سیاست و تاریخ

صد‭ ‬سال‭ ‬غفلت،‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬تباهی

سقوط‭ ‬نظام‭ ‬جمهوری‭ ‬‮«‬پانزده‭ ‬هم‭ ‬اگست‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۱م‮»‬‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬قربانی‭ ‬های‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬افغان‭ ‬وطندوست،‭ ‬ترقی‭ ‬طلب‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬ارزشهای‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬ملت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬لرزاند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سوالهای‭ ‬‭(‬چه‭ ‬باید‭ ‬میکردیم،‭ ‬که‭ ‬نکردیم؟‭) ‬و‭ (‬چه‭ ‬باید‭ ‬نمیکردیم،‭ ‬که‭ ‬کردیم؟‭)‬‭ ‬مواجه‭ ‬ساخت‭.‬‭ ‬سقوط‭ ‬غیرمترقبهٔ‭ ‬نظام،‭ ‬ملتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬نسل‭ ‬تازه‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بدوش‭ ‬گرفتن‭ ‬مسئوولیت‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬پرورده‭ ‬بود،‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭ ‬متلاشی‭ ‬و‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬فرار‭ ‬کدرها،‭ ‬و‭ ‬کدرها‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬استخوان‭ ‬سوز‭ ‬غربت،‭ ‬بیوطنی‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬سرنوشتی‭ ‬گردیدند‭. ‬

در‭ ‬تاریخ‭ ‬معاصر‭ ‬افغانستان،‭ ‬این‭ ‬چندمین‭ ‬بار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬صبحدم‭ ‬پیروزی‭ ‬به‭ ‬قهقرا‭ ‬میلغزیم‭ ‬و‭ ‬زهر‭ ‬تلخ‭ ‬شکست‭ ‬را‭ ‬میچشیم‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬باخت‭ ‬های‭ ‬مکرر‭ ‬عزم‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬ادامهٔ‭ ‬مبارزه‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬آیندهٔ‭ ‬درخشان‭ ‬و‭ ‬مرفع‭ ‬افغانستان‭ ‬عزیز‭ ‬همیشه‭ ‬استوار‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

برای‭ ‬یافتن‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬۲۰‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬امسال،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬برگشت‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬درختی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬اش‭ ‬این‭ ‬میوه‭ ‬زهرآگین‭ ‬است،‭ ‬دریافت‭. ‬ریشهٔ ‬این‭ ‬درخت‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬جمهوریت،‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬انقلاب‭… ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬باید‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬روایت‭ ‬تلخ‭ ‬درین‭ ‬مسیر‭ ‬صد‭ ‬ساله‭ ‬بار‭ ‬ها‭ ‬تکرار‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬الحق‭ ‬که‭: ‬آنانیکه‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬نمییاموزند‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬بار‭ ‬بار‭ ‬تکرار‭ ‬میکنند‭. ‬

بیشتر‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬بود،که‭ ‬افغانستان‭ ‬باپیروزی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬سومین‭ ‬جنگ‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬انگلیس‭ ‬که‭ ‬بنام‭ ‬“جنگ‭ ‬استقلال”‭ ‬معروف‭ ‬است،‭ ‬استقلالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بریتانیای‭ ‬کبیر‭ ‬قبولاند‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬مستقل‭ ‬عرض‭ ‬اندام‭ ‬نمود‭.  ‬شاه‭ ‬جوان،‭ ‬مبتکر‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬طلب‭ ‬ما‭ ‬غازی‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬با‭ ‬احیای‭ ‬استقلال‭ ‬افغانستان‭ ‬شمشیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬توجه‭ ‬ملت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬معطوف‭ ‬نمود‭. ‬وی‭ ‬رغبت‭ ‬عجیبی‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیه‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬مکاتب‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬ها‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬آرزوی‭ ‬یک‭ ‬افغانستان‭ ‬مترقی‭ ‬و‭ ‬مرفع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬میپروراند‭. ‬در‭ ‬جمع‭ ‬تحولات‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬دستآورد‭ ‬های‭ ‬عمدهٔ‭ ‬دور‭ ‬پادشاهی‭ ‬وی‭ ‬میتوان‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬لویه‭ ‬جرگه‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬نخستین‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬“نظام‭ ‬نامه”،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬برده‭ ‬داری،‭ ‬استقرار‭ ‬نظام‭ ‬شاهی‭ ‬مشروطه،‭ ‬تفکیک‭ ‬قوا،‭ ‬اجباری‭ ‬شدن‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیه،‭ ‬آوردن‭ ‬اصلاح‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مالی،‭ ‬ممنوع‭ ‬کردن‭ ‬کار‭ ‬اجباری،‭ ‬فرستادن‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬محصلین‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل،‭ ‬تأسیس‭ ‬نخستین‭ ‬کتابخانه‭ ‬عامه‭ ‬در‭ ‬کابل،‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیر‭ ‬نشرات‭ ‬چاپی‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬افغانستان،‭ ‬آغاز‭ ‬نشرات‭ ‬رادیویی،‭ ‬ایجاد‭ ‬مکاتب‭ ‬از‭ ‬آنجمله‭ ‬ایجاد‭ ‬اولین‭ ‬لیسه‭ ‬نسوان،‭ ‬اعمار‭ ‬بنا‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آبدات‭ ‬یادگاری‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آن‭ ‬نام‭ ‬برد‭.‬‭ ‬بنابر‭ ‬این‭ ‬دلایل‭ ‬از‭ ‬دورهٔ‭ ‬شاه‭ ‬امان‌الله‭ ‬خان‭ ‬میتوان‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬درخشان‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬یاد‭ ‬کرد‭.‬

برنامه‭ ‬های‭ ‬اصلاحی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬سریع‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬دور‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬بریتانیوی‭ ‬های‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬برابر‭ ‬نبود،‭ ‬بدین‭ ‬دلیل‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬توقف‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬اصلاحی‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬ثبات‭ ‬ساختن‭ ‬اوضاع‭ ‬سیاسی‭ ‬واجتماعی‭ ‬افغانستان‭ ‬دست‭ ‬بکار‭ ‬شدند‭. ‬واضع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬افغان‭ ‬ترقی‭ ‬طلب‭ ‬و‭  ‬وطندوست‭ ‬علیه‭ ‬شاه‭ ‬متجدد‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬پلانهای‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬المنفعهٔ‭ ‬وی‭ ‬نمی‭ ‬ایستاد‭. ‬لذا‭ ‬برای‭ ‬بی‭ ‬ثبات‭ ‬ساختن‭ ‬اوضاع،‭ ‬استعمار‭ ‬تاریک‭ ‬ترین‭ ‬های‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬برگزید‭ ‬و‭ ‬شمشیر‭ ‬شانرا‭ ‬صبغهٔ‭ ‬دینی‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬تأکید‭ ‬که‭ ‬خطرناکترین‭ ‬انسان،‭ ‬متدین‭ ‬بیخبر‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برنده‭ ‬ترین‭ ‬سلاح‭ ‬شمشیر‭ ‬دست‭ ‬او‭. ‬

حیف‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬مرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دین‭ ‬پاک

در‭ ‬میان‭ ‬جاهلان‭ ‬گردد‭ ‬هلاک

همین‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬حوت‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۲‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ (‬مارچ‭ ‬۱۹۲۴م‭) ‬شورشها‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ملا‭ ‬عبدالله‭ ‬گردیزی‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬ملای‭ ‬لنگ‭ ‬و‭ ‬همکارش‭ ‬ملا‭ ‬عبدالرشید‭ ‬با‭ ‬ماهیت‭ ‬ظاهراً‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬قبایل‭ ‬جاجی‭ ‬ومنگل‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬پکتیا‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬بزودی‭  ‬دامنه‭ ‬هایش‭ ‬به‭ ‬ولایات‭ ‬دیگر‭ ‬رسید‭. ‬این‭ ‬شورشها‭ ‬سرکوب‭ ‬و‭ ‬ملای‭ ‬لنگ‭ ‬با‭ ‬۲۵‭ ‬تن‭ ‬همکارانش‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬گلوله‭ ‬باران‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬استعمار‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬یکطرف‭ ‬حس‭ ‬انتقام‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬میجوشید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬خلاف‭ ‬منافع‭ ‬خود‭ ‬میدید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بسنده‭ ‬نکرد‭. ‬مهره‭ ‬ٔ‭ ‬بعدی‭ ‬استعمار‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬بچهٔ‭ ‬سقاو‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬مکتب‭ ‬بیگانه‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وی‭ ‬گفته‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬دوسه‭ ‬تن‭ ‬ازیارانش‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬دررکاب‭ ‬انوربیگ‭ ‬‮«‬انورپاشا‮»‬دربخارا‭ ‬تربیت‭ ‬یافته‭ ‬بودند،کابل‭ ‬آمدند‭ ‬وبمجرد‭ ‬ارائه‭ ‬نامهٔ‭ ‬مختصرانوربیگ‭ ‬به‭ ‬افسرترک‭ ‬‮«‬مسئوول‭ ‬تشکیلات‭ ‬قطعه‭ ‬نمونه‮»‬‭ ‬مورد‭ ‬الطاف‭ ‬وی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قطعهٔ‭ ‬نمونه‭ ‬استخدام‭ ‬شد‭. ( ‬روایت‭ ‬پرورده‭ ‬شدن‭ ‬یک‭ ‬شورشی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬شورشگری‭ ‬اش‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬گوشها‭ ‬آشنا‭ ‬میخورد‭!‬‭)‬

بعد‭ ‬از‭ ‬سرکوب‭ ‬شدن‭ ‬قیامهای‭ ‬ملای‭ ‬لنگ،‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬ترک‭ ‬وظیفه‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مردی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سید‭ ‬حسن‭ ‬چاریکاری‭ ‬گروهی‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راهزنی‭ ‬مشغول‭ ‬شد‭.‬‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬در‭ ‬شمالی‭ ‬به‭ ‬دزدی،‭ ‬رهزنی‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬مردم‭ ‬شهره‭ ‬شد‭. ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬فرمان‭ ‬به‭ ‬دستگیری‭ ‬وی‭ ‬داد‭ ‬ولی‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬دستگیری‭ ‬به‭ ‬پیشاور‭ ‬فرار‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬منحیث‭ ‬سماوارچی‭ ‬مصروف‭ ‬کار‭ ‬شد‭. (‬مگر‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬روایت‭ ‬برایتان‭ ‬آشنا‭ ‬نیست؟‭!‬‭)‬

وقتی‭ ‬شاه‭ ‬نواندیش‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬طلب‭ ‬افغان‭ ‬امیر‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬اصلاحی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬روحانیون‭  ‬شاه‭ ‬را‭ ‬کافر‭ ‬و‭ ‬حكومت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نامشروع‭ ‬خواندند‭ ‬و‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬مبارزه‭ ‬جدی‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬کردند‭.‬

حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬بچهٔ‭ ‬سقاو‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬باز‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬سرنگونی‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬گسترش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬زیاد‭ ‬طول‭ ‬نکشید‭ ‬که‭ ‬یاران‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬نزدیکی‭ ‬کابل‭ ‬رسیدند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬۲۴‭ ‬جدی‭ ‬۱۳۰۷‭ ‬هجری‭ ‬شمسی،‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬کردند‭.‬

شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬که‭ ‬طرفدار‭ ‬خونریزی‭ ‬نبود‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬کناره‭ ‬گرفت‭ ‬وحبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬بچهٔ‭ ‬سقاو‭ ‬بتاریخ‭ ‬۲۸‭ ‬جدی‭ ‬وارد‭ ‬ارگ‭ ‬کابل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬امیر‭ ‬غازی‭ ‬حبیب‭ ‬الله،‭ ‬خادم‭ ‬دین‭ ‬رسول‭ ‬الله‮»‬‭ ‬نامید‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تخت‭ ‬پادشاهی‭ ‬نشست‭.‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬اقدام‭ ‬خود‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬لغو،‭ ‬مدارس‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬مسدود،‭ ‬حجاب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬اجباری،‭ ‬مالیات‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬غیر‭ ‬شرعی‭ ‬را‭ ‬لغو‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬اعمال‭ ‬قوانین‭ ‬شرعی‭ ‬شد‭. ‬اینگونه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬نظام‭ ‬منور‭ ‬و‭ ‬مترقی‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬تاریک‭ ‬اندیش‭ ‬سقوط‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬اصلاحی‭ ‬و‭ ‬تمدنی‭ ‬آن‭ ‬توقف‭ ‬داده‭ ‬شد‭.  (‬مگر‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬روایت‭ ‬برایتان‭ ‬آشنا‭ ‬نیست؟‭!)‬

از‭ ‬آنروز‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬این‭ ‬روایت‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬تکراری‭ ‬بار‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬ها‭ ‬تکرار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بار‭ ‬ها‭ ‬نظام‭ ‬های‭ ‬اصلاح‭ ‬گرا‭ ‬و‭  ‬ترقی‭ ‬طلب‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭  ‬ولی‭ ‬توسط‭ ‬حرکات‭ ‬تاریک‭ ‬اندیش،‭ ‬تندرو،‭ ‬خشن‭ ‬و‭ ‬متحجر‭ ‬سقوط‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬اخیرٔ‭ ‬تاریخ‭ ‬ما‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬ادعاست‭. ‬تاریخ،‭ ‬افسانهٔ‭ ‬جن‭ ‬و‭ ‬پریست‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬اندوخته‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬نیاموزیم‭. ‬حقا‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬هاییکه‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬نمییاموزند،‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬بار‭ ‬‭- ‬بار‭ ‬تکرار‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نمونهٔ‭ ‬بارز‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬هستیم‭. ‬

تاریخ‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬ما،‭ ‬تاریخ‭ ‬نشیب‭ ‬های‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬فراز‭ ‬های‭ ‬کم،‭ ‬گواه‭ ‬به‭ ‬سهل‭ ‬انگاری‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬تاریخ‭ ‬است‭. ‬صد‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حرکات‭ ‬روشنگرا‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تاریک‭ ‬اندیشان‭ ‬به‭ ‬زانو‭ ‬خم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سقوط‭ ‬داده‭ ‬میشوند‭. ‬درین‭ ‬مسیر‭ ‬صدساله‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نپرسیده‭ ‬ایم‭ ‬اینست‭ ‬که‭:‬

‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬میکردیم،که‭ ‬نکردیم؟

‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬نمیکردیم،‭ ‬که‭ ‬کردیم؟‭  ‬

طی‭ ‬این‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬رشد‭ ‬غیر‭ ‬متوازن‭ ‬اجتماعی،‭ ‬جامعه‭ ‬افغانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬افراط،‭ ‬افراط‭ ‬بسیار‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬افراط‭ ‬بسیار‭ ‬دهاتی‭ ‬تقسیم‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬افراط‭ ‬با‭ ‬اصلاحات‭ ‬دور‭ ‬امانیه‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬جمهوریت‭ ‬شدت‭ ‬گرفت‭. ‬ساختن‭ ‬مکاتب،‭ ‬مراکز‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی،‭ ‬کتابخانه‭ ‬ها،‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آن‭ ‬صرفاً‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬شهر‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬شهر‭ ‬بزرگ‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬منحصر‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬جمع‭ ‬محدود‭ ‬مردم‭ ‬‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬فرهنگ‭ ‬افراطی‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬دهاتی‭ ‬شد‭.‬‭ ‬رشد‭ ‬نا‭ ‬متوازن‭ ‬دلیل‭ ‬عمدهٔ‭ ‬ایجاد‭ ‬درز‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬و‭ ‬مقابل‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬آنها‭ ‬شد‭. ‬درز‭ ‬اجتماعی‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬آنقدر‭ ‬عمیق‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬فاصلهٔ‭ ‬فزیکی‭ ‬بین‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬صرف‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬بود‭ ‬تفاوت‭ ‬فکری‭ ‬بین‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬قرن‭ ‬میرسید‭. ‬روستانشینان‭ ‬تفاوتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬داشتند‭ ‬دوری‭ ‬مردم‭ ‬شهر‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬میپنداشتند‭. ‬مردم‭ ‬شهرها‭ ‬با‭ ‬امکاناتی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬مالیه‭ ‬دهنده‭ ‬گان‭ ‬برایشان‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬درس‭ ‬میخواندند،‭ ‬تحصیل‭ ‬میکردند،‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬سفر‭ ‬میکردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬آرزوی‭ ‬تطبیق‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬وطن‭ ‬دوباره‭ ‬برمیگشتند‭. ‬تطبیق‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬وارداتی‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬سطح‭ ‬رشد‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬خنجر‭ ‬های‭ ‬نامرئی‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬سینه‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬را‭ ‬بار‭ ‬بار‭ ‬زخمی‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬بدینسو‭ ‬فرزندان‭ ‬صدیق‭ ‬و‭ ‬وطندوست‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬با‭ ‬نیت‭ ‬نیک‭ ‬کوشیده‭ ‬اند،‭ ‬تا‭ ‬وطن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پیشرفته‭ ‬ترین‭ ‬ممالک‭ ‬جهان‭ ‬سیال‭ ‬و‭ ‬برابر‭ ‬بسازند،‭ ‬ولی‭ ‬دردا‭ ‬و‭ ‬دریغا‭ ‬که‭ ‬ندانسته‭  ‬اند،‭ ‬که‭ ‬درخت‭ ‬پیر‭ ‬و‭ ‬مثمر‭ ‬باغ‭ ‬بیگانه‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬باغچهٔ‭ ‬ما‭ ‬ریشه‭ ‬نگیرد‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬درختان‭ ‬دیگر‭ ‬سایه‭ ‬افگند‭. ‬از‭ ‬بخت‭ ‬بد‭ ‬که‭ ‬تطبیق‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬کارداده‭ ‬در‭ ‬غرب،‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬کارا‭ ‬نیامده‭ ‬و‭ ‬مکرراً‭ ‬ناکام‭ ‬مانده‭ ‬اند‭. ‬اصلاحات‭ ‬اجتماعی‭ ‬دور‭ ‬امانیه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬سلسلهٔ‭ ‬اصلاحات‭ ‬دولت‭ ‬شاهی،‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری،‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬دیموکراتیک‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬بدلیل‭ ‬غیر‭ ‬مساعد‭ ‬بودن‭ ‬جامعه‭ ‬برای‭ ‬پذیرفتن‭ ‬اصلاحات‭ ‬که‭ ‬اغلباً‭ ‬اصلاحات‭ ‬وارداتی‭ ‬بودند،‭ ‬ناکام‭ ‬ماندند‭.‬‭… ‬و‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬درنگ‭ ‬به‭ ‬آوردن‭ ‬مفکوره‭ ‬های‭ ‬وارداتی‭ ‬و‭ ‬غرس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬شرقی‭ ‬ادامه‭ ‬دادیم‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬بدانیم‭ ‬که‭ ‬اولاً‭ ‬باید‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬ساخت،‭ ‬بعداً‭ ‬نونهال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬غرس‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬

افغانستان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬جهان‭ ‬بنام‭ ‬قبرستان‭ ‬ابرقدرتها‭ ‬شهرت‭ ‬دارد،‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬خصمانهٔ‭ ‬ممالک‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ممالک‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬درز‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬جامعهٔ‭ ‬افغانی‭ ‬خصومت‭ ‬استعماری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جابجا‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬افغانستان‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬از‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬بدینسو‭ ‬همه‭ ‬حلقات‭ ‬مخرب‭ ‬سیاسی‭ (‬از‭ ‬ملای‭ ‬لنگ‭ ‬گرفته،‭ ‬تا‭ ‬ملای‭ ‬دزد،‭ ‬تا‭ ‬ملای‭ ‬کور‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬ملای‭ ‬گنگ‭…)‬که‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬جامعهٔ‭ ‬افغانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تطابق‭  ‬به‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬کهنه‭ ‬گرای‭ ‬خود‭ ‬نیافته‭ ‬اند،‭ ‬‭ ‬توسط‭ ‬بیگانه‭ ‬گان‭ ‬شناسایی،‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬حلقات‭ ‬متحجر‭ ‬و‭ ‬عقبگرا‭ ‬توسط‭ ‬بیگانه‭ ‬گان‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬تعلیم،‭ ‬تربیه‭ ‬و‭ ‬تمویل‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬افغانستان‭ ‬علیه‭ ‬نظام‭ ‬های‭ ‬اصلاح‭ ‬طلب،‭ ‬مترقی،‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬استعمال‭ ‬میشدند‭. ‬

آیا‭ ‬قابل‭ ‬باور‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬کسیکه‭ ‬خود‭ ‬نه‭ ‬تحصیل‭ ‬دارد،‭ ‬نه‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬هم‭ ‬آگهی‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬مهارت‭ ‬اشرا‭ ‬رهزنی‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬بیت‭ ‬المال‭ ‬میسازد،‭ ‬بتواند‭ ‬مقابل‭ ‬یک‭ ‬شاه‭ ‬آزادی‭ ‬دوست،‭ ‬مترقی،‭ ‬روشنفکر،‭ ‬وطندوست‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬قیام‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬پیروز‭ ‬هم‭ ‬شود؟؟؟‭ ‬‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آیا‭ ‬قابل‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حرکات‭ ‬خشن،‭ ‬تندرو،‭ ‬عقبگرا‭ ‬و‭ ‬تمدن‭ ‬ستیز‭ ‬بتوانند‭ ‬مقابل‭ ‬نظام‭ ‬هاییکه‭ ‬عملاً‭ ‬در‭ ‬آبادانی‭ ‬و‭ ‬اعمار‭ ‬جامعه‭ ‬فعال‭ ‬اند‭ ‬قیام‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬سقوط‭ ‬دهند؟؟؟‭ ‬

زمینهٔ‭ ‬تاریکیها‭ ‬بر‭ ‬روشنی‭ ‬را‭ ‬کی،‭ ‬چرا‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬آماده‭ ‬میسازد؟‭  ‬

ریشه‭ ‬های‭ ‬درختی‭ ‬که‭ ‬سالهاست‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬میوهٔ‭ ‬زهر‭ ‬آگین‭ ‬میدهد،‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬آب‭ ‬میخورد؟

آنچه‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬آشکاراست،‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬جنگی‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬چوب‭ ‬سوخت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سرزمین‭ ‬زیبای‭ ‬ما‭ ‬میدان‭ ‬سوخت‭ ‬این‭ ‬چوب،‭   ‬چشمهٔ‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کام‭ ‬ما‭ ‬زهر‭ ‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گلوی‭ ‬بیگانه‭ ‬گان‭ ‬آب‭ ‬حیات‭ ‬میریزد‭. ‬موقعیت‭ ‬عالی‭ ‬سوق‭ ‬الجیشی‭ ‬افغانستان‭ ‬باعث‭ ‬آن‭ ‬گردیده،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬میدان‭ ‬تاخت‭ ‬و‭ ‬تاز‭ ‬های‭ ‬ابرقدرت‭ ‬ها‭ ‬مخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬جنگ‭ ‬افغان‭- ‬انگلیس‭ ‬گردد‭. ‬نزدیکی‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬ایران،‭ ‬هند،‭ ‬روسیه‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬ارزش‭ ‬جغرافیایی‭ ‬ست‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسانیدن‭ ‬منفعت‭ ‬به‭  ‬افغانستان‭ ‬آنرا‭ ‬بیشتر‭ ‬آسیب‭ ‬پذیر‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬تحقیقات‭ ‬جیولوژیکی‭ ‬نشان‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬افغانستان‭ ‬شامل‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬منبع‭ ‬منرال‭ ‬و‭  ‬باارزشترین‭ ‬و‭ ‬کمیاب‭ ‬ترین‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬از‭ ‬آنجمله‭ ‬یوارنیوم،‭ ‬لیتیم،‭ ‬طلا،‭ ‬نقره،‭ ‬مس،‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬میباشد،‭ ‬که‭ ‬تریلیونها‭ ‬دالر‭ ‬ارزش‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬منطقهٔ‭ ‬شرق‭ ‬چین‭ ‬الی‭ ‬غرب‭ ‬افریقا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ایکالوژی‭ ‬منطقهٔ‭ ‬خشک‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬سرشار‭ ‬افغانستان‭ ‬چشم‭ ‬تنگ‭ ‬همسایه‭ ‬های‭ ‬تشنهٔ‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬دوخته‭ ‬است‭. ‬بیآبی‭ ‬همسایهٔ‭ ‬غربی‭ ‬ما‭ ‬ایران‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬زلال‭ ‬دریا‭ ‬هلمند‭ ‬یا‭ ‬نیل‭ ‬آسیا‭  ‬جوی‭ ‬سرخ‭ ‬خون‭ ‬جوانان‭ ‬ما‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬شیرینی‭ ‬آبهای‭ ‬سرشار‭ ‬دریای‭ ‬کنړ‭ ‬دهان‭ ‬پنجابی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬شیرین‭ ‬کند،که‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ندادن‭ ‬آن‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬توطئهء‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬علیه‭ ‬ما‭ ‬گردند‭.‬

با‭ ‬آنکه‭ ‬افغانستان‭ ‬طی‭ ‬تاریخ‭ ‬طویل‭ ‬المدت‭ ‬خود‭ ‬بارها‭ ‬مورد‭ ‬حملهٔ‭ ‬بیگانه‭ ‬گان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬ملت‭ ‬وطندوست‭ ‬و‭ ‬سلحشور‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭  ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬متحدانه‭ ‬کمر‭ ‬هر‭ ‬استعمار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اسکندر‭ ‬مقدونی‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬اشغالگران‭ ‬امروزی‭ ‬بخاک‭ ‬مالیده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬درفش‭ ‬سه‭ ‬رنگ‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بلند‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬شکست‭ ‬های‭ ‬پیهم‭ ‬بیگانه‭ ‬گان‭ ‬و‭ ‬پذیرفتن‭ ‬ناکامی‭ ‬مقابل‭ ‬نیروی‭ ‬قوی‭ ‬مردمی‭ ‬درین‭ ‬خطهٔ‭ ‬مقدس‭  ‬باعث‭ ‬آن‭ ‬گردیده‭ ‬که‭ ‬استعمار‭ ‬شیوهٔ‭ ‬استیلای‭ ‬خویشرا‭ ‬عوض‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬سرشار‭ ‬طبیعی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬پیش‭ ‬برود‭.‬‭ ‬‭ ‬

ترویج‭ ‬خرافات‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬دین‭:‬

عوض‭ ‬نمودن‭ ‬تعلیمات‭ ‬دینی‭ ‬با‭ ‬خرافات‭ ‬و‭  ‬مردم‭ ‬قرا‭ ‬و‭ ‬قصبات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گرویدن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مکاتب‭ ‬خاص‭ ‬سیاسی‭ ‬انگلیسها‭ ‬درافغانستان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬انگلیسان‭ ‬توانستند،که‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬پیر،‭ ‬مرشد‭ ‬و‭ ‬ملا‭ ‬جاسوسان‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬نصب‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬ضد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬عقبگرایانه‭  ‬را‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬نهادینه‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ترقی،‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬دلسرد‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬امیدوار‭ ‬بسازند‭. ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬ربع‭ ‬اول‭ ‬قرن‭ ‬۲۱‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬جوانان‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مکاتب‭ ‬خرافاتی‭ ‬پنجاب‭ ‬این‭ ‬فرزند‭ ‬نامشروع‭ ‬انگلیس‭ ‬ضد‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬ما‭ ‬تربیت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭  ‬۷۲‭ ‬حور‭ ‬بهشتی‭ ‬مواد‭ ‬انفجاریه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مغایرت‭ ‬کامل‭ ‬با‭ ‬آموزه‭ ‬های‭ ‬دین‭ ‬مقدس‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬سنت‭ ‬پیامبر‭ ‬محمد‭ (‬ص‭)  ‬به‭ ‬سینه‭ ‬میبندند‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬صدها‭ ‬هموطن‭ ‬بیگناه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬میرسانند‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬میدانند،که‭ ‬قرآن‭ ‬با‭ ‬صراحت‭ ‬میگوید،که‭ ‬قتل‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬بیگناه‭ ‬معادل‭ ‬قتل‭ ‬تمام‭ ‬بشریت‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬جان‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬بیگناه‭ ‬معادل‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬تمام‭ ‬بشریت‭ ‬است‭.‬

ترویج‭ ‬تفرقه‭ ‬های‭ ‬قومی‭:‬

‭ ‬نفاق‭ ‬بین‭ ‬ملیتهای‭ ‬بهم‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬افغان‭ ‬توطئه‭ ‬دیگر‭ ‬استعمار‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬ملیت‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬کثیر‭ ‬الملیتی‭ ‬را‭ ‬ضد‭ ‬همدیگر‭ ‬میجنگانند‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬وسیله‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬متشنج‭ ‬ساخته‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬خود‭ ‬مساعد‭ ‬میسازند‭. ‬ترویج‭ ‬تفرقه‭ ‬ها‭ ‬لسانی،‭ ‬مذهبی،‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬سمتی‭ ‬سلاحیست،‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬آن‭ ‬تشنجات‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬داغ‭ ‬نگهمیدارند‭ ‬و‭ ‬ملیتهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مقابل‭ ‬هر‭ ‬استعارگر‭ ‬یکدست‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سنگر‭ ‬جنگیده‭ ‬اند،‭ ‬مقابل‭ ‬همدیگر‭ ‬میجنگانند‭. ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬تقسیم‭ ‬کردن‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬تشکیل‭ ‬بنیاد‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬های‭ ‬قومی‭ ‬رسمیست،‭ ‬که‭ ‬درسالهای‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬انشعاب‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬ملیت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اقوام‭ ‬نقش‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظهٔ‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬اکثریت‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬سوره‭ ‬مبارکه‮ ‬الحجرات‮ ‬آیه‭ ‬۱۳اند‭ ‬که‭ ‬میفرماید‭:‬

يا‭ ‬أَيُّهَا‭ ‬النّاسُ‭ ‬إِنّا‭ ‬خَلَقناكُم‭ ‬مِن‭ ‬ذَكَرٍ‭ ‬وَأُنثىٰ‭ ‬وَجَعَلناكُم‭ ‬شُعوبًا‭ ‬وَقَبائِلَ‭ ‬لِتَعارَفوا‭ ‬ۚ‭ ‬إِنَّ‭ ‬أَكرَمَكُم‭ ‬عِندَ‭ ‬اللَّهِ‭ ‬أَتقاكُم‭ ‬ۚ‭ ‬إِنَّ‭ ‬اللَّهَ‭ ‬عَليمٌ‭ ‬خَبيرٌ﴿۱۳﴾

ای‭ ‬مردم‭! ‬ما‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬آفریدیم‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬تیره‭ ‬‌ها‭ ‬و‭ ‬قبیله‭ ‬‌ها‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭ ‬تا‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬بشناسید؛‭ (‬اینها‭ ‬ملاک‭ ‬امتیاز‭ ‬نیست‭) ‬گرامی‌‭ ‬ترین‭ ‬شما‭ ‬نزد‭ ‬خداوند‭ ‬با‭ ‬تقواترین‭ ‬شماست؛‭ ‬خداوند‭ ‬دانا‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬است‭.‬

تخریب‭ ‬ارزشهای‭ ‬فرهنگی‭:‬

فعال‭ ‬ساختن‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬تبلیغی‭ ‬رایویی،‭ ‬تلویزیونی‭ ‬وانترنتی‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬۲۴‭ ‬ساعته‭ ‬ارزشهای‭ ‬ملی‭ ‬افغانی‭ ‬را‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬بندوباری‭ ‬را‭ ‬رایج‭ ‬میسازند،‭ ‬زهر‭ ‬کشندهٔ‭ ‬دیگریست‭ ‬که‭ ‬شیطان‭ ‬استعمار‭ ‬بر‭ ‬جام‭ ‬شیرین‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬میریزد‭. ‬نشرات‭ ‬این‭ ‬بلند‭ ‬گو‭ ‬ها‭ ‬مخصوصاً‭ ‬بلندگو‭ ‬های‭ ‬‭ ‬تمویل‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬ممالک‭ ‬همسایهٔ‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬مغایرت‭ ‬کامل‭ ‬با‭ ‬ارزشهای‭ ‬دینی،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دربی‭ ‬ثبات‭ ‬ساختن‭ ‬کانون‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬بخصوص‭ ‬انحراف‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬نقش‭ ‬بارزی‭ ‬دارند‭. ‬تخریب‭ ‬ارزشها‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬ذریعهٔ‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬تمویل‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬بیگانه‭ ‬گان‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬فرهنگ‭ ‬خود‭ ‬کم‭ ‬بینی‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬بدبینی‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬آهسته‭ ‬آهسته‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬بسوی‭ ‬همه‭ ‬گانی‭ ‬ساختن‭ ‬فرهنگ‭ ‬“تخریب‭ ‬ارزش‭ ‬ها”‭ ‬باز‭ ‬میکند‭. ‬

رایج‭ ‬ساختن‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭:‬

دزدی،‭ ‬رشوه‭ ‬و‭ ‬اختلاس‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دینی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬اعمال‭ ‬ممنوعه‭ ‬و‭ ‬شرم‭ ‬آور‭ ‬پنداشته‭ ‬میشدند،‭ ‬دفعتاً‭ ‬بطور‭ ‬سیستماتیک‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬رایج‭ ‬گردیدند‭. ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬بدون‭ ‬کنترول‭ ‬همانا‭ ‬توطئهٔ‭ ‬سازمان‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬قبلاً‭ ‬پلان‭ ‬شدهٔ‭ ‬استعمار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بی‭ ‬ثبات‭ ‬ساختن‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬اعتماد‭ ‬ساختن‭ ‬ملت‭ ‬مقابل‭ ‬نظام‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭. ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬پروژهٔ‭ ‬تجربه‭ ‬شدهٔ‭ ‬استعمار‭ ‬در‭ ‬ممالک‭ ‬افریقایی‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نتیجه‭ ‬دادن‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬هم‭ ‬تجربه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬افغانستانی‭ ‬که‭ ‬ارزشهای‭ ‬آن‭ ‬دهه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬جنگ‭ ‬سوخته‭ ‬بود،‭ ‬هیزم‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬پذیرفت‭.‬

ترویج‭ ‬فحشا‭:‬

گفته‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬میخواهید‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬فاسد‭ ‬بسازید،‭ ‬از‭ ‬فاسد‭ ‬ساختن‭ ‬زن‭ ‬آغاز‭ ‬کنید‭. ‬دردا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نسخهٔ‭ ‬کشنده‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬هم‭ ‬تجربه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ترویج‭ ‬فحشا‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬داخلی‭ ‬استفاده‭ ‬میگردد،‭ ‬بلکه‭ ‬روسپی‭ ‬های‭ ‬تجارتی‭ ‬از‭ ‬ممالک‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬وارد‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساختارهایی‭ ‬بنام‭ ‬مهمانخانه‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬میشوند‭. ‬بارها‭ ‬مهمانخانه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬جمع‭ ‬صد‭ ‬ها‭ ‬روسپی‭ ‬تایلندی،‭ ‬اوکرائینی،‭ ‬پولندی‭ ‬و‭ ‬‮…‬‭ ‬افشا‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬ولی‭ ‬دردا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬ها‭ ‬مسدود‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬مالکین‭  ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬وابسته‭ ‬گی‭ ‬به‭ ‬جنگسالاران‭ ‬و‭ ‬زورگویان‭ ‬مورد‭ ‬بازپرس‭ ‬قانونی‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬اند‭. ‬مهمانخانه‭ ‬های‭ ‬داخلی‭ ‬هم‭ ‬بطور‭ ‬عیان‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مقاومات‭ ‬و‭ ‬زورمندانه‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬شب‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬روشنی‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬داشته‭ ‬اند‭. ‬فساد‭ ‬اخلاقی،‭ ‬این‭ ‬باطل‭ ‬ترین‭ ‬فن‭ ‬اجتماعی‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬در‭ ‬وطن‭ ‬رایج‭ ‬گردید،‭ ‬که‭ ‬توضیح‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬عفت‭ ‬قلم‭ ‬بدور‭ ‬است‭. ‬

ترویج‭ ‬بیدینی‭ ‬و‭ ‬عیسویت‭:‬

برای‭ ‬ایجاد‭ ‬انشعاب‭ ‬عقیدتی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬سالهای‭ ‬طولانی‭ ‬هزاران‭ ‬مبلغ‭ ‬عیسویی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬آوردن‭ ‬به‭ ‬دین‭ ‬عیسویت‭ ‬واداشته‭ ‬اند‭. ‬گفته‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬کلیسای‭ ‬مخفی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬فعال‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬افغانهای‭ ‬رو‭ ‬آورده‭ ‬به‭ ‬عیسویت‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬آموزه‭ ‬های‭ ‬عیسویت‭ ‬بلد‭ ‬میشوند‭ ‬بلکه‭ ‬معاش‭ ‬ماهانه‭ ‬هم‭ ‬بدست‭ ‬میاورند‭.‬

سلسلهٔ‭ ‬این‭ ‬نیرنگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اغواگری‭ ‬ها‭ ‬نهایت‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حوصله‭ ‬این‭ ‬متن‭ ‬بدور‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬آنچه‭ ‬قابل‭ ‬برداشت‭ ‬است‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬استعمار‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬وسیله‭ ‬ممکنه‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬هرج‭ ‬و‭ ‬مرج‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭  ‬در‭ ‬جامعهٔ‭ ‬ما‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬حکمروایی‭ ‬خود‭ ‬تفرقه‭ ‬را‭ ‬وسیله‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬درامهٔ‭ ‬خونین‭ ‬و‭ ‬وحشتناک‭ ‬امروز‭ ‬افغانستان‭  ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬خاص‭ ‬استعمار‭ ‬در‭ ‬عقب‭ ‬پرده‭ ‬دایرکت‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬بازیگران‭ ‬بیخبر‭ ‬و‭ ‬ناآگاه‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬پیش‭ ‬برده‭ ‬میشود‭.‬‭ ‬

آنچه‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬لازمیست‭ ‬همانا‭ ‬آگهی‭ ‬عامه‭ ‬و‭ ‬بیداری‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬پیرامون‭ ‬این‭ ‬نیرنگ‭ ‬هاست‭. ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬طعم‭ ‬میوهٔ‭ ‬زهرآگین‭ ‬درخت‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬درخت‭ ‬آدمخور‭ ‬دلیل‭ ‬دوام‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬بربادی‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬درخت‭ ‬سبز‭ ‬باغبان‭ ‬وطن‭ ‬باشیم‭ ‬نه‭ ‬درخت‭ ‬برای‭ ‬آتش‭ ‬خانمانسوز‭ ‬جنگ‭. ‬آگهی،‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬روشنگری‭ ‬جامعه‭ ‬نخستین‭ ‬و‭ ‬مهمترین‭ ‬قدمها‭ ‬برای‭ ‬ختم‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬صلح‭  ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعیست،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬میتوان‭  ‬از‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬یک‭ ‬باغبان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬باغبان،‭ ‬بانی‭ ‬باغ‭ ‬وطن‭ ‬ساخت‭!‬‭ ‬

باغ‭ ‬وطن‭ ‬تان‭ ‬سرسبز‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬های‭ ‬درخت‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬عدالتی‭ ‬خشکیده‭ ‬بادا‭!‬‭ ‬

مطالب مشابه

Back to top button