ساینس و طبابت

یخ زده گی

آیا دود کردن سگرت در هوای سرد، بدن شما را گرم نگهمیدارد؟

نخیر،

با فراه رسیدن فصل زمستان واقعات یخ زده گی نیز گزارش شده، یخ زدگی به حالتی إطلاق میشود، که شخص برای مدت طولانی با سرمای شدید در تماس مستقیم قرار داشته باشد. افرادی که بیرون از منزل در هوای سرد کار میکنند، اطفال، کهن سالان، مبتلایان امرض (شکر، بیماران قلبی، کلیوی)، معتادین مواد مخدر، افراد نظامی و دست فروشان از جمله کسانی اند، که بیشتر قربانی یخ زدگی میشوند.

کدام نواحی بدن بیشتر در یخ زدگی متضرر میگردد؟

  انگشتان دست و پا، گوش و بینی از جمله اعضأ هستند، که بیشتر در معرض یخ زدگی قرار گرفته و نشانه های نخست یخ زدگی نیز در همین اعضأ رونما میشود.‌

در یخ زدگی رگ های خون منقبض یا جمع شده طوریکه جریان خون را به اعضأ مختل و یا کاملاً متوقف ساخته و درنتیجه عضو مربوطه بنابر نبود اکسیجن کافی طرف نکروز(مرگ) می رود.

یخ زدگی ها را به سه درجه تقسیم نموده است:

 یخ زدگی سطحی:

ازجمله شایعترین نوع یخ زدگی است، که همه آن را در طول عمر تجربه نموده است‌. درین نوع یخ زدگی معمولاً صورت، بینی، گوش ها و نوک انگشتان بطور سطحی درگیر میشود. شخص در نواحی مبتلا به یخ زدگی احساس درد سوزنده و بی حسی موقتی را تجربه می نماید.

 یخ زدگی متوسط:

در این نوع یخ زدگی طبقات عمیقه جلد بدن دچار یخ زدگی شده که نزد شخص درد شدید و سوزنده تبارز می نماید. شخص در عضو مربوطه احساس بی حسی و سنگینی کرده برعلاوه رنگ جلد در ساحه ماوفه زرد مایل به کبود بنظر می رسد.

 یخ زدگی عمیق:

در این نوع یخ زدگی برعلاوه جلد انساج تحتانی نیز دچار یخ زدگی میشود. شدت و وخامت یخ زدگی وابسته است به مدت زمانی است، که شخص با سرمای شدید مواجه میباشد. همچنان عمق و وسعت یخ زدگی در انساج، ارتباط مستقیم به شدت سرما دارد.

نشانه های یخ زدگی:

 بی حسی ساحوی

 تغیر رنگ جلد ساحه (در شروع زرد مایل به کبود که در صورت تداوم و شدت یخ زدگی به رنگ سیاه مومي تغیر مینماید)

درد شدید و سوزنده (هنگاميکه ناحیه ماوفه دوباره گرم و خون در رگ ها جریان می یابد)

 از دست دادن عضوه در صورت تداوم یخ زدگی

 مرگ در صورت یخ زدگی های شدید و نرسیدن کمک های اولیه به شخص

جلوگیری از یخ زدگی

شما میتوانید با اتخاذ تدابیر درست از یخ زدگی خود و اطفال تان محافظت کنید. نکات که باید در نظر داشت قرار ذیل میباشد:

 پوشیدن لباس های مناسب که مانع نفوذ هوای سرد به بدن می‌شود و حرارت بدن را نیز حفظ میدارد (لباس پشمی با لایه بیرونی نایلونی/فراشوتی یا چرمی)

) مرطوب نگهداشتن صورت و دست ها (استفاده از کریم و مرطوب کننده ها

 پوشیدن کلاه، دستمال گردن، دستکش و جوراب های پشمی

 تحرکیت بدن(تکان دادن دست و پاها بشکل وقفوی) و قرار گرفتن در جهت مخالف شمال (به کنار راست یا چپ و یا عقب بدن به مسیر شمال)

  پوشیدن بوت های مناسب و کری/تلی بلند تا فاصله آب و برف روی زمین را از سطح قف بوت بیشتر سازد.

 از پوشیدن زیورات کوشش گردد حدالامکان جلوگیری نمود (فلزات بیشتر سردی را جذب مینماید)

 از استعمال سگرت و دخانیات اجتناب ورزید (سبب منقبض شدن رگ های خون می‌شود، که خطر یخ زدگی را بیشتر می سازد)

 تنظیم برنامه سفری (مثلاً در موسوم برف های شدید و برف کوچ ها بهتر است سفرهای خویش را به تعویق انداخت)

 عساکر و دست فروشان قسمت های تلي بوت یا موزه های عسکری خویش را چرب کند. (باچرب نمودن بوت آب بسطح بوت جذب نشده و از یخ زدگی پا ها جلوگیری مینماید)

کمک های اولیه نزد افراد مصاب به یخ زدگی

 در یخ زدگی های سطحی، شخص قادر است تا چاره‌ای برای خود جستجو کند، مثلاً برای گرم کردن انگشتان دست میشود، دستان خود را زیر بغل یا زانو برای مدتی قرار داد. همچنان با حرارت دهن می‌شود انگشتان یخ زده، بینی و گوش ها را دوباره گرم کرد.

 هرچه عاجل لباس‌های تر و یخ زده از تن شخص یا طفل بیرون آورده شود و لباس های مناسب برتن شان گردد.

 عضو یخ زده را در بین آب گرم قرار دهید به این شکل رگ های خون را باز نگهداشته و جریان نارمل خونرسانی و اکسیجن را تامین می‌نماید.

 از مساژ دادن و حرارت خشک مسقیم بالای ساحه یخ زده جلوگیری گردد.

 برای شخص یا طفل خویش مایعات گرم بنوشانید(چای، سوپ گرم و امثالهم

 برای کاهش درد ادویه ضد درد برای شخص داده شود.

 درصورت تشکل آبله ها و تخریب حجرات، ساحه را بااحتیاط تام با دستپاک های پاک و مرطوب گرم ثابت نگهدارید

 در صورتیکه رنگ انگشتان دست و پا، سیاه مومی شکل باشد و یا مریض حالت شعوری درست نداشته باشد شخص را در یک کمپل پیچانیده و هرچه عاجل به مرکز صحی انتقال دهید.

مطالب مشابه

Back to top button