• مقالات

    تحصیل و کار دختران در فرهنگ پشتونها

    مگر‭ ‬آیا‭ ‬منع‭ ‬تحصیل‭ ‬و کار‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان‭ ‬جزئی‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬پشتون‭ ‬هاست؟‭ ‬ بتاریخ‭ ‬دوم‭ ‬فبروری‭ ‬امسال‭ ‬مجلسی‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬مقیم‭ ‬شهر‭ ‬ژنو‭ ‬–‭ ‬سویس‭ ‬برای‭ ‬ارائۀ‭ ‬توضیحاتی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬دو‭ ‬نمایندۀ‭ ‬آن‭ ‬سازمان‭ ‬یعنی‭ ‬خانم‭ ‬امینه‭ ‬محمد‭…

Back to top button