سیاست و تاریخ
Trending

برج عیاران

یکی‭ ‬از‭ ‬بناهای‭ ‬تاریخی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬دیوار‭ ‬های‭ ‬کهن‭ ‬بلخ‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬باستانی‭ ‬تاکنون‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬و‭ ‬ابهت‭ ‬خاصی‭ ‬جلب‭ ‬نظر‭ ‬مینماید،‭ ‬عمارت‭ ‬زیبای‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬“برج‭ ‬عیاران”‭ ‬است‭.‬

نظر‭ ‬به‭ ‬مطالعات‭ ‬باستانشناسی‭  ‬این‭ ‬بنا‭ ‬از‭ ‬عهد‭ ‬کوشانی‭ ‬ها‭ ‬بجا‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬معلوم‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬هاویشکا‭ ‬وبازماندگانش‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قرارگاه‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬حراست‭ ‬کاورانهای‭ ‬تجاری‭ ‬که‭ ‬بسوی‭ ‬ختن‭ ‬و‭ ‬کاشغر‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬داشتند،‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬زمان‭ ‬فرمانروایی‭ ‬هاویشکا‭ ‬از‭ ‬اخلاف‭ ‬کانیشکای‭ ‬بزرگ‭ ‬،‭ ‬امپراتور‭ ‬مقتدر‭ ‬کوشانی‭ ‬تجارت‭ ‬میان‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬سرزمین‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬بسوی‭ ‬روم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شاهرای‭ ‬ابریشم‭ ‬زیادت‭ ‬گرفت‭. ‬درآن‭ ‬عهد‭ ‬کاروانهای‭ ‬امتعهٔ‭ ‬هندی‭ ‬چون‭ ‬ادویه‭ ‬جات‭ ‬و‭ ‬زیورات‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬درهٔ‭ ‬خیبر‭ ‬ولندی‭ ‬کوتل‭ ‬وارد‭ ‬ننگرهار‭ ‬میشدند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬ساحهٔ‭ ‬آبادان‭ ‬لوگر‭ ‬وارد‭ ‬کابل‭ ‬میگردیدند‭. ‬از‭  ‬شهرمزدحم‭ ‬کابل‭ ‬جادهٔ‭ ‬تجارتی‭ ‬دیگری‭ ‬بسوی‭ ‬شمال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬تنگی‭ ‬ابریشم‭ ‬به‭ ‬وادی‭ ‬تاریخی‭ ‬بامیان‭ ‬وصل‭ ‬میشد‭  ‬و‭ ‬سپس‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬پرپیچ‭ ‬وخم‭ ‬تجارتی‭ ‬از‭ ‬دره‭ ‬ها‭  ‬وکوتل‭ ‬های‭  ‬صعب‭ ‬العبور‭ ‬هندوکش‭ ‬میگذشت‭ ‬تاسرانجام‭ ‬به‭ ‬بلخ‭ ‬باستان‭ ‬میرسید‭ ‬واز‭ ‬آنجا‭ ‬بسوی‭ ‬کاشغر‭ ‬وختن‭ ‬ره‭ ‬می‭ ‬گشود‭.‬

درراه‭ ‬بازگشت‭ ‬امتعهٔ‭ ‬چینی،‭ ‬مانند‭ ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬ظریف،‭  ‬ظروف‭ ‬چینی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬گرانبهای‭ ‬ابریشم‭ ‬از‭ ‬ایالت‭ ‬سیکیانگ‭ ‬یا‭ ‬“ترکستان‭ ‬چینی”‭ ‬درگوشهٔ‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬آن‭ ‬کشورپهناور‭ ‬به‭ ‬کاشغر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گذرگاه‭ ‬مرتفع‭ ‬“واخجیر”‭ ‬در‭ ‬دامان‭ ‬کوهپایه‭ ‬های‭ ‬هندوکش‭ ‬شمالی‭ ‬به‭ ‬نواحی‭ ‬شمالشرقی‭ ‬باختر‭ ‬وصل‭ ‬میشد‭. ‬تجاران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬داد‭ ‬وستد‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬های‭  ‬بلخ‭  ‬امتعهٔ‭ ‬گرانبهای‭ ‬خود‭ ‬را‭  ‬ازطریق‭ ‬آق‭ ‬رباط‭ ‬و‭ ‬ایبک‭ ‬به‭ ‬بامیان‭ ‬میرسانیدند‭. ‬از‭ ‬بامیان‭ ‬راه‭ ‬کوهستانی‭ ‬و‭ ‬دشوار‭ ‬دیگری‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬یکولنگ‭ ‬بسوی‭ ‬چغچران‭ ‬وغور‭ ‬ره‭ ‬میگشود،‭ ‬اما‭ ‬جادهٔ‭ ‬تجارتی‭ ‬کابل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشتن‭ ‬از‭ ‬کوتل‭ ‬شبر‭ ‬به‭ ‬وادی‭ ‬تاریخی‭ ‬غوربند‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬پروان‭ ‬متصل‭ ‬میگردید‭ ‬واز‭ ‬آنجا‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬منتهی‭ ‬میشد‭.‬

البته‭ ‬درین‭ ‬سرزمین‭ ‬کهنسال‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬تجارتی‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬مثابهٔ‭ ‬تار‭ ‬عنکبوت‭ ‬میان‭ ‬بلخ‭ ‬و‭ ‬هرات،‭ ‬هرات‭ ‬وکندهار‭ ‬و‭ ‬کندهار‭ ‬و‭ ‬کابل‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬غزنین‭ ‬وجود‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬هرکدام‭ ‬تاریخی‭ ‬دارد‭ ‬وسرگذشتی‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬گو‭ ‬مینماید‭. ‬باشناخت‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬مراد‭ ‬از‭ ‬توضیحات‭ ‬بالا‭ ‬شرح‭ ‬راه‭ ‬تجارتی‭ ‬میان‭ ‬سرزمین‭ ‬های‭ ‬پهناور‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬ازطریق‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬ازمنهٔ‭ ‬باستان‭ ‬است‭. ‬قرار‭ ‬یادداشتهای‭ ‬زائرین‭ ‬وجهانگردان‭ ‬چینی‭ ‬درسرراه‭ ‬این‭ ‬جادهٔ‭ ‬تجارتی‭ ‬برجهای‭ ‬ترسد‭ ‬وکاروانسراهای‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬سهولت‭ ‬سیاحین‭ ‬و‭ ‬تجاران‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بنابرگزارش‭ ‬هوان‭ ‬تسانگ‭ ‬زائر‭ ‬مشهور‭ ‬چین‭ ‬اکثر‭ ‬آن‭ ‬درسدهٔ‭ ‬هفتم‭ ‬میلادی‭ ‬،‭ ‬همعصر‭ ‬با‭ ‬ظهور‭ ‬دین‭ ‬اسلام‭ ‬پا‭ ‬برجا‭ ‬بود‭.‬

قرارمعلوم‭ ‬بنای‭ ‬باستانی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬برفراز‭ ‬دیوارهای‭ ‬بلخ‭ ‬بچشم‭ ‬میخورد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬برجهای‭ ‬ترسد‭ ‬عهد‭ ‬کوشانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬یفتلی‭ ‬هاست،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬دوم‭ ‬هجری،‭ ‬بخصوص‭  ‬پس‭ ‬از‭ ‬ظهور‭ ‬ابومسلم‭ ‬خراسانی‭ ‬بنام‭ ‬“برج‭ ‬عیاران”‭ ‬مشهور‭ ‬گشت‭. ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬داستان‭ ‬تاریخی‭ ‬جالبی‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬شرح‭ ‬آن‭ ‬بنابر‭ ‬روایات‭ ‬تاریخی‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬ابو‭ ‬مسلم‭ ‬خراسانی‭ ‬با‭ ‬امام‭ ‬جعفر‭ ‬صادق‭ ‬بر‭ ‬میگردد‭. ‬روایت‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬ابو‭ ‬مسلم‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬نبرد‭ ‬برای‭ ‬براندازی‭ ‬مروان‭ ‬حمار‭ ‬آخرین‭ ‬فرمانروای‭ ‬خاندان‭ ‬اموی‭  ‬ازمسند‭ ‬خلافت‭ ‬و‭ ‬برچیدن‭ ‬سلطهٔ‭ ‬دودمان‭ ‬اموی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬سفاح‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اریکهٔ‭ ‬قدرت‭ ‬بنشاند‭ ‬،‭ ‬پیکی‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬جعفر‭ ‬صادق‭ ‬فرستاد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد،‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬مایل‭ ‬باشد‭ ‬او‭ ‬میتواند‭ ‬امام‭ ‬جعفر‭ ‬صادق‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اولادهٔ‭ ‬علی‭ ‬بن‭ ‬ابی‭ ‬طالب‭ ‬است‭ ‬ومستحق‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬خلافت‭ ‬مسلمین‭ ‬برساند‭.‬

بحوالهٔ‭ ‬حافظ‭ ‬نور‭ ‬محمد‭ ‬کهگدای،‭ ‬مؤلف‭ ‬کتاب‭ ‬تاریخ‭ ‬مزارشریف،‭ ‬امام‭ ‬جعفربه‭ ‬قاصد‭ ‬فرمود‭:‬”‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬هرکس‭ ‬خروج‭ ‬کرده،‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسیده،‭ ‬بنابراین‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬خلافت‭ ‬رغبتی‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬ابومسلم‭ ‬بگو‭ ‬اگرمیخواهد،‭ ‬دراین‭ ‬خاندان‭ ‬خدمت‭ ‬شایسته‭ ‬ای‭ ‬بجا‭ ‬آورد،‭ ‬پیکر‭ ‬مبارک‭ ‬جد‭ ‬بزرگوارم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صندوقی‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬اشرف‭ ‬مدفون‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬بلخ‭ ‬انتقال‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬فتنه‭ ‬بنی‭ ‬امیه‭ ‬بخوابد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬آنها‭ ‬منقرض‭ ‬شود‭. ‬“همان‭ ‬بود،که‭ ‬ابومسلم‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬ازعیاران‭ ‬جرار‭ ‬و‭ ‬کارآزموده‭ ‬اش‭ ‬امر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬شبانگاه‭  ‬تابوت‭ ‬خلیفهٔ‭ ‬چهارم‭ ‬را‭ ‬درپشت‭ ‬اشتری‭ ‬بگذارند‭ ‬ودرتاریکی‭ ‬شب‭ ‬ازنجف‭ ‬بسوی‭ ‬خراسان‭ ‬ببرند‭. ‬به‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬روایت‭ ‬پیکر‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭ (‬رض‭) ‬پس‭ ‬ازسفر‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬درازی‭ ‬نخست‭ ‬به‭ ‬کوه‭ ‬نور‭ ‬درمرو‭ ‬شاه‭ ‬جهان‭ ‬انتقال‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کلف‭ ‬به‭ ‬بلخ‭ ‬رسید‭. ‬اکابر‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬بلخ‭ ‬را‭ ‬عقیده‭ ‬برین‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬۱۷‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬عیاران‭ ‬طرار‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬ابومسلم‭ ‬به‭ ‬بلخ‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬برج‭ ‬باستانی‭ ‬از‭ ‬تابوت‭ ‬خلیفهٔ‭ ‬چهارم‭ ‬مراقبت‭ ‬میکردند‭ ‬و‭ ‬ازهمین‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬برج‭ ‬ترسند‭ ‬قدیمی‭  ‬بنام‭ ‬“برج‭ ‬عیاران”معروف‭ ‬گشت‭.‬

وقتی‭ ‬ابومسلم‭ ‬به‭ ‬بلخ‭ ‬رسید،‭ ‬درحضور‭ ‬بزرگان‭ ‬واهل‭ ‬خبرهٔ‭ ‬بلخ‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتحاف‭ ‬دعا‭ ‬به‭ ‬روح‭ ‬علی‭ ‬بن‭ ‬ابی‭ ‬طالب‭ (‬رض‭) ‬جسد‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬امنی‭ ‬در‭ ‬قریهٔ‭ ‬خواجه‭ ‬خیران‭ ‬بخاک‭ ‬سپرد،‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬بنام‭ ‬مزار‭ ‬شریف‭ ‬یاد‭ ‬میگردد‭ ‬ویکی‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬بزرگ‭ ‬افغانستان‭ ‬درشمال‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬عدهٔ‭ ‬از‭ ‬بزرگان‭ ‬بلخ‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬ابومسلم‭ ‬از‭ ‬زمرهٔ‭ ‬معتکفین‭ ‬و‭ ‬پاسداران‭ ‬آرمگاه‭ ‬امیر‭ ‬المؤمنین‭ ‬خلیفهٔ‭ ‬چهارم‭ ‬گردیدند‭. ‬لیکن‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬عام‭ ‬اعلام‭ ‬نگردید‭ ‬تا‭ ‬مزار‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭ ‬از‭ ‬هرگونه‭ ‬تجاوز‭ ‬وخطر‭ ‬احتمالی‭ ‬مصئون‭ ‬بماند‭. ‬پس‭ ‬ازسفر‭ ‬ابو‭ ‬مسلم‭ ‬به‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬نابهنگام‭ ‬او‭ ‬بدست‭ ‬أبوجعفرالمنصور‭ ‬برادرسفاح‭ ‬موضوع‭ ‬برای‭ ‬سالها‭ ‬مکتوم‭ ‬ماند‭ ‬ودرعراق‭ ‬کسی‭ ‬ازموضوع‭ ‬مطلع‭ ‬نگشت‭. ‬ازینرو‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬دیار‭ ‬فکر‭ ‬میکردند،‭ ‬که‭ ‬آرامگاه‭ ‬خلیفهٔ‭ ‬چهارم‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬نجف‭  ‬درجایی‭ ‬پنهان‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬جایگاه‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬اطلاعی‭ ‬نداشت،‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬خلافت‭ ‬به‭ ‬هارون‭ ‬الرشید‭ ‬رسید‭.‬

روایت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬هارون‭ ‬الرشید‭ ‬خلیفهٔ‭ ‬عباسی‭ ‬با‭ ‬سگان‭ ‬شکاری‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آهویی‭ ‬در‭ ‬دشتهای‭ ‬نجف‭ ‬بود‭. ‬آهو‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬مخروبهٔ‭ ‬چهار‭ ‬دیواری‭ ‬شده‭ ‬ای‭  ‬پناه‭ ‬برد‭. ‬سگهای‭ ‬شکاری‭  ‬که‭ ‬تا‭ ‬آنزمان‭ ‬آهو‭ ‬را‭ ‬باشتارت‭ ‬تعقیب‭ ‬میکردند،‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬محوطه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قبرستان‭ ‬کوچکی‭ ‬دیده‭ ‬میشد‭ ‬ابا‭ ‬ورزیدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جا‭ ‬تکان‭ ‬نخوردند‭. ‬خلیفهٔ‭ ‬عباسی‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬فرو‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬حدس‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آنجا‭ ‬جایگاه‭ ‬مقدسی‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬اهل‭ ‬خبره‭ ‬جویای‭ ‬احوال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بنابه‭ ‬گفتهٔ‭ ‬پیر‭ ‬مرد‭ ‬هفتاد‭ ‬ساله‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬قبیلهٔ‭ ‬بنی‭ ‬اسد‭ ‬فتوا‭ ‬بدان‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آرمگاه‭ ‬علی‭ ‬بن‭ ‬ابی‭ ‬طالب‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬روایت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آرامگاه‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬موقعیت‭ ‬آرامگاه‭ ‬از‭ ‬بیم‭ ‬آنکه‭ ‬مبادا‭ ‬مورد‭ ‬اهانت‭ ‬امویان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندازی‭ ‬خوارج‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬بهمه‭ ‬آشکار‭ ‬نبود‭. ‬دسته‭ ‬ای‭ ‬فکر‭ ‬میکردند،که‭ ‬مرقد‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭ ‬درعدن‭ ‬است‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬اشتر‭ ‬حامل‭ ‬جسدش‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬طولانی‭ ‬درآنجا‭ ‬زانو‭ ‬زده‭ ‬ویا‭ ‬درمحلی‭ ‬بنام‭ ‬بین‭ ‬الجبلین،‭ ‬یعنی‭ ‬جایگاهی‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬کوه‭ ‬که‭ ‬اشتر‭ ‬حامل‭ ‬تابوت‭ ‬امام‭ ‬علی‭ (‬رض‭) ‬در‭ ‬تاریکی‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬ناپدید‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬بهرحال‭ ‬هارون‭ ‬الرشید‭ ‬را‭ ‬تصمیم‭ ‬بدان‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬زیارتگاه‭ ‬باشکوهی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬امیرالمؤمین‭ ‬درنجف‭ ‬اعمار‭ ‬نماید‭ ‬وپس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دشتهای‭ ‬نجف‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬مقدس‭ ‬ومزدحمی‭ ‬مبدل‭ ‬گشت‭.  ‬برعلاوه‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬معتقد‭ ‬بودند،‭ ‬که‭ ‬قبرحضرت‭ ‬آدم‭ (‬ع‭ ) ‬و‭ ‬نوح‭ ‬پیامبر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬حوالی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

درمورد‭ ‬اینکه‭ ‬آیا‭ ‬مرقد‭ ‬امیر‭ ‬المؤمنین‭ ‬در‭ ‬بلخ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬نظریات‭ ‬مؤرخین‭ ‬متفاوت‭ ‬میباشد،‭ ‬اما‭ ‬اسناد‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬دورهٔ‭ ‬سلجوقیان‭ ‬بجا‭ ‬مانده،‭ ‬که‭ ‬موجودیت‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬بلخ‭ ‬مؤثق‭ ‬تر‭ ‬میسازد‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬همین‭ ‬اسناد‭ ‬سلطان‭ ‬حسین‭ ‬بایقرا‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬شانزدهم‭ ‬میلادی‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬اعمار‭ ‬آرامگاه‭ ‬حضرت‭ ‬امیرالمؤمنین‭ ‬در‭ ‬بلخ‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬مزارشریف‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬فرمانروایی‭ ‬تیموریان‭ ‬هرات‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬عرصهٔ‭ ‬وجود‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬سلطان‭ ‬حسین‭ ‬بایقرا‭ ‬برای‭ ‬اعمار‭ ‬مزار‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭ (‬رض‭) ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬باستانی‭ ‬بلخ‭ ‬یکی‭ ‬ازشهکارهای‭ ‬هنرمعماری‭ ‬اسلامی‭ ‬راپدید‭ ‬آورد،‭ ‬که‭ ‬مزین‭ ‬به‭ ‬دوگنبد‭ ‬فیروزگون‭ ‬وظریف‭ ‬ترین‭ ‬کاشیکاری‭ ‬درمنطقه‭ ‬بشمارمیرود‭.  ‬

شیوهٔ‭ ‬ساختمانی‭ ‬وسبک‭ ‬معماری‭ ‬“برج‭ ‬عیاران”‭:‬

این‭ ‬بنای‭ ‬تاریخی‭ ‬درطی‭ ‬زمانه‭ ‬ها،‭ ‬بخصوص‭ ‬درهنگام‭ ‬حملهٔ‭ ‬چنگیز‭ ‬درسدهٔ‭ ‬سیزدهم‭ ‬میلادی‭ ‬صدماتی‭ ‬دید،‭ ‬ولی‭ ‬درهنگام‭ ‬جنگهای‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬ٔاخیر‭ ‬صدمات‭ ‬بیشتری‭ ‬باضربات‭ ‬راکت‭ ‬وهاوان‭ ‬بدان‭ ‬وارد‭ ‬آمد‭ ‬وگنبد‭ ‬آن‭ ‬کاملاً‭ ‬ویران‭ ‬گردید‭. ‬لیکن‭ ‬چون‭ ‬ساختمان‭ ‬اصلی‭ ‬هنوز‭ ‬پا‭ ‬برجا‭ ‬بود‭ ‬گنبد‭ ‬مرکزی‭ ‬آن‭ ‬بازسازی‭ ‬شد‭. ‬نظر‭ ‬به‭ ‬گفتهٔ‭ ‬جناب‭ ‬خیرانی‭ ‬باستان‭ ‬شناس‭ ‬ولایت‭ ‬بلخ‭ ‬در‭ ‬جریدهٔ‭ ‬“عصر‭ ‬نو”‭ ‬این‭ ‬بنا‭ ‬درعهد‭ ‬تیموریان‭ ‬هرات‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ویرانی‭ ‬های‭ ‬زاده‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬چنگیز‭ ‬نیزمرمت‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬پای‭ ‬بدنهٔ‭ ‬دیوار‭ ‬کهنی‭ ‬که‭ ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬بنا‭ ‬یافته‭ ‬مدخلی‭ ‬پیداست‭. ‬به‭ ‬گمان‭ ‬اغلب‭ ‬این‭ ‬مدخل‭ ‬در‭ ‬ازمنهٔ‭ ‬قدیم‭ ‬راهی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬برج‭ ‬منتهی‭ ‬میگردیده‭ ‬است‭. ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬بیرونی‭ ‬عمارت‭ ‬پله‭ ‬گانی‭ ‬اعمار‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سکوی‭ ‬بالایی‭ ‬منتهی‭ ‬میشود‭.‬

این‭ ‬پله‭ ‬گان‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬ترمیمات‭ ‬اخیر‭ ‬هویدا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬سازی‭ ‬گردید‭.‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬تهداب‭ ‬۸‭ ‬ضلعی‭ ‬بنا‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬ساختمان‭ ‬این‭ ‬بنای‭ ‬تاریخی‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬۸‭ ‬ضلع‭ ‬استوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬ساختمانی‭ ‬نمونهٔ‭ ‬ابتکاری‭ ‬و‭ ‬جالبی‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬معماری‭ ‬قدیم‭ ‬افغانستان‭ ‬میباشد‭.‬

آنچه‭ ‬دیوارهای‭ ‬کهن‭ ‬بلخ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬صنعت‭ ‬معماری‭ ‬بسیار‭ ‬جالب‭ ‬میسازد‭ ‬موجودیت‭ ‬راه‭ ‬فراخی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬دیوار‭ ‬این‭ ‬حصار‭ ‬باستانی‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬دژبندی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬نبرد‭ ‬بسیار‭ ‬مؤثر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬جنگجویان‭ ‬ورساندن‭ ‬آذوقه‭ ‬ومهمات‭ ‬جنگی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬سهولت‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‭ ‬آورد‭. ‬درحقیقت‭ ‬این‭ ‬حصار‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬دودیوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬موازی‭ ‬بهم‭ ‬د‭ ‬یگر‭ ‬اعمار‭ ‬گردیده‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬سوقیات‭ ‬نظامی‭ ‬مؤثریت‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬ازمنهٔ‭ ‬باستان‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روش‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬معماری‭ ‬کشورهای‭ ‬غربی‭ ‬بنام‭ ‬معماری‭ ‬پرده‭ ‬ای‭ ‬‭(‬Curtain Archecture‭)‬‭  ‬یاد‭ ‬میشد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حصار‭ ‬های‭ ‬اروپای‭ ‬قرون‭ ‬وسطی‭ ‬معمول‭ ‬بود‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عقب‭ ‬دیوار‭ ‬دفاعی‭ ‬اولی‭ ‬در‭ ‬فاصلهٔ‭ ‬معینی‭ ‬دیوار‭ ‬دومی‭ ‬مانند‭ ‬پرده‭ ‬دیگری‭ ‬اعمار‭ ‬میگردید‭ ‬تا‭ ‬حصار‭ ‬شهر‭ ‬یا‭ ‬قلعه‭ ‬از‭ ‬دوطرف‭ ‬محفوظ‭ ‬بوده‭ ‬واگرسد‭ ‬اولی‭ ‬گشوده‭ ‬شود،‭ ‬دیوار‭ ‬دومی‭ ‬جلو‭ ‬حملهٔ‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬های‭ ‬معینی‭ ‬برج‭ ‬های‭ ‬ترسند‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬وجود‭ ‬میداشت‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬دفاعی‭ ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬دیوار‭ ‬های‭ ‬بلخ‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬حصار‭ ‬بلخ‭ ‬کهن‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬حصارهای‭ ‬قرون‭ ‬وسطی‭ ‬اروپا‭ ‬میباشد‭.‬

از‭ ‬نگاه‭ ‬ساختمانی‭ ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬بنائیست‭ ‬۸‭ ‬ضلعی‭ ‬با‭ ‬رواقهای‭  ‬بلند‭ ‬وفراخ،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬آن‭ ‬نگهبانان‭ ‬میتوانستند‭ ‬هرسوی‭ ‬شهر‭ ‬بلخ‭ ‬را‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬دیده‭ ‬بانی‭ ‬کنند‭. ‬رواقهای‭ ‬این‭ ‬بنای‭ ‬تاریخی‭ ‬مانند‭ ‬اکثر‭ ‬رواقهای‭ ‬عمارات‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬قوس‭ ‬متقاطع‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ساختن‭ ‬رواق‭ ‬با‭ ‬قوسهای‭ ‬متقاطع‭ ‬نعل‭ ‬مانند،‭  ‬شیوهٔ‭ ‬رواقبندی‭ ‬با‭ ‬استحکامیست‭ ‬که‭ ‬ازعهد‭ ‬کوشانیها‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مروج‭ ‬بوده‭ ‬ونمونه‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬ستوپه‭ ‬گلدره‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬لوگر‭ ‬دیده‭ ‬میتوانیم‭. ‬هرچند‭ ‬این‭ ‬سبک‭ ‬رواقبندی‭ ‬درکشور‭ ‬های‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬فارس‭ ‬نیز‭ ‬بچشم‭ ‬میخورد،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬شیوهٔ‭ ‬خاص‭ ‬ساختمانی،که‭ ‬با‭ ‬اتکای‭ ‬خشتها‭ ‬بالای‭ ‬همدیگر‭ ‬وتوازن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬رواق‭ ‬با‭ ‬سنجش‭ ‬دقیق‭ ‬پدید‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬قرن‭ ‬هفتم‭  ‬تا‭ ‬سدهٔ‭ ‬نزده‭ ‬هم‭ ‬میلادی‭ ‬بطورعموم‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ابنیهٔ‭ ‬ادوار‭ ‬اسلامی‭ ‬افغانستان‭ ‬مشهود‭ ‬است‭. ‬هرچند‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬این‭ ‬بنا‭ ‬را‭ ‬برج‭ ‬مدور‭ ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬اما‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬تحقیقات‭ ‬هیأت‭ ‬باستان‭ ‬شناسان‭ ‬فرانسوی‭ ‬و‭ ‬ویچلوف‭ ‬باستان‭ ‬شناس‭ ‬روسی‭ ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬یک‭ ‬بنای‭ ‬۸‭ ‬ضلعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قدامت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دورهٔ‭ ‬کوشانی‭ ‬ها‭ ‬بر‭ ‬میگردد‭. ‬همچنان‭ ‬الهامهٔ‭ ‬مفتاح‭ ‬نویسندهٔ‭ ‬کتاب‭ ‬“جغرافیایی‭ ‬تاریخی‭ ‬بلخ‭ ‬و‭ ‬جیحون‭ ‬و‭ ‬مضافات‭ ‬بلخ”‭ ‬آنرا‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬۸‭ ‬ضلعی‭ ‬خوانده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نکویی‭ ‬های‭ ‬دیگر‭ ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬اینست،‭ ‬که‭ ‬سقف‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬بدیعی‭ ‬حکاکی‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬آنرا‭ ‬صبغهٔ‭ ‬هنری‭ ‬بیشتری‭ ‬میبخشد‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬اکنون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬زمانه‭ ‬ها‭ ‬برج‭ ‬عیاران‭ ‬کمتر‭ ‬برسر‭ ‬زبانهاست،‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬شناخت‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬هنر‭ ‬معماری‭ ‬قدیم‭ ‬افغانستان‭ ‬اهمیت‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬میباشد‭. ‬بقول‭ ‬سید‭ ‬رضا‭ ‬حسینی‭ ‬باستان‭ ‬شناس‭ ‬معاصر‭ ‬بلخ‭ : ‬“برج‭ ‬عیاران‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬است،که‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬میخواهد‭ ‬وارد‭ ‬بلخ‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬نزدیکی‭ ‬دروازه‭ ‬“نوبهار”‭ ‬می‌رسد‭ ‬این‭ ‬برج‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬چپ‭ ‬خود‭ ‬می‌بیند‭.‬”

منابع‭:‬

برج‭ ‬عیاران‭ ‬بلخ،‭ ‬یادگار‭ ‬دوره‭ ‬کوشانی‌ها‭ ‬،‭ ‬کدخبر

تاریخ‭ ‬مزار‭ ‬شریف،‭ ‬مؤلف‭: ‬حافظ‭ ‬نور‭ ‬محمد‭ ‬کهگدای،چاپ‭ ‬كابل،‭ ‬سال‭ ‬۱۳۲۵ص‭ ‬۱۶‭ ‬تا‭ ‬۲۴

“جغرافیایی‭ ‬تاریخی‭ ‬بلخ‭ ‬و‭ ‬جیحون‭ ‬و‭ ‬مضافات‭ ‬بلخ”الهامهٔ‭ ‬مفتاح

The Monuments of Afghanistan‭, ‬Warwick Ball

An Historical Guide to Afghanistan‭, ‬Nancy H‭. ‬Dupree

مطالب مشابه

Back to top button