬تکرار‭ ‬دور‭ ‬خودش‭ ‬میچرخد‭. ‬زمانی‭ ‬الهۀ‭ ‬بهار‭ ‬فرمانروای‭ ‬شهر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬هم‭ ‬اژدها‭ ‬بر‭ ‬شهر‭ ‬حاکم‭ ‬میشود،‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬فرشته‭ ‬زشت‭ ‬مرگ‭ ‬ناگهان‭ ‬وارد‭ ‬کاخ‭ ‬او‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬نامعلومی‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬ببرد‭. ‬و‭ ‬رهگذر‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬دورانی‭ ‬اش‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬مردابی‭ ‬میرسد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کرمی‭ ‬به‭ ‬اژدها‭ ‬تبدیل‭ ‬میشود‭…‬

نتیجه‭ ‬گیری

داستان‭ ‬اساطیری‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬اگر،‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬روانشناختی،‭  ‬تمثیلِ‭ ‬نمادینِ‭ ‬روان‭ ‬آدمی‭ ‬بپنداریم،‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬دلچسپی‭ ‬از‭ ‬نمادها‭ ‬بخصوص‭ ‬نماد‭ ‬بنیادین‭ ‬اژدها‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬میرسیم‭. ‬داستان‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬زمانۀ‭ ‬ما‭ ‬روایت‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬موجودِ‭ ‬نیمه‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اژدها‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ریخت‭ ‬سفرنامه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬ساحۀ‭ ‬لاشعور‭ ‬و‭ ‬تاریکی‭ ‬های‭ ‬ناشناختۀ‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬نگاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شباهت‭ ‬های‭ ‬جالبی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬هردو‭ ‬اژدها‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬نمادین‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬ضحاک‭ ‬تازی‭ ‬نیمرخ‭ ‬رزمی‭ ‬و‭ ‬حماسی‭ ‬اژی‭ ‬دهاک‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬نیمرخ‭ ‬دیگرش‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬درونِ‭ ‬آدمی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬روایت‭ ‬فلسفی‭ ‬با‭ ‬گرایش‭ ‬عرفانِ‭ ‬شرقی‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬

آفرینندۀ‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬روانشناسی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬جدید‭ ‬است،‭ ‬آموخته،‭ ‬با‭ ‬فلسفۀ‭ ‬هم‭ ‬عصرش‭ ‬آشنا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بنیاد‭ ‬های‭ ‬فلسفه‭ ‬قدیم‭ ‬باختر‭ ‬و‭ ‬خاور‭ ‬را‭ ‬میداند‭. ‬او‭ ‬میخواهد‭ ‬ثابت‭ ‬کند،‭ ‬که‭ ‬تراژیدی‭ ‬راستین‭ ‬آدمی‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬دیگران،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬خودش‭ ‬نهفته‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬اسطورۀ‭ ‬ضحاک‭ (‬من‭) ‬و‭ (‬ایگو‭ = ‬خود‭) ‬همان‭ ‬اهریمنی‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشتن‭ ‬پدر‭ ‬وا‭ ‬میدارد،‭ ‬بعد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬غذاهای‭ ‬خوشمزه‭ ‬اسیر‭ ‬نفس‭ ‬و‭ ‬شکمبارگی‭ ‬میسازد‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬بر‭ ‬دوشش‭ ‬بوسه‭ ‬میزند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جای‭ ‬بوسه‭ ‬های‭ ‬پلیت‭ ‬او‭  ‬مارهای‭ ‬اژدها‭ ‬پیکری‭ ‬برویند‭ ‬و‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرمانروای‭ ‬قهار‭ ‬و‭ ‬مستبدی‭ ‬تبدیل‭ ‬میکند،‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬خوبی‭ ‬بجنگد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬مغز‭ ‬جوانان‭ ‬بیچاره‭ ‬را‭ ‬خوراک‭ ‬مارانش‭ ‬سازد‭. ‬

از‭ ‬خصوصیت‭ ‬نماد‭ ‬ها‭ ‬همین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬جدید‭ ‬بنمایانیم‭ ‬مفاهیم‭ ‬و‭ ‬معانی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬تداعی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬افق‭ ‬هایی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬جلو‭ ‬چشمِ‭ ‬ما‭ ‬بگشایند‭. ‬

ضحاک‭ ‬نیمه‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬اژدها‭ ‬از‭ ‬پر‭ ‬رمز‭ ‬و‭ ‬راز‭ ‬ترین‭ ‬نمادهای‭ ‬ادبیات‭ ‬جهان‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬زمانه‭ ‬هایی‭ ‬زیادی‭ ‬میتواند‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬ادبی‭ ‬دوباره‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬ظهور‭ ‬کند‭. ‬گویی‭ ‬ضحاک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬در‭ ‬کوه‭ ‬دماوند‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬در‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬آفریده‭ ‬های‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬بنمایاند‭. ‬

منابع

‭_‬‭  ‬کزّازی،‭ ‬دکتور‭ ‬میرجلال‭ ‬الدّین؛‭ ‬رؤیا،‭ ‬حماسه،‭ ‬اسطوره؛‭ ‬تهران،‭ ‬نشرمرکز،‭ ‬چ‭ ‬ششم،‭ ‬۱۳۹۰‭ ‬

‭_‬‭  ‬کزّازی،‭ ‬دکتور‭ ‬میرجلال‭ ‬الدّین؛‭ ‬مازهای‭ ‬راز‭ (‬جستارهای‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭)‬،‭ ‬تهران،‭ ‬نشرمرکز،‭ ‬چ‭ ‬ششم‭ ‬۱۳۷۹‭ ‬

‭_‬‭ ‬کزّازی،‭ ‬دکتور‭ ‬میرجلال‭ ‬الدّین؛‭ ‬نامۀ‭ ‬باستان‭ (‬ویرایش‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬شاهنامه‭ ‬فردوسی‭)‬،‭ ‬تهران،‭ ‬سازمان‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬کتب‭ ‬علوم‭ ‬انسانی‭ ‬دانشگاهها‭ (‬سمت‭)‬،‭ ‬۱۳۷۹

‭_‬‭ ‬مجروح،‭ ‬دکتور‭ ‬سید‭ ‬بهاءالدّین؛‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی‭ ( ‬دفتر‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭)‬،‭ ‬کابل،‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل،‭ ‬۱۳۹۵

۱‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۸۷‭ ‬

۲‭ ‬همان‭ ‬نامۀ‭ ‬باستان،‭ ‬ص‭ ‬۴۱‭ ‬

۳‭ ‬همان،‭ ‬مازهای‭ ‬راز،‭ ‬ص‭ ‬۴۳‭ ‬

۴‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۱۳۷‭ ‬

۵‭ ‬همان،‭ ‬اژدهای‭ ‬خودی،‭ ‬ص‭ ‬۱۳۵‭ ‬

مطالب مشابه

Back to top button