ساینس و طبابت

انسداد امعاء یا بندش روده ها

چرا بعد از رمضان واقعات انسداد امعاء بیشتر گزارش داده می‌شود؟ سیستم هضمی که متشکل از(جوف دهن، مری، معده، امعای رقیقه/کوچک، امعای غلیظه/بزرگ، سیگموئید، ریکتم و معقد) است با ملحقات هضمی چون(کبد، کیسه صفرا و پانقراس) در هضم و جذب مواد غذایی نقش دارند. مواد غذایی اخذ شده توسط دندان‌ها به قطعات پارچه پارچه شده و با لعاب دهن مخلوط تا از مری عبور و به معده برسد. در معده تحت تاثیر افرازات اسید معده قرار گرفته به شکل مایع غلیظ که بنام شیم یاد میگردد تبدیل و بطرف روده های کوچک رانده میشود. در شروع روده های کوچک، افرازات پانقراس و صفرا سرازیر شده و در هضم مواد غذایی گرفته شده کمک می‌کند تا پروسه جذب آن را تسریع کند. وقتی مواد غذایی به روده های کوچک می رسد. درینجاست که پروسه جذب نیز شروع میگردد. مواد اضافه سیکوم را عبور و بطرف امعای بزرگ میراند. نصف اول امعای بزرگ نیز وظیفه نسبی جذب را انجام و در نهایت مواد فاضله(مواد غایطه )، را در خود جا داده یا ذخیره می‌نماید. مواد غایطه به واسطه حرکات روده ای که بنام پرستلتیزم یاد میگردد بطرف سیگموئید و ریکتم رانده شده تا بلاخره از فوحه معقدی به بیرون دفع گردد.

حرکات پرستلتیزم چیست ؟

روده ها حرکات موجی و خودی دارند، بواسطه این حرکات مواد اخذ شده در بین روده ها بحرکت آمده پروسه جذب و دفع صورت می‌گیرد. در ایام رمضان، ازینکه دفعات اخذ مواد غذایی کاهش یافته و ازسوی دیگر در طول روز نیز نمی‌توان آب نوشید و یا چیزی خورد ازینرو حرکات روده ای نیز کاهش می‌یابد، که بعد از ختم ماه رمضان این حرکات دوباره بشکل تدریجی بحالت نارمل اش برمی‌گردد. هرگاه بعد از ماه مبارک رمضان، پرخوری صورت گیرد، درین حالت روده ها برای انجام وظایف شان کاملاً آماده نبوده یعنی حرکات خودی یا پرستلتیزم روده ها کاهش یافته و سبب تجمع مواد خوراکه یا غایطی در روده ها میشود. که در نخست به شکل قبضیت نزد شخص ظاهر میشود و با گذشت زمان علائم بندش یا انسداد روده ها نزد فرد تأسس نموده که یک واقعه عاجل جراحی را تشکیل می دهد.

چطور از قبضیت و انسداد امعاء جلوگیری کرد؟

در روزهای نخست بعد از رمضان، بهتر است به رژیم غذایی سُپک و نرم ادامه داد. – کوشش گردد اخذ مایعات را در جریان روز بیشتر بسازیم. – غذای شب باید بمقدار کم و وقتر صرف گردد. – در صورت امکان اخذ میوجات و ترکاري را در رژیم غذایی افزایش دهید. – اجرای تمرینات موزون همچو قدم زدن و دوش کمک کننده است. توجه ! در صورت درد بطنی شدید، دلبدی با استفراغات، عدم خارج شدن باد و مواد غایطی هرچه عاجل نزد داکتر یا شفاخانه مراجعه تا تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

مطالب مشابه

Back to top button