زبان و ادبیات

دردمند‭  ‬مهربانان

شاعر‭: ‬سید‭ ‬عبیدالله‭ ‬نادر

د‭ ‬بیکسانو‭ ‬غمـــــخواران‭ ‬چــــــیرته‭ ‬دي

هغه‭ ‬سپیــڅلي‭ ‬انســــــانان‭ ‬چـــــیرته‭ ‬دي

کړي‭ ‬چې‭ ‬احساس‭ ‬زمونږ‭ ‬د‭ ‬زړه‭ ‬دردونه

داسي‭ ‬دردمند‭ ‬صـــــــاحبدلان‭ ‬چیرته‭ ‬دي

خدمت‭ ‬چې‭ ‬وکړي،‭ ‬په‭ ‬ریښــــتیا‭ ‬د‭ ‬وطن

داسي‭ ‬زړه‭ ‬ســـوانده،‭ ‬خادمان‭ ‬چیرته‭ ‬دي

چې‭ ‬له‭ ‬خوبونو‭ ‬د‭ ‬غفلت‭ ‬مــــو‭ ‬کړي‭ ‬ویښ

دي‭ ‬ګلســتان‭ ‬کې،‭ ‬بلبلان‭ ‬چــــــــیرته‭ ‬دي

بیا‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬سـولې‭ ‬زیرۍ‭ ‬راوړي‭ ‬مونږ‭ ‬ته‭ ‬

د‭ ‬دي‭ ‬چـــــمن‭ ‬عـــندلیبان‭ ‬چـــــــیرته‭ ‬دي

ټوله‭ ‬نړۍ‭ ‬چــې،‭ ‬په‭ ‬وینــــــــا‭ ‬پوهــــوي

داسي‭ ‬دانا‭ ‬ســـــخنوران،‭ ‬چــــــیرته‭ ‬دي

چې‭ ‬د‭ ‬غرقاب‭ ‬نه‭ ‬دا‭ ‬کشــــــتۍ‭ ‬وکاږي

هاغــــــه‭ ‬دردمند‭ ‬مهربانان‭ ‬چــــیرته‭ ‬دي

چې‭ ‬په‭ ‬پرهر‭ ‬زړونو‭ ‬مــــو‭ ‬کیږدي‭ ‬مرهم

داسي‭ ‬دردمنه،‭ ‬آشــــــــــنایان‭ ‬چیرته‭ ‬دي

لمر

د لمر مجلې په اړه لنډ مالومات دلته.

مطالب مشابه

Back to top button