ساینس و طبابت

نظری در مورد شخصیت

داکتر‭ ‬کمال‭ ‬سید‭ ‬

سابق‭ ‬استاد‭ ‬روانشناسی‭ ‬و‭ ‬امراض‭ ‬روانی‭ ‬

درمورد‭ ‬شخصیت‭ ‬مطالب‭ ‬جالب،‭ ‬در‭ ‬نگارش‭ ‬کشور‭ ‬های‭ ‬انگلیسی‭ ‬زبان‭ ‬زیر‭ ‬نام‭   (‬Personality‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬های‭ ‬فرانسوی‭ ‬زبان‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬‭(‬Personnalité‭) ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬دریافت‭ ‬میشود‭. ‬در‭ ‬انسایکلوپیدیا‭ ‬فرانسوی‭ ‬مضمونی‭ ‬را‭ ‬‭(‬Jérôme Rossier‭) ‬روی‭ ‬شناسایی‭ ‬عمیق‭ ‬شخصیت‭ ‬نگاشته‭ ‬است‭. ‬مختصر‭ ‬این‭ ‬مضمون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برتیش‭ ‬انسایکلوپیدیا‭ ‬نیز‭ ‬یافته‭ ‬میتوانیم‭. ‬مدارک‭ ‬و‭ ‬مواخذ‭ ‬فنی‭ ‬درین‭ ‬باره‭ ‬زیاد‭ ‬است‭. ‬میکوشم‭ ‬یک‭ ‬فشردهٔ‭ ‬ازین‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همینجا‭  ‬ترتیب‭ ‬کنم‭.‬

زیر‭ ‬عین‭ ‬عنوان،‭ ‬شرح‭ ‬مطلب‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬زبانشناسی،‭ ‬ادبیات،‭ ‬فلسفه،‭ ‬روانشناسی‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬های‭ ‬روانی‭ ‬با‭ ‬هم‭  ‬تفاوت‭ ‬زیاد‭ ‬دارند‭.‬

ازدید‭ ‬زبانشناسی‭:‬

لغت‭ ‬پرسونالیتی‭ ‬ریشه‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬جالب‭ ‬و‭ ‬دیرینه‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬کلمۀ‭ ‬لاتین‭ ‬“Persona”‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬پرسونا،‭ ‬نام‭ ‬ماسکیست،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تیاتر‭ ‬انتیک‭    ‬“Théâtre antique”‭ ‬یونان‭ ‬بازیگران‭ ‬تیاتر‭ ‬مجبور‭ ‬بودند‭ ‬بر‭ ‬چهرۀ‭ ‬خود‭ ‬بکشند‭.‬‭ ‬این‭ ‬ماسک‭ ‬بیانگر‭ ‬خصائل‭ ‬شخصی‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬داستان‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کارنامه‭ ‬اش‭ ‬حکایت‭ ‬میکرد‭ ‬و‭ ‬هنرمند‭ ‬تیاتر‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‭ ‬کشاند‭. ‬اما‭ ‬کلمۀ‭ ‬پرسونا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬قدیمتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اشتراک‭ ‬کلمۀ‭(‬per‭)‬که‭ ‬در‭ ‬یونانی‭ ‬قدیم،‭  ‬ورا‭  ‬و‭  ‬ماورا‭ ‬معنی‭ ‬دارد‭ ‬و‭(‬son‭)‬که‭ ‬صوت‭ ‬و‭ ‬آواز‭ ‬در‭ ‬بیان‭ ‬معنی‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬گویا‭ ‬آن‭ ‬خصوصیت‭  ‬است،‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬ورای‭ ‬شرح‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬لفظی‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬معنی‭  ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬خوبتر‭ ‬میرساند‭. ‬بد‭ ‬نیست،‭ ‬که‭ ‬لغت‭ ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدارک‭ ‬دستداشتۀ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬جستجو‭ ‬کنم‭: ‬در‭ ‬قاموس‭ ‬عظیم‭ ‬به‭ ‬نام‭  ‬العربی‭ ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬گفته‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬لغت‭ ‬عربیست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ناظم‭ ‬الاطبأ‭ (‬یعنی‭ ‬سرپرست‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬ذاتیست‭) ‬و‭ ‬منتهی‭ ‬الارب‭ (‬برگزیدن‭ ‬ذات‭) ‬ومجموع‭ ‬نفسانیات‭ ‬معنی‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گویا‭ ‬شرح‭ ‬عربی‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬آنچه‭ ‬نفسی‭ ‬و‭ ‬ذاتیست‭ ‬میچرخد‭. ‬در‭ ‬فارسی،‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬های‭ ‬انند‭ ‬راج،‭ ‬دهخدا‭ ‬و‭ ‬عمید‭ ‬هرسه‭ ‬فرهنگ‭  ‬معانی‭ ‬تقریباً‭ ‬مشابه‭ ‬عرضه‭ ‬داشته‭  ‬و‭ ‬تمام‭  ‬لغاتیکه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬صبغۀ‭ ‬ارزشی‭ ‬دارد‭ ‬مثل‭ ‬شرافت،‭ ‬بزرگواری،‭ ‬توانایی‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬در‭ ‬اراده،‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬معنی‭ ‬شخصیت‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬حمزه‭ ‬گنجی‭ ‬در‭ ‬رساله‭ ‬اش‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬روانشناسی‭ ‬عمومی‭ ‬چاپ‭ ‬تهران،‭ ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬سَبّک‭ ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬درزبان‭  ‬هندی‭  ‬برای‭ ‬شخصیت‭  ‬لغت‭ ‬بسیار‭ ‬قدیمی‭ ‬‭(‬Vyaktiva‭) ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬که‭  ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬شخصیت‭ ‬معنی‭ ‬دارد،‭ ‬پاکی،‭ ‬پاکیزگی‭ ‬و‭ ‬شفافیت‭ ‬هم‭ ‬معنی‭ ‬میدهد‭.‬

دید‭ ‬فلسفه‭ ‬درین‭ ‬باره‭: ‬

در‭ ‬فلسفه،‭ ‬لغاتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شخصیت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬رفته‭ ‬بیشتر‭ ‬جنبۀ‭ ‬حقوقی،‭ ‬عدلی‭ ‬و‭ ‬قضایی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مجموعۀ‭ ‬سلوک‭ ‬و‭ ‬هنجار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬میگیرد‭. ‬اما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬فکر‭  ‬فلسفی‭ ‬در‭  ‬شرح‭  ‬شخصیت‭ ‬فلاسفه‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬مطلب‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭: ‬یکی‭ ‬هَیّکل‭ ‬انسان‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬به‭ (‬persona‭)‬توافق‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬نقشی‭ ‬ست،‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬هم‭ ‬خواسته‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نخواسته‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬نمایشگرش‭ ‬است‭ ‬تماشا‭ ‬گرش‭ ‬نیز‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬این‭ ‬هیکل‭ ‬یک‭ ‬نیروی‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬که‭ ‬یونگ‭(‬Carl Gustav Yung‭)‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬روانشناس‭ ‬شود‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬فلسفه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬انیما‭ (‬anima‭)‬یاد‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬همان‭ ‬روح‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬که‭ ‬کشف‭ ‬چمان‭ ‬هاست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬شمنیزم‭ ‬دیدیم،‭ ‬که‭ ‬اینرا‭ ‬فلاسفۀ‭ ‬فرانسوی‭ ‬زبان‭(‬âme‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬انگیسی‭(‬spirit‭) ‬میگویند‭.‬

‭ ‬در‭ ‬تصوف‭ ‬بخش‭ ‬هیکل‭ ‬را‭ ‬ظواهر‭ ‬میگویند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬نیروی‭ ‬درونی‭ ‬طبق‭ ‬گفتار‭ ‬یونگ،‭ ‬باطن‭ ‬متصوفین‭ ‬است‭. ‬یونگ‭ ‬وقتیکه‭ ‬از‭ ‬فلسفه‭ ‬دوری‭ ‬کرد‭ ‬روندۀ‭ ‬روانکاوی‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬باطن‭ ‬متصوفین‭ ‬نا‭ ‬آگاه‭ ‬روانکاوی‭ ‬را‭ ‬برشمرد‭. ‬‭ ‬

در‭ ‬روانشناسی‭: ‬

در‭ ‬شرح‭ ‬شخصیت‭ ‬گفتنی‭ ‬ها‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدارک‭ ‬خود‭ ‬دراین‭ ‬زمینه‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬داریم،‭ ‬چی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬چی‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دیگران‭. ‬در‭ ‬روانشناسی‭ ‬در‭ ‬مدارک‭ ‬دستداشته‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬شخصیت،‭  ‬دو‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬هرکدام‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭  ‬رعایت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬فصل‭ ‬اول‭ ‬تعریف‭ ‬شخصیت،‭ ‬شرایط‭ ‬نمو‭ ‬وایجادش،‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬اثر‭ ‬گذار‭ ‬بر‭ ‬ادامت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ثبات‭ ‬آن‭ ‬تشریح‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬فصل‭ ‬دوم‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬گی‭ ‬دارد‭ ‬شرح‭ ‬انواع‭ ‬شخصیت‭ ‬هاست‭  ‬چون‭ ‬ریخت‭ ‬های‭ ‬روانی‭ ‬که‭  ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬

تعریف‭ ‬شخصیت‭ ‬ساده‭ ‬نیست،در‭ ‬مدارکی‭ ‬که‭ ‬هرکدام‭ ‬روشنی‭ ‬انداز‭ ‬دیدگاه‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬تعریفی‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬هرقدر‭ ‬مدرک‭ ‬وزینتر‭ ‬باشد‭ ‬تعریف‭ ‬پیچیده‭ ‬تر‭ ‬میشود‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬اتکای‭ ‬دانشنامۀ‭ ‬روانشناسی‭ ‬این‭ ‬تعریف‭ ‬را‭ ‬برگزیدم‭: ‬“شخصیت‭ ‬افادۀ‭ ‬ممیزات‭ ‬فردی‭  ‬است،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬انسانرا‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬انسان‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬نمودار‭ ‬میسازد‭.‬”‭ ‬

شخصیت‭ ‬بنای‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بالای‭ ‬خودی‭(‬Ego‭) ‬تعمیر‭ ‬میگردد‭. ‬در‭ ‬شرح‭ ‬خودی‭ ‬یا‭  ‬ایگو‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬پیدایشش‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬زایش‭ ‬دوم‭ ‬گفته‭ ‬ام‭ ‬چیزی‭ ‬نوشته‭ ‬ام‭ (‬این‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نوشته‭ ‬ام‭ ‬زیر‭ ‬نام‭ ‬خودی‭ ‬در‭ ‬ویبسایت‭ ‬داکتران‭ ‬برای‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ویبسایت‭ ‬افغان‭ ‬پیدیا‭ ‬یا‭ ‬دانش‭ ‬نامۀافغان‭ ‬مطالعه‭ ‬فرمائید‭) ‬زمانیکه‭ ‬خودی‭ ‬زاده‭ ‬شد‭ ‬یا‭ ‬ساخته‭ ‬شد،‭ ‬هنوز‭ ‬طفل‭  ‬به‭ ‬پا‭ ‬برنخاسته‭ ‬که‭ ‬روندۀ‭ ‬راه‭  ‬دراز‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬میشود‭. ‬مراحل‭ ‬انکشافی‭ ‬مثل‭ ‬منازلیست،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روندۀ‭ ‬راه‭ ‬دراز‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬می‭ ‬پیماید‭. ‬اولین‭ ‬مرحله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬چار‭ ‬قدم‭ ‬اساسی‭ ‬چنین‭ ‬توصیف‭ ‬نموده‭ ‬اند‭:‬

قدم‭ ‬اول‭:‬‭ ‬قدم‭ ‬حسی‭- ‬حرکی‭ ‬میباشد‭.  ‬درد‭ ‬اول‭ ‬حسی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آوان‭  ‬زندگی‭ ‬شامل‭ ‬حال‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬عذابش‭ ‬بائیست‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬زد‭. ‬هم‭ ‬احساس‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬زدن‭ ‬که‭ ‬نتیجۀ‭ ‬آن‭ ‬است‭  ‬ذاتیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬های‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬های‭ ‬اولیه‭ ‬از‭ ‬راه‭  ‬ژن‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬‭ ‬‭ ‬

قدم‭ ‬دوم‭ ‬پیدایش‭ ‬انسجام‭ ‬در‭ ‬حرکت‭ ‬است‭. ‬

قدم‭ ‬سوم‭ ‬وقتیست،‭ ‬که‭ ‬حرکت‭ ‬افاده‭ ‬پیدا‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬نخواست‭ ‬را‭ ‬افاده‭ ‬میکند‭ ‬

قدم‭ ‬چهارم‭ ‬که‭  ‬انکشاف‭ ‬یافته‭ ‬ترین‭  ‬مرحلۀ‭ ‬اول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زمانیست،‭ ‬که‭ ‬حرکت‭ ‬دلائل‭ ‬پیدا‭ ‬میکند،‭ ‬گویا‭ ‬درین‭ ‬قدم‭ ‬چهارم‭ ‬دیگر‭ ‬حرکت‭ ‬بی‭ ‬لزوم‭ ‬سرنمیزند‭.‬

مرحلۀ‭ ‬دوم‭:‬‭ ‬مرحلۀ‭ ‬انکشاف‭ ‬روحی–حرکی‭ ‬است،‭ ‬درین‭ ‬مرحله‭  ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬انکشاف‭ ‬بیولوژی‭ ‬بدن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬انکشاف‭ ‬شخصیت‭  ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬مورد‭ ‬نقش‭ ‬بیولوژی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحلۀ‭  ‬انکشافی،‭ ‬نوشتۀ‭ ‬پروفیسر‭ ‬داکتر‭ ‬حبیب،‭ ‬دل‭ ‬استاد‭ ‬فاکولتۀ‭ ‬طب‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬چهارو‭ ‬پنجم‭ ‬کتابش،‭ ‬ازصفحۀ‭ ‬۸۸‭ ‬تا‭ ‬۱۰۱‭ ‬رساله‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬“شگفتی‭ ‬های‭ ‬خلقت‭ ‬دماغ”‭ ‬چاپ‭ ‬فریمانت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۵م‭ ‬بخوانید‭.(‬من‭ ‬خواندن‭ ‬این‭ ‬رساله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬توصیه‭ ‬میکنم‭). ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬بعدی‭  ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬انکشاف‭ ‬انتومیک‭ ‬دماغ‭ ‬روشنی‭ ‬انداخته‭ ‬اند‭. ‬

مرحلۀ‭ ‬سوم‭ ‬مرحلۀ‭ ‬انکشاف‭ ‬سلوک‭ ‬روانیست،‭ ‬که‭ ‬درین‭ ‬مورد‭ ‬سلوک‭ ‬شناسان‭ ‬مثل‭ ‬وتسون‭ ‬‭(‬Watson‭) ‬و‭ ‬آنانیکه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬بیهیفیوریسم‭ ‬‭(‬Behaviorisme‭) ‬را‭ ‬ریخته‭ ‬اند‭ ‬وگفته‭ ‬اند‭  ‬که‭ ‬سلوک‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬تقاضای‭ ‬ماحول‭ ‬در‭ ‬مطابقت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬مرحلۀ‭ ‬سوم‭ ‬کارهای‭ ‬پفلوف‭ ‬‭(‬Pavlov‭) ‬و‭ ‬نظرش‭ ‬مبنی‭ ‬به‭ ‬عَکَسۀ‭  ‬شرطی‭  ‬چشمگیر‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ایجاب‭ ‬ماحول‭ ‬چون‭ ‬یک‭ ‬مُنَبِه‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬جواب‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬میکند‭. ‬گفتن‭ ‬ماحول‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬بیان‭ ‬سلوک‭ ‬شناسان‭ ‬به‭ ‬سلیقۀ‭ ‬وتسون‭ ‬و‭ ‬چی‭ ‬در‭ ‬عَکَسۀ‭ ‬شرطی‭ ‬پفلوف‭ ‬‭(‬Pavlov‭) ‬همان‭ ‬ماحول‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬کوچک‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬است‭ ‬شروع‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬بزرگتر‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬است‭  ‬می‭ ‬انجامد‭. ‬این‭ ‬جمعیت‭ ‬بزرگتر‭ ‬با‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬آئین‭ ‬و‭ ‬رسم‭ ‬و‭ ‬رواج‭ ‬وسننش‭ ‬و‭ ‬هرآنچی‭ ‬پیداوار‭ ‬فرهنگی‭ ‬دارد‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬بافت‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬رخ‭ ‬این‭ ‬بنای‭ ‬شخصیت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تعمیر‭ ‬است‭ ‬سرنوشت‭ ‬ساز‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬همه‭ ‬گیر‭ ‬و‭ ‬دار‭ ‬های‭ ‬جمعیت‭ ‬اساسات‭ ‬روانشناسی‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬میسازد‭. ‬اثرات‭ ‬روانشناسی‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شخصیت‭ ‬داکتر‭ ‬اعظم‭ ‬دادفر‭ ‬استاد‭ ‬فاکولتهٔ‭ ‬طب‭ ‬کابل‭ ‬در‭ ‬رساله‭ ‬اش‭ ‬زیرنام‭ ‬روانشناسی‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جامعهٔ‭ ‬افغانستان‭ ‬منتشرهٔ‭ ‬هامبورگ‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴م‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فصل‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬زیرعنوان‭ ‬“دیدگاه‭ ‬روانشناسی‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬رشد‭ ‬شخصیت”‭ ‬خوب‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬‭ (‬من‭ ‬خواندن‭ ‬آنرا‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬شاگردان‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬طبی‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬ضروری‭ ‬میدانم‭)‬‭ ‬

مرحلهٔ‭ ‬چهارم،‭ ‬مرحلۀ‭  ‬نهایی‭ ‬انکشاف‭ ‬شخصیت‭ ‬است‭ ‬زیرعنوان‭ ‬مرحلۀ‭ ‬غریزه‭ ‬یی–عاطفی‭ ‬یا‭(‬Instintivo-affectiv‭) ‬است‭. ‬این‭ ‬مرحلۀ‭ ‬رشد‭ ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬بیشتر‭ ‬فروید‭ ‬بنیان‭ ‬گذار‭ ‬مکتب‭ ‬روانکاوی‭ ‬تشریح‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ( ‬درمورد‭ ‬روانکاوی‭ ‬ایجاد‭ ‬فروید‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬آنانی‭ ‬که‭ ‬بعدازاو‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬چون‭ ‬یک‭ ‬بحث‭ ‬خیلی‭ ‬طولانیست‭ ‬دریک‭ ‬مضمون‭ ‬جداگانه‭ ‬عرضه‭ ‬خواهم‭ ‬کرد‭.). ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬صرف‭ ‬مختصر‭ ‬نظر‭ ‬فروید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬شخصیت‭ ‬مینوسم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اینست‭:  ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬خودی‭ ‬زیر‭ ‬اثر‭ ‬انگیزه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬تلذذ،‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬برآورده‭ ‬شدن‭ ‬آرزو‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬جدال‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬محدویت‭ ‬امکانات‭ ‬از‭ ‬یکسو‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬موانع‭ ‬وزین‭ ‬اخلاقیات‭ ‬شامل‭ ‬دستور‭ ‬جامعه،‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬کارشکنی‭ ‬میکنند‭. ‬دستگاه‭ ‬روانی‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬برآورده‭ ‬نشده‭ ‬چون‭ ‬آرزوی‭ ‬نا‭ ‬فرجام‭ ‬سرکوب‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نا‭ ‬آگاه‭ ‬که‭ ‬قبرستان‭ ‬آرزو‭ ‬های‭ ‬سرکوب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬زنده‭ ‬به‭ ‬گور‭ ‬میسازد‭ ‬و‭  ‬صرف‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سازش‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭ ‬است‭ ‬عامل‭ ‬میگذارد‭ ‬و‭ ‬ازین‭ ‬باقیمانده‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬سازگار‭ ‬با‭ ‬خواست‭ ‬همه‭ ‬گانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حیطۀ‭ ‬آگاهانه‭ ‬تعمیر‭ ‬میکند‭. ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نا‭ ‬آگاه‭ ‬سرکوب‭ ‬شده‭ ‬چون‭ ‬زنده‭ ‬است‭ ‬بی‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬گور‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬حیطۀ‭ ‬آگاهی‭ ‬ظاهر‭ ‬شده‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬مثلیکه‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬درس‭ ‬هایم‭ ‬گفته‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬روزگار‭ ‬یاری‭ ‬کند‭ ‬پیدا‭ ‬وار‭ ‬سرکوب‭ ‬شده‭ ‬ایجاد‭ ‬گر‭ ‬هنر‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬روزگار‭ ‬یاری‭ ‬نکرد‭ (‬جنگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬ملایمات‭) ‬عَرَض‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬مرَض‭ ‬بار‭ ‬میشود‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬انواع‭ ‬شخصیت‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬گفتنی‭ ‬ها‭ ‬است‭. ‬گفته‭ ‬شده،‭ ‬که‭ ‬همانطوریکه‭ ‬دو‭ ‬چهره‭ ‬را‭ ‬کسی‭ ‬مطلقاً‭ ‬یکسان‭ ‬ندیده‭ ‬است‭ ‬دو‭ ‬شخصیت‭ ‬را‭ ‬هم‭  ‬مطلقاً‭ ‬یکسان‭ ‬دیدن‭ ‬مشکل‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬داشتن‭ ‬شباهت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ماحول،‭ ‬خصوصاً‭ ‬نزد‭ ‬کسانیکه‭ ‬زیر‭ ‬عین‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬مثل‭ ‬کسانیکه‭ ‬از‭ ‬عین‭ ‬والدین‭ ‬بدنیا‭ ‬آمده‭ ‬اند‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬داشتن‭ ‬شباهت‭ ‬های‭ ‬زیاد،‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬انسانشناسی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نورم‭ ‬همگانی‭ ‬شرحی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬دران‭ ‬وجه‭ ‬مشترک‭ ‬شخصیت‭  ‬مردمان‭ ‬یک‭ ‬دیار‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬چیزی‭ ‬گفته‭ ‬نشده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬انکار‭ ‬هم‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬بعضی‭ ‬کسانی‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وصف‭ ‬شخصیت‭ ‬مردمان‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬قبیلۀ‭ ‬خود‭ ‬بیانات‭ ‬دارند،‭ ‬که‭ ‬اکثراً‭ ‬روی‭ ‬خواست‭ ‬آرزو‭ ‬مبالغه‭ ‬آمیز‭ ‬میشود‭ ‬وخصوصیات‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬است‭ ‬دوری‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬روانشناسی‭ ‬گفته‭ ‬شده،‭ ‬که‭ ‬بیان‭ ‬آرزو‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬دید‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فرق‭ ‬میکند‭. ‬بهر‭ ‬حال،‭ ‬این‭ ‬گویندۀ‭ ‬خصوصیات‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬قبیلوی‭ ‬از‭ ‬شباهت‭ ‬ها‭ ‬بیانات‭ ‬دارد‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭. ‬در‭ ‬شرح‭ ‬ریخت‭ ‬های‭ ‬روانی‭ ‬نظر‭ ‬اولی‭ ‬را‭ ‬کرتشمر‭ ‬پیش‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بیانش‭ ‬شکل‭ ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ریخت‭ ‬نگاری‭ ‬یا‭(‬typologie‭)‬‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬ریخت‭ ‬های‭ ‬روانی‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬وضع‭ ‬جسمانی‭  ‬گفتنی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬گفته‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬آنانیکه‭ ‬بلند‭ ‬قامت‭ ‬و‭ ‬باریک‭ ‬اندام‭ ‬هستند‭ ‬اندک‭ ‬رنج‭ ‬میباشند‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬قامت‭ ‬های‭ ‬تنومند‭ ‬مستعد‭ ‬به‭ ‬خشونت‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬کوته‭ ‬قامت‭ ‬های‭ ‬فربه،‭ ‬اعتدال‭ ‬مزاجی‭ ‬ندارند‭ ‬گاهی‭ ‬خندان‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬گریان‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬کوتاه‭ ‬قامت‭ ‬های‭ ‬لطیف‭ ‬بنیه‭ ‬به‭ ‬کسی‭ ‬اعتماد‭ ‬نمیکنند‭. ‬این‭ ‬تصنیف‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬که‭ ‬احصائیه‭ ‬به‭ ‬پیمانۀ‭ ‬وسیع‭  ‬تائید‭ ‬نکرد‭ ‬متروک‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬مدارک‭ ‬بسیاری‭ ‬هنوز‭  ‬ذکر‭ ‬شده،‭ ‬لازم‭ ‬بود‭  ‬کمی‭ ‬ازان‭ ‬گفته‭ ‬شود‭. ‬آخرین‭ ‬تصنیف‭ ‬شخصیت‭ ‬ها‭ ‬طرح‭ ‬امریکایی‭ ‬رسالۀ‭ ‬‭(‬DSM-IV-TR‭)‬‭ ‬دی‭ ‬اس‭ ‬ام‭ ‬چهار‭ ‬تی‭ ‬آر‭  ‬است،‭ ‬که‭  ‬دران‭ ‬یازده‭ ‬نوع‭ ‬شخصیت‭ ‬تشریح‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬صحی‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬رسالۀ‭ ‬رسمی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سی‭ ‬ای‭ ‬ام‭ ‬ده‭(‬CIM-10‭)‬‭ ‬آنرا‭ ‬تائید‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬وهم‭ ‬مورد‭ ‬تائید‭ ‬احصائیه‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬وسیع‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬هریک‭ ‬از‭ ‬ریخت‭ ‬های‭ ‬روانی‭ ‬با‭ ‬شرح‭ ‬کامل‭ ‬خصوصیات‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬آن‭  ‬تشریح‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬امراض‭ ‬روانی‭ ‬حتمی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬علاج‭ ‬مفید‭ ‬خوانده‭ ‬شده‭ ‬و‭  ‬هرکدام‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جزئیات‭ ‬خود‭ ‬دارای‭ ‬مشخصاتیست،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬نوع‭ ‬شخصیت‭ ‬وجه‭ ‬مشترک‭ ‬میرساند،‭ ‬همین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬روانشناس‭ ‬ورزیده‭ ‬بایست‭ ‬به‭  ‬بالا‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬ساختار‭ ‬روانی‭ ‬آشنایی‭ ‬کافی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬زیرا‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مقامات‭  ‬تقاضای‭ ‬نظر‭ ‬دهی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬خصوصاً‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬متخصص‭ ‬امراض‭ ‬روانی‭ ‬هم‭ ‬باشد‭. ‬عادتاً‭ ‬نظر‭ ‬خواهی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مقامات‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬استخدام‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬صورت‭ ‬میگیرد،‭ ‬گاهی‭ ‬هم‭  ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شمولیت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مسلح‭ ‬قوای‭ ‬انتظامی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مقامات‭ ‬انتظامی‭  ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد‭. ‬محاکم‭ ‬قضا‭ ‬نیز‭ ‬نظر‭ ‬خواهی‭ ‬میکنند‭ ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬دوسیه‭ ‬های‭ ‬جنائی‭ ‬قاضی‭ ‬لازم‭ ‬میبیند،‭ ‬که‭ ‬بداند،‭ ‬که‭ ‬ریخت‭ ‬شخصیت‭ ‬تا‭ ‬چی‭ ‬حد‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬دارد‭. ‬گاهی‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬ریخت‭ ‬شخصیت‭ ‬نظر‭ ‬دهنده‭ ‬تقاضای‭ ‬تخفیف‭ ‬جزا‭ ‬مشروط‭ ‬به‭ ‬تجویز‭ ‬علاج‭ ‬اجباری‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬ارزش‭ ‬مشوره‭ ‬دارد‭ ‬نه‭ ‬حکم‭ ‬قضا‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬دراختیار‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فیصلۀ‭ ‬قاضی‭ ‬ست‭. ‬چنانچه‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬وجودیکه‭ ‬مردمان‭ ‬یک‭ ‬جمعیت‭ ‬معین‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬اجتماعی‭ ‬نسبتاً‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬قانون‭ ‬همه‭ ‬گانی‭ ‬مشابه‭  ‬زندگی‭ ‬میکنند‭ ‬از‭ ‬باعث‭  ‬داشتن‭ ‬ارثیت‭  ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬ذاتی‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬شان‭ ‬هرکدام‭ ‬شخصیت‭ ‬فردی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬هویت‭ ‬فردی‭ ‬–‭ ‬اجتماعی‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬است،که‭ ‬مورد‭ ‬حرمت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ممالک‭ ‬پیشرفته‭ ‬مؤسساتی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬توجه‭ ‬آگاهان‭ ‬فن‭ ‬ترتیب‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬مردمان‭ ‬اگر‭ ‬خواسته‭ ‬باشند‭ ‬طور‭ ‬آزادانه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬برنامۀ‭ ‬خودشناختی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬چگونگی‭ ‬شخصیت‭ ‬شان‭ ‬مشوره‭ ‬میدهند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مشکلی‭ ‬دیده‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬یک‭ ‬سایکوتیرپی‭ ‬مشوره‭ ‬داده‭ ‬میشود‭.‬

‭ ‬داکتر‭ ‬کمال‭ ‬سید

Back to top button