زبان و ادبیات

قداست اندیشه

‭     ‬نوشته‭ ‬دکتور‭ ‬زمان‭ ‬ستانیزی

استاد‭ ‬الهیات‭ ‬وعرفان‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬پسِفیکا،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکا

اندیشه‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬در‭ ‬فاصلهٔ‭ ‬میان‭ ‬وحی‭ ‬آفاق‭ ‬و‭ ‬الهام‭ ‬انفُس‭ ‬یافت‭. ‬جز‭ ‬ذات‭ ‬پروردگار‭ ‬تنها‭ ‬پدیدهٔ‭ ‬که‭ ‬شایستگئ‭ ‬قداست‭ ‬دارد،‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬اندیشه‭ ‬است‭. ‬قداست‭ ‬اندیشه‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬اولین‭ ‬مظهر‭ ‬خلقت‭ ‬خدا‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬والوهیت‭ ‬آن‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

انسان‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬بیش‭ ‬نیست،‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬معلق‭ ‬در‭ ‬لمحهٔ‭ ‬بین‭ ‬خاطره‭ ‬و‭ ‬آرزو،‭ ‬فقط‭ ‬همین‭.  ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬اندیشه‭ ‬در‭ ‬سکوت‭ ‬نهفته،‭ ‬خدایی‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬زمانی‭ ‬پیام‭ ‬جبرئیل‭ ‬اندرونی‭ ‬ما‭ ‬میشود‭ ‬وحیانت‭ ‬و‭ ‬الهامش‭ ‬مخلیهٔ‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬میآراید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ما‭ ‬انسان‭ ‬خدایی‭ ‬ایجاد‭ ‬میکند‭. ‬یعنی‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬اندیشیدن‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬انکار‭ ‬از‭ ‬خدا،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬انکار‭ ‬از‭ ‬خود‭. ‬از‭ ‬اینجاست،‭ ‬که‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬عرفانی‭ ‬شناخت‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خداست‭.‬

اندیشه‭ ‬را‭ ‬نمیتوان‭ ‬در‭ ‬الفاظ‭ ‬گنجانید‭ ‬مگر‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬قید‭ ‬و‭ ‬قالب‭ ‬زبان‭ ‬را‭ ‬شکست‭ ‬تا‭ ‬معنی‭ ‬بدون‭ ‬رعایت‭ ‬قرینه‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬کلام‭ ‬پرواز‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬زبان‭ ‬شعر‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬میتوان‭ ‬گفت‭: ‬اندیشه‭ ‬لحظهٔ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬خیالات‭ ‬خداوند‭ ‬جا‭ ‬میگیرد،‭ ‬یا‭ ‬عکس‭ ‬آن‭.‬

حیف‭ ‬که‭ ‬تداوم‭ ‬چنین‭ ‬لحظات‭ ‬ابدیت‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گونهٔ‭ ‬اشتیاق‭ ‬خود‭ ‬اندیشه‭ ‬در‭ ‬ما‭ ‬چنان‭ ‬هیجان‭ ‬ایجاد‭ ‬میکند،‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬بیان‭ ‬در‭ ‬فریاد‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬فریاد‭ ‬در‭ ‬سکوت‭ ‬که‭ ‬اهتزاز‭ ‬آن‭ ‬ستونهای‭ ‬آسمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لرزه‭ ‬میآورد‭ ‬و‭ ‬اشتیاق‭ ‬انسان‭ ‬برای‭ ‬ابراز‭ ‬از‭ ‬فهم‭ ‬نسبی‭ ‬آن‭ ‬پردهٔ‭ ‬عالم‭ ‬المثال‭ ‬را‭ ‬میدرد‭. ‬اندیشه‭ ‬از‭ ‬خلوت‭ ‬خیال‭ ‬بیرون‭ ‬میآید،‭ ‬الهام‭  ‬کلام‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬تمام‭.‬

زمانی‭ ‬که‭ ‬اندیشه‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬معنی‭ ‬به‭ ‬عالم‭ ‬ناسوت‭ ‬پائین‭ ‬میآید‭ ‬و‭ ‬انسانی‭ ‬میشود،‭ ‬ما‭ ‬بُعد‭ ‬خدایئ‭ ‬آنرا‭ ‬فراموش‭ ‬میکنیم‭. ‬حضرت‭ ‬مولانای‭ ‬بلخ‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬مقطع‭ ‬هوشدار‭ ‬میدهد‭: ‬

    ‬ای‭ ‬برادر‭ ‬تو‭ ‬همان‭ ‬اندیشه‌ای

ما‭ ‬بقی‭ ‬تو‭ ‬استخوان‭ ‬و‭ ‬ریشه‌ای

انعکاس‭ ‬این‭ ‬آگاهی‭ ‬قرنها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مولانا‭ ‬در‭ ‬سپیده‭ ‬دم‭ ‬عصر‭ ‬تنویر‭ ‬اروپایی‭ ‬طلوع‭ ‬کرد‭. ‬زمانیکه‭ ‬ذهن‭ ‬فیلسوفی‭ ‬چون‭ ‬رنی‭ ‬دیکارت‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کرد،‭ ‬عصر‭ ‬تنویر‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کُلیت‭ ‬تعریف‭ ‬کرد،‭ ‬و‭ ‬اندیشه‭ ‬به‭ ‬قلمرو‭ ‬فلسفه‭ ‬معاصر‭ ‬قدم‭ ‬گذاشت‭.‬

“‭.‬Je pense‭, ‬donc je suis”

می‭ ‬اندیشم،‭ ‬پس‭ ‬هستم‭.‬

این‭ ‬همان‭ ‬عبارت‭ ‬سنگینست،‭ ‬که‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬Principia philosophiae‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬لاتین‭ ‬چنین‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭:‬‭ ‬

“‭.‬Cogito‭, ‬ergo sum”

اینجا‭ ‬انسانیت‭ ‬ماهیتاً‭ ‬از‭ ‬جسمانیت‭ ‬فاصله‭ ‬میگیرد‭. ‬چون‭ ‬“هست‭ ‬و‭ ‬بود”‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬جسمانیت‭ ‬ما‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬عقلانیت‭ ‬ماست،‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬اندیشیدن‭ ‬است‭. ‬چون‭ ‬اندیشه‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬معنی‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ابدیتی‭ ‬دارد‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬مادیت‭ ‬وجود‭ ‬ما‭.‬

تفاوت‭ ‬این‭ ‬اندیشیدن‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬تعصب‭ ‬اندودهٔ‭ ‬اروپایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عاطفه‭ ‬تهی‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭ ‬صرف‭ ‬بخش‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کرد،که‭:  ‬

« می اندیشم، پس هستم.»

تفاوت‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دیدگاهٔ‭ ‬صرف‭ ‬فلسفی‭ ‬و‭ ‬دیدگاهٔ‭ ‬فراگیر‭ ‬و‭ ‬جامع‭ ‬عرفانی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درعرفان‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬زیبایی‭ ‬جز‭ ‬لا‭ ‬یتجزای‭ ‬اندیشه‭ ‬پنداشته‭ ‬میشوند،که‭ ‬وسیلهٔ‭ ‬کوشش‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬کشش‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬قرب‭ ‬به‭ ‬زیبایئ‭ ‬لایزال‭ ‬که‭ ‬همانا‭ ‬عشق‭ ‬است‭.‬

علامه‭ ‬اقبال‭ ‬لاهوری‭ ‬با‭ ‬افزودن‭ ‬بُعد‭ ‬عشق‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬“می‭ ‬اندیشم،‭ ‬پس‭ ‬هستم”‭ ‬دیکارت‭ ‬را‭ ‬جان‭ ‬میبخشد‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬زیباتر‭ ‬بیان‭ ‬میکند‭:‬

در‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬من‭ ‬اندیشه‭ ‬گمانها‭ ‬داشت

از‭ ‬عشق‭ ‬هویدا‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬که‭ ‬هستم‭ ‬من

بلی‭ ‬همان‭ ‬عشقی‭ ‬که‭ ‬حافظ‭ ‬قبلاً‭ ‬به‭ ‬تجلئ‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬بود‭:‬

در‭ ‬ازل‭ ‬پرتو‭ ‬حسنت‭ ‬ز‭ ‬تجلی‭ ‬دم‭ ‬زد

عشق‭ ‬پیدا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬عالم‭ ‬زد

جلوه‌ای‭ ‬کرد‭ ‬رخت،‭ ‬دید‭ ‬ملک‭ ‬عشق‭ ‬نداشت

عین‭ ‬آتش‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬غیرت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬آدم‭ ‬زد

حافظ‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬قدم‭ ‬و‭ ‬قلم‭ ‬فراتر‭ ‬می‭ ‬گذارد‭. ‬او‭ ‬صرف‭ ‬از‭ ‬کفاف‭ ‬عقل‭ ‬در‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬صحبت‭ ‬نمیکند،‭ ‬بلکه‭ ‬عقل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیگانگی‭ ‬توصیف‭ ‬می‭ ‬کند‭: ‬

عقل‭ ‬‌میخواست‭ ‬کز‭ ‬آن‭ ‬شعله‭ ‬چراغ‭ ‬افروزد

برق‭ ‬غیرت‭ ‬بدرخشید‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬برهم‭ ‬زد

اقبال‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬پنداشت‭ ‬نقش‭ ‬انحصارئ‭ ‬عقلانیت‭ ‬فاصله‭ ‬می‭ ‬گیرد‭:‬

صورت‭ ‬نپرستم‭ ‬من‭ ‬بتخانه‭ ‬شکستم‭ ‬من

آن‭ ‬سیل‭ ‬سبک‭ ‬سیرم‭ ‬هر‭ ‬بند‭ ‬گسستم‭ ‬من

فرزانه‭ ‬به‭ ‬گفتارم‭ ‬دیوانه‭ ‬به‭ ‬کردارم

از‭ ‬باده‭ ‬شوق‭ ‬تو‭ ‬هشیارم‭ ‬و‭ ‬مستم‭ ‬من

زمانی‭ ‬به‭ ‬اندیشه‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬عالم‭ ‬حسی‭ ‬مینگریم،‭ ‬قداست‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد،‭ ‬حرمت‭ ‬الوهیت‭ ‬اندیشه‭ ‬زیر‭ ‬پا‭ ‬میشود،‭ ‬اندیشه‭ ‬انسانی‭ ‬میشود،‭ ‬و‭ ‬انسانیت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تصاحب‭ ‬و‭ ‬مالکیت‭ ‬آن‭ ‬میبراید‭. ‬نفسانیت‭ ‬ما‭ ‬اندیشه‭ ‬را‭ ‬خاکی‭ ‬میسازد‭ ‬یا‭ ‬اقلاً‭ ‬جسمانی‭ ‬میپندارد‭.‬زشت‭ ‬ترین‭ ‬برخورد‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬اندیشه‭ ‬در‭ ‬حیطه‭ ‬سیاست‭ ‬است‭. ‬جائیکه‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬با‭ ‬ماهیت‭ ‬انسانی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ستیز‭ ‬است‭. ‬ظلمت‭ ‬صاحبان‭ ‬زر‭ ‬و‭ ‬زور‭ ‬آزاد‭ ‬اندیشیدن‭ ‬را‭ ‬جرم‭ ‬میپندارند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬فرصت‭ ‬صداهای‭ ‬بیانگر‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬خفه‭ ‬میکنند‭. ‬بدتر‭ ‬اینکه‭ ‬چنین‭ ‬روش‭ ‬ظلمانی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬روشنئ‭ ‬عقلانیت‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خدا‭ ‬بر‭ ‬پیکر‭ ‬مردم‭ ‬تحمیل‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬شرم‭ ‬آور‭ ‬عصر‭ ‬ظلمت‭ ‬اروپایی‭ ‬یا‭ ‬The Dark Ages‭ ‬قرنها‭ ‬بر‭ ‬پیکر‭ ‬اندیشه‭ ‬میتازد‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬عصر‭ ‬تنویر‭ ‬یا‭  ‬The Age of Enlightenmentبه‭ ‬مقابله‭ ‬بار‭ ‬میخیزد‭. ‬اینک‭ ‬پنجصد‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬همین‭ ‬ظلمت‭ ‬به‭ ‬جوامع‭ ‬اسلامی‭ ‬سرایت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اختناق‭ ‬اندیشیدن‭ ‬آزاد‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شریعت‭ ‬بالای‭ ‬مردم‭ ‬تحمیل‭ ‬میشود‭. ‬این‭ ‬روش‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬مترادف‭ ‬با‭ ‬عصر‭ ‬تنویر‭ ‬مدینهٔ‭ ‬منوره‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عصر‭ ‬ظلمت‭ ‬و‭ ‬تاریکی‭ ‬جاهلیت‭ ‬مکیان‭ ‬در‭ ‬تضاد‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬

در‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬روشنفکری‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬نگری‭ ‬کماکان‭ ‬دوام‭ ‬دارد‭. ‬زورمندان‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬بهانهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬اندیشیدن‭ ‬را‭ ‬تحقیر،‭ ‬تکفیر،‭ ‬و‭ ‬تحریم‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بیشر‭ ‬انرژی‭ ‬شان‭ ‬صرف‭ ‬این‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬طور‭ ‬اندیشه‭ ‬های‭ ‬آزاد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سکوت‭ ‬بمیرانند‭.‬

مگر‭ ‬آزاد‭ ‬اندیشیدن‭ ‬جز‭ ‬لایتجزای‭ ‬آزاد‭ ‬بودن‭ ‬نیست؟‭ ‬مگر‭ ‬میتوان‭ ‬آزاد‭ ‬نیاندیشید؟

مبارزات‭ ‬انسانها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬همین‭ ‬نقطه‭ ‬میچرخند،‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬قدرتمند‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬حق‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اظهار‭ ‬اندیشه‭ ‬های‭ ‬آزاد‭ ‬منع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهانهٔ‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬یا‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬رسول‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬را‭ ‬سرکوب‭ ‬و‭ ‬اسیر‭ ‬وهم‭ ‬خود‭ ‬سازند‭.‬

جهان‭ ‬غرب‭ ‬این‭ ‬راز‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندیشه‭ – ‬بلی‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ – ‬به‭ ‬نام‭  ‬آزادئ‭ ‬بیان‭ ‬قداست‭ ‬قایل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اصل‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مذهب‭ ‬مدنی‭ ‬تمدن‭ ‬غرب‭ ‬گردید‭. ‬دانشمند‭ ‬شهیر‭ ‬فرانسه‭ ‬François-Marie‭ ‬Arouet‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬مستعار‭ ‬Voltaire‭ ‬اختناق‭ ‬عصر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنایه‭ ‬این‭ ‬طور‭ ‬توبیخ‭ ‬کرد‭:‬

Je ne suis peut-être‭ ‬pas d’accord avec ce que vous avez à dire‭, ‬mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de‭ ‬le dire‭.‬

ممکن‭ ‬با‭ ‬آنچه‭ ‬میگوئید‭ ‬موافق‭ ‬نباشم،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬بتوانید‭ ‬آنچه‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬بگویید‭ ‬تا‭ ‬دم‭ ‬مرگ‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬بیان‭ ‬تان‭ ‬دفاع‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬جوامع‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬مسلمان‭ ‬مغایر‭ ‬و‭ ‬مخالف‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬تا‭ ‬دم‭ ‬مرگ‭ ‬میکوشند‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬حق‭ ‬منع‭ ‬کنند‭. ‬

بزرگترین‭ ‬مشکل‭ ‬پیشرفت‭ ‬جوامع‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬مسلمان‭ ‬عقب‭ ‬نگری‭ ‬و‭ ‬عقبگرایی‭ ‬آنهاست‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جوامع‭ ‬مردم‭ ‬ترجیح‭ ‬میدهد‭ ‬با‭ ‬اندیشه‭ ‬های‭ ‬کهنه‭  ‬پیر‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬اندیشه‭ ‬های‭ ‬نو‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬بمانند‭. ‬تداوم‭ ‬این‭ ‬خواب‭ ‬غفلت‭ ‬اعتیاد‭ ‬مرگبار‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هر‭ ‬خرافه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬کراهت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬رسوم‭ ‬و‭ ‬عادات‭ ‬میپذیرند‭. ‬رسم‭ ‬یعنی‭ ‬پی‭ ‬دیگران‭ ‬رفتن‭ ‬بدون‭ ‬آنکه‭ ‬بدانند‭ ‬کجا‭ ‬میروند،‭ ‬عادت‭  ‬یعنی‭ ‬تکرار‭ ‬عمل‭ ‬بدون‭ ‬پرسش‭. ‬در‭ ‬هردو‭ ‬کفران‭ ‬نعمت‭ ‬است‭  ‬چون‭ ‬از‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬تعقل‭ ‬که‭ ‬انسانیت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تعریف‭ ‬میشود‭ ‬استفاده‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬نمیآید‭. ‬همین‭ ‬ذهنیت‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تسلیمی‭ ‬به‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬سیر‭ ‬حوادث‭ ‬قرار‭ ‬میدهند،‭ ‬که‭ ‬زورمندان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬بردارئ‭ ‬ناجایز‭ ‬میکنند‭.‬

جوامع‭ ‬اسلامی‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬اعتلای‭ ‬واقعی‭ ‬نخواهد‭ ‬رسید‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬اصل‭ ‬تفاوت‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬اندیشه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬قداست‭ ‬آن‭ ‬احترام‭ ‬نگذارند‭. ‬به‭ ‬فحوای‭ ‬اینکه‭ ‬خداوند‭ ‬حال‭ ‬هیچ‭ ‬جامعهٔ‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬نمیدهند‭ ‬مگر‭ ‬آنکه‭ ‬آنها‭ ‬خود‭ ‬وضع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬ندهند‭ ‬“إِنَّ‭ ‬اللَّهَ‭ ‬لَا‭ ‬يُغَيِّرُ‭ ‬مَا‭ ‬بِقَوْمٍ‭ ‬حَتَّى‭ ‬يُغَيِّرُوا‭ ‬مَا‭ ‬بِأَنْفُسِهِمْ”‭ (‬آیهٔ‭ ‬۱۱،‭ ‬سورهٔ‭ ‬الرعد‭). ‬اینهم‭ ‬مسلم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬اتکا‭ ‬کنید،‭ ‬چون‭ ‬مسؤلیت‭ ‬امور‭ ‬انفرادی‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬اشتراکی‭ ‬و‭ ‬هرکس‭ ‬مسؤل‭ ‬اعمال‭ ‬خود‭ ‬است،‭ ‬‮«‬وَلَا‭ ‬تَزِرُ‭ ‬وَازِرَةٌ‭ ‬وِزْرَ‭ ‬أُخْرَى‮»‬‭ (‬آیهٔ‭ ‬۱۸،‭ ‬سورهٔ‭ ‬فاطر‭). ‬پس‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬مسؤل‭ ‬تغییر‭ ‬وضع‭ ‬خود‭ ‬هستیم‭. ‬چون‭ ‬شرایط‭ ‬مکان‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬تغییر‭ ‬اند،‭ ‬باید‭ ‬مطابق‭ ‬آن‭ ‬همیشه‭ ‬تازه‭ ‬اندیشید‭. ‬

تازه‭ ‬نگرئ‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬خلاق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬حساسیتها‭ ‬روبرو‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اسارت‭ ‬گرفته‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬دار‭ ‬کشیده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬با‭ ‬غل‭ ‬و‭ ‬قین‭ ‬و‭ ‬فانه‭ ‬شکنجه‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬تجدد‭ ‬گرایئ‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ظلمت‭ ‬جهل‭ ‬افکار‭ ‬پوسیده‭ ‬میمیرد‭. ‬بلی‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬است،که‭ ‬حرمتش‭ ‬تحریم‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬قداستش‭ ‬تکفیر‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تکفیر‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬آزاد‭ ‬مدنیت‭ ‬جامعه‭ ‬مفهوم‭ ‬و‭ ‬کرامت‭ ‬انسان‭ ‬ارزش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬

با‭ ‬زمانه‭ ‬مساز،‭ ‬زمانه‭ ‬بساز‭!‬

مطالب مشابه

Back to top button