تحلیل ها

افغانستان د ر دا یره شیطانی جدال ترقی و ارتجاع

بیست سال بعد از اقتدار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، این دولت به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱م سقوط کرد و تحریک طالبان افغانستان برای بار دوم دولت امارت اسلامی خود را برقرار کردند.

‬باوجود‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬نارساییهای‭ ‬زیادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادارهٔ‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬موجود‭ ‬بود، مردم ‬افغانستان‭ ‬امیدهای‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬آیندهٔ‭ ‬درخشان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬افغانستان‭ ‬پیشرفته، دیموکرات و متمدن در چوکات دولت ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬سال‭ ۲۰۰۴م ‬ .داشتند

همچنان‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬فساد‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬شگافهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬نتیجهٔ‭ ‬اعمال‭ ‬سیاستهای‭ ‬قومپرستانه‭ ‬توسط‭ ‬یکتعداد‭ ‬فعالین‭ ‬سیاسی،‭ ‬دست‭ ‬آوردهای‭ ‬بیست‭ ‬سالهٔ‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬تضمین‭ ‬حقوق‭ ‬اساسی‭ ‬مردم،‭ ‬تضمین‭ ‬آزادی‭ ‬های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی،‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیه،‭ ‬بهبود‭ ‬صحت‭ ‬عامه،‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی،‭ ‬ایجاد‭ ‬بنیادهای‭ ‬دولتی،‭ ‬خطوط‭ ‬مواصلاتی،‭ ‬تسهیلات‭ ‬مخابراتی،‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬فرهنگ،‭ ‬انکشاف‭ ‬سیستم‭ ‬بانکداری،‭ ‬انکشاف‭ ‬تجارت‭ ‬خارجی،‭ ‬افزایش‭ ‬عواید‭ ‬داخلی،‭ ‬قانونگذاری،‭ ‬ترانسپورت‭ ‬هوایی،‭ ‬تبارز‭ ‬جامعهٔ‭ ‬مدنی‭ ‬وغیره‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬اند‭.‬

اما‭ ‬پیروزی‭ ‬طالبان‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬انفاذ‭ ‬شریعت‭ ‬مطابق‭ ‬تفسیر‭ ‬متحجر‭ ‬و‭ ‬بدوی‭ ‬و‭ ‬انفاذ‭ ‬عنعنات‭ ‬نابرابر‭ ‬و‭ ‬عقب‭ ‬ماندهٔ‭ ‬روستایی‭ ‬بر‭ ‬جوامع‭ ‬شهری‭ ‬امروزی‭ ‬این‭ ‬امید‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬یکسان‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬دوسال‭ ‬حاکمیت‭ ‬خود‭ ‬آنچه‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬عرضه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬عبارت‭ ‬اند‭ ‬از‭:‬

ختم‭ ‬حملات‭ ‬انتحاری،‭ ‬ختم‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬اردوی‭ ‬ملی،‭ ‬تأمین‭ ‬نسبی‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬ختم‭ ‬جزیره‭ ‬های‭ ‬قدرت‭ ‬محلی‭ ‬جنگسالاران‭ ‬و‭ ‬قدرتمندان‭ ‬در‭ ‬دهات‭ ‬و‭ ‬شهرها،‭ ‬ختم‭ ‬انارشی‭ ‬و‭ ‬خودکامگی‭ ‬زورگوریان‭ (‬لقب‭ ‬داده‭ ‬شدهٔ‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬“لنده‭ ‬غران”‭)‬‭ ‬و‭ ‬قدرتمندان‭ ‬شهری،‭ ‬پایان‭ ‬غضب‭ ‬زمینها‭ ‬و‭ ‬داراییهای‭ ‬دولتی‭ ‬توسط‭ ‬قدرتمندان،‭ ‬ختم‭ ‬تبلیغات‭ ‬ضد‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬داخلی،‭ ‬بهبود‭ ‬عواید‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬ختم‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭.‬

در‭ ‬دوسال‭ ‬حاکمیت‭ ‬خود‭ ‬آنچه‭ ‬طالبان‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬گرفته‭ ‬اند،‭ ‬عبارت‭ ‬اند‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬مشارکت‭ ‬مردم،‭ ‬احزاب‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬ادارهٔ‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬دولت،‭ ‬حقوق‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬مردم،‭ ‬آزادیهای‭ ‬فرهنگی،‭ ‬استقلالیت‭ ‬قوای‭ ‬ثلاثه‭ ‬دولتی،‭ ‬آزادیهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مدنی‭!‬

در‭ ‬دوسال‭ ‬حاکمیت‭ ‬خود‭ ‬آنچه‭ ‬طالبان‭ ‬بر‭ ‬مردم‭ ‬تحمیل‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬عبارت‭ ‬اند‭ ‬از‭ ‬اپارتاید‭ ‬جنسیتی‭ ‬یا‭ ‬تجرید‭ ‬کامل‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬حیات‭ ‬اجتماعی،‭ ‬ممانعت‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬زنان،‭ ‬ممانعت‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬منزل‭.‬

امارت‭ ‬اسلامی‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬احیای‭ ‬دوباره‭ ‬ارزشهای‭ ‬مبارزهٔ‭ ‬ملای‭ ‬لنگ‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬مجدد‭ ‬نظم‭ ‬دولت‭ ‬سقوی‭ ‬میباشد‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬ما‭ ‬متأسفانه‭ ‬شاهد‭ ‬منجمد‭ ‬شدن‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬هستیم‭!‬

متأسفانه‭ ‬یکصد‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حلول‭ ‬استرداد‭ ‬استقلال‭ ‬افغانستان،‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬مسایل‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬عناصری‭ ‬روبرو‭ ‬هستیم،‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬شکست‭ ‬پروگرامهای‭ ‬اصلاحی‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬گردید‭. ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬مورد‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد،‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬منجمد‭ ‬شده‭ ‬است؟

نزدیک‭ ‬به‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬نتیجهٔ‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬تراژیدی‭ ‬حوادث‭ ‬بس‭ ‬ناگوار‭ ‬میسوزد‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬محراق‭ ‬این‭ ‬تراژیدی‭ ‬ملی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬عقب‭ ‬ماندگی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬معاصر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬هفتاد‭ ‬فیصد‭ ‬نفوس‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬دهات‭ ‬زندگی‭ ‬نموده‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬زراعتی‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬روستائی‭ ‬اند،‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی،‭ ‬جنگ،‭ ‬بیسوادی‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬سوادی‭  ‬و‭ ‬استیلای‭ ‬مرتجعین‭ ‬بدوی‭ ‬بالای‭ ‬نفوس‭ ‬دهاتی،‭ ‬این‭ ‬خلای‭ ‬تمدنی‭ ‬را‭ ‬عمیقتر‭ ‬ساخته‭ ‬زمینه‭ ‬رشد‭ ‬عناصر‭ ‬افراطی‭ ‬مذهبی‭ ‬ضد‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دهات‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬قربانیان‭ ‬ادامهٔ‭ ‬این‭ ‬تراژیدی‭ ‬نیم‭ ‬قرنه،‭ ‬مردم‭ ‬تمام‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬زبانهای‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬ده‭ ‬نشینان‭ ‬مناطق‭ ‬پشتون‭ ‬نشین‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬پاکستان‭ ‬بوده‭ ‬اند‭. ‬با‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسیدن‭ ‬مجدد‭ ‬افراطیون‭ ‬بدوی‭ ‬و‭ ‬متحجر‭ ‬طالبان،‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬آشکار‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬مضمون‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬کشمکش‭ ‬نیم‭ ‬قرنه‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مبارزه‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬میان‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬ارتجاع‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬تسلسل‭ ‬مبارزه‭ ‬میان‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بد‭ ‬بطور‭ ‬واضح‭ ‬مشهود‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬روز‭ ‬استرداد‭ ‬استقلال‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1919م‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬مبارزه‭ ‬میان‭ ‬جنگسالاران‭ ‬و‭ ‬زورگویان‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬حکومت‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬مبارزه‭ ‬میان‭ ‬عناصر‭ ‬بنیادگرای‭ ‬عنعنوی‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬روحانیون‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬ترقیخواه‭ ‬که‭ ‬آرزومند‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬قطار‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬دنیا‭ ‬میباشند،‭ ‬همچنان‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭. ‬شباهت‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬شکست‭ ‬نهضت‭ ‬امانی‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬ارتجاعی‭ ‬امروزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬توسعهٔ‭ ‬دموکراسی،‭ ‬حقوق‭ ‬اساسی‭ ‬مدنی‭ ‬مردم،‭ ‬توسعهٔ‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬منجمله‭ ‬حق‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیه‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬آزادیهای‭ ‬ابتدایی‭ ‬فردی‭ ‬مانند‭ ‬مساوات‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬قانون،‭ ‬پوشیدن‭ ‬لباس،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬شدت‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬خود‭ ‬باقیست‭. ‬حتی‭ ‬نسلهای‭ ‬امروزی‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬نقشهای‭ ‬متخاصم‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬کلانهای‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬خلیل‭ ‬الله‭ ‬خلیلی‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬او‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬پسر‭ ‬او‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شورای‭ ‬نظار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭! ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬اشخاصی‭ ‬هستند،‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ادامهٔ‭ ‬سلطهٔ‭ ‬مافیای‭ ‬جهادی‭ ‬فرد‭ ‬مجاهد‭ ‬را‭ ‬برتر‭ ‬از‭ ‬سائر‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬پنداشته‭ ‬امتیازات‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬تقاضا‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬تنها‭ ‬طالبان‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬مخالف‭ ‬مظاهر‭ ‬فرهنگ‭ ‬متداول‭ ‬امروزی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬جز‭ ‬از‭ ‬شریعت‭ ‬هیچ‭ ‬قانون‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬برسمیت‭ ‬نمیشناسند‭ ‬بلکه‭ ‬هستند‭ ‬باندهایی‭ ‬از‭ ‬مجاهدین‭ ‬سابق‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شهرها،‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬اکناف‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬مظاهر‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬متداول‭ ‬امروزی‭ ‬محاکم‭ ‬صحرایی‭ ‬برپا‭ ‬کرده‭ ‬فرمان‭ ‬به‭ ‬سنگسار‭ ‬مردم‭ ‬میدهند‭. ‬مانند‭ ‬آنست‭ ‬که‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬منجمد‭ ‬شده‭ ‬است‭!‬

در‭ ‬طول‭ ‬یکصد‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬عناصر‭ ‬متعصب‭ ‬مذهبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬ترقیخواهی‭ ‬یا‭ ‬مدرنیزم‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭ ‬شامل‭ ‬بنیادگرایان،‭ ‬اسلامگرایان‭ ‬و‭ ‬اخیراً‭ ‬گروههای‭ ‬وهابی‭ ‬و‭ ‬تکفیری‭ ‬میباشند‭. ‬کسانیکه‭ ‬با‭ ‬نهضت‭ ‬امانی‭ ‬مخالفت‭ ‬کردند‭ ‬در‭ ‬دههٔ‭ ‬دموکراسی‭ ‬1964-1973‭ ‬میلادی‭ ‬با‭ ‬آزادی‭ ‬های‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬سر‭ ‬مخالفت‭ ‬گشودند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬تیزاب‭ ‬پاشیدنها‭ ‬بروی‭ ‬دختران‭ ‬مکاتب‭ ‬رواج‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شهادت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬در‭ ‬لغمان،‭ ‬عبدالقادر‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬سیدال‭ ‬سخندان‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬گردید‭.‬

اسلامگرایان‭ ‬متعاقباً‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬فتوای‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬افتیدن‭ ‬دین‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬جمهوری‭ ‬داوود‭ ‬خان‭ ‬بغاوت‭ ‬نموده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1975‭ ‬به‭ ‬اعزام‭ ‬گروپهای‭ ‬مسلح‭ ‬خرابکار‭ ‬از‭ ‬پاکستان‭ ‬اقدام‭ ‬کردند،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آنجمله‭ ‬میتوان‭ ‬از‭ ‬ترور‭ ‬علی‭ ‬احمد‭ ‬خرم‭ ‬وزیرپلان‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬شورش‭ ‬پنجشیر‭ ‬نام‭ ‬برد‭.‬

بر‭ ‬همین‭ ‬تسلسل‭ ‬کسانیکه‭ ‬با‭ ‬نهضت‭ ‬امانی‭ ‬مخالفت‭ ‬کردند‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬های‭ ‬1980‭ ‬و‭ ‬1990‭ ‬میلادی‭ ‬حیات‭ ‬دوباره‭ ‬یافته‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تنظیمهای‭ ‬جهادی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرا‭ ‬و‭ ‬اسلامگرا‭ ‬در‭ ‬صفوف‭ ‬قیامهای‭ ‬مردمی‭ ‬رخنه‭ ‬کرده‭ ‬رهبری‭ ‬مقاومت‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حکومتهای‭ ‬خود‭ ‬کامه‭ ‬کودتای‭ ‬هفتم‭ ‬ثور‭ ‬گرفته‭ ‬هزاران‭ ‬مکتب‭ ‬را‭ ‬ویران‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬زدند‭ ‬وهزاران‭ ‬معلم‭ ‬و‭ ‬متعلم‭ ‬بیگناه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسانیدند‭.‬

متاًسفانه‭ ‬در‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬حاکمیت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ذهنیت‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬مذهبی‭ ‬تکفیری‭ ‬مجاهد‭ ‬پرور‭ ‬در‭ ‬نصاب‭ ‬درسی‭ ‬مضامین‭ ‬دینی‭ ‬سیستم‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیهٔ‭ ‬کشور‭ ‬داخل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تراوشات‭ ‬چنین‭ ‬ذهنیت‭ ‬مخرب‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬تریبیونهای‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬منتشر‭ ‬میگردید‭.‬

میر‭ ‬عبدالواحد‭ ‬سادات‭ ‬درین‭ ‬مورد‭ ‬مینویسد‭: ‬“ذهنیت‭ ‬تکفیری‭ … ‬مخالفان‭ ‬را‭ ‬“کافر”خوانده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مشروعیت‭ ‬“فتوای”‭ ‬خویش‭ ‬به‭ ‬آیات‭ ‬و‭ ‬احادیث‭ ‬استناد‭ ‬مینماید‭. ‬این‭ ‬ذهنیت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬درصد‭ ‬سال‭ ‬اخیربا‭ ‬الهام‭ ‬از‭ ‬مدرسه‭ ‬دیوبند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اشکال‭ ‬مختلف‭ ‬تاکنون‭ ‬در‭ ‬جدل‭ ‬تاریخی‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬جهل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شمس‭ ‬النهار‭ ‬که‭ ‬تجدد‭ ‬و‭ ‬تقابل‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬سنت‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬مشروطیت‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬نهضت‭ ‬امانی‭ ‬و‭ ‬“لاتی”‭ ‬خواندن‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬و‭ … ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬از‭ ‬جهل‭ ‬پاسداری‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بغاوت‭ ‬زمینه‭ ‬سازی‭ ‬نموده‭ ‬است‭… ‬اعلام‭…‬در‭ ‬نهم‭ ‬سپتامبر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خیمه‭ ‬لویه‭ ‬جرگه‭ ‬این‭ ‬ذهنیت‭ ‬بگونه‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بلند‭ ‬گویان‭ ‬ارشد‭ ‬این‭ ‬تفکر‭ ‬بیان‭ ‬گردید‭ ‬،‭ ( ‬تا‭ ‬جایگاه‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬تیر‭ ‬شده‭ ‬ارستوکراسی‭ ‬“جهاد”‭ ‬و‭ ‬سیطره‭ ‬تسلط‭ ‬مافیایی‭ ‬آنان‭ ‬تحکیم‭ ‬یآبد‭ ‬و‭ ‬صاف‭ ‬وساده‭ ‬شهروندان‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬ثانوی‭ ‬تقسیم‭ ‬واعلام‭ ‬گردید،‭ ‬که‭ ‬“مجاهد”‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬مساوی‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬منکر‭ ‬آن‭ ‬“کافر‭ ‬باالله”‭ ‬است‭. ‬

همانطوریکه‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬استعمار‭ ‬کهن‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬بنیادگرائی‭ ‬مذهبی‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬دوگانهٔ‭ ‬مقابله‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬کار‭ ‬میگرفت،‭ ‬امروز‭ ‬نیز‭ ‬استعمار‭ ‬نوین‭ ‬غربی‭ ‬با‭ ‬روش امپریالستی‭ ‬خود‭ ‬مطابق‭ ‬منافع‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬استراتژیک‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬افراط‭ ‬گرائی‭ ‬میپردازند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬اشاعهٔ‭ ‬تروریزم‭ ‬افراط‭ ‬گرای‭ ‬مذهبی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سرنوشت‭ ‬ملتها،‭ ‬منجمله‭ ‬سرنوشت‭ ‬ملت‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬بازی‭ ‬بزرگ‭ ‬استعماری‭ ‬نوین‭ ‬مشغول‭ ‬اند‭.‬

این‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬مشروطهٔ‭ ‬سلطنتی‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬آغاز‭ ‬گردیده،‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تجربه‭ ‬های‭ ‬ناکام‭ ‬نظامهای‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬ایدیولوژیهای‭ ‬سوسیالیستی‭-‬کمونیستی،‭ ‬اسلامگرایی‭ ‬جهادی،‭ ‬اسلامگرایی‭ ‬بدوی‭ ‬متحجر‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬لیبرال‭ ‬دموکراسی‭ ‬جمهوری‭ ‬مافیایی‭ ‬فراهم‭ ‬نمود‭. ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬دولت‭ ‬مرکزی،‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬مرکز‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬اداری‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬مبدل‭ ‬گردید‭. ‬

در‭ ‬نتیجهٔ‭ ‬ادامهٔ‭ ‬این‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی‭ ‬امکانات‭ ‬دست‭ ‬اندازی‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬مستقیم،‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه،‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬ابر‭ ‬قدرتها‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬گردیده‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬جنگهای‭ ‬نیابتی‭ ‬استخباراتی‭ ‬و‭ ‬پرورشگاه‭ ‬گروههای‭ ‬تروریستی‭ ‬منجمله‭ ‬جنایتکاران‭ ‬داعشی‭ ‬مبدل‭ ‬نموده،که‭ ‬امنیت‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداخته‭ ‬است‭.‬

آنچه‭ ‬در‭ ‬محراق‭ ‬این‭ ‬تراژیدی‭ ‬ملی‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬عقب‭ ‬مانده‭ ‬گی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬معاصر‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬هفتاد‭ ‬فیصد‭ ‬نفوس‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬دهات‭ ‬زندگی‭ ‬نموده‭ ‬متکی‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬زراعتی‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬روستائی‭ ‬اند،‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی،‭ ‬جنگ،‭ ‬بیسوادی‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬سوادی‭ ‬و‭ ‬استیلای‭ ‬مرتجعین‭ ‬بدوی‭ ‬بالای‭ ‬نفوس‭ ‬دهاتی،‭ ‬این‭ ‬خلای‭ ‬تمدنی‭ ‬را‭ ‬عمیقتر‭ ‬ساخته‭ ‬زمینه‭ ‬رشد‭ ‬عناصر‭ ‬افراطی‭ ‬مذهبی‭ ‬ضد‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دهات‭ ‬فراهم‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬قربانیان‭ ‬ادامهٔ‭ ‬این‭ ‬تراژیدی‭ ‬نیم‭ ‬قرنه،‭ ‬مردم‭ ‬تمام‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬زبانهای‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬ده‭ ‬نشینان‭ ‬مناطق‭ ‬پشتون‭ ‬نشین‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬پاکستان‭ ‬بوده‭ ‬اند‭. ‬با‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسیدن‭ ‬مجدد‭ ‬افراطیون‭ ‬بدوی‭ ‬و‭ ‬متحجر‭ ‬طالبان،‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬آشکار‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬مضمون‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬کشمکش‭ ‬نیم‭ ‬قرنه‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مبارزه‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬میان‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬ارتجاع‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

متاًسفانه‭ ‬این‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬عناصر‭ ‬ضد‭ ‬ملی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موجودیت‭ ‬ملت‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬عقیده‭ ‬ندارند‭ ‬فرصت‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬مستقیم‭ ‬خارجیان‭ ‬با‭ ‬اشاعهٔ‭ ‬تبلیغات‭ ‬ضد‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬شگافهای‭ ‬قومی،‭ ‬زبانی‭ ‬و‭ ‬سمتی‭ ‬پرداخته‭ ‬مضمون‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬کشمکش‭ ‬نیم‭ ‬قرنه‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬مبارزه‭ ‬میان‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬ارتجاع،‭ ‬بلکه‭ ‬کشمکش‭ ‬قومی‭ ‬جلوه‭ ‬داده‭ ‬دسایس‭ ‬موجودیت‭ ‬ستم‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تجزیه‭ ‬طلبی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬سیاستهای‭ ‬خراسان‭ ‬خواهی‭ ‬ضد‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬افغانستان‭ ‬دامن‭ ‬زنند‭. ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬برداشتها‭ ‬تاکنون‭ ‬تنها‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬روشنفکر‭ ‬نماها‭ ‬بوده‭ ‬بالای‭ ‬اتحاد‭ ‬ملی‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬تاثیر‭ ‬نداشته‭ ‬حاکمیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬افغانستان‭ ‬همچنان‭ ‬پابرجاست‭.‬

تقلیل‭ ‬موضوع‭ ‬محوری‭ ‬بی‭ ‬ثباتی‭ ‬سیاسی‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬عامل‭ ‬اصلی‭ ‬مبارزه‭ ‬میان‭ ‬ترقی‭ ‬و‭ ‬ارتجاع‭ ‬به‭ ‬کشمکش‭ ‬مغرضانهٔ‭ ‬نادرست‭ ‬تاریخی‭ ‬قومی‭ ‬پشتون‭ ‬و‭ ‬تاجیک‭ ‬توسط‭ ‬عناصر‭ ‬ضد‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬یک‭ ‬حامی‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬قدرتمندی‭ ‬در‭ ‬وجود‭ ‬پاکستان‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬برداشت‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دلیل‭ ‬اصلی‭ ‬قیام‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬حامیان‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬اشاعه‭ ‬نمود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجهٔ‭ ‬آن‭ ‬پروسهٔ‭ ‬انکشاف‭ ‬سالم‭ ‬دولت‭ ‬سازی،‭ ‬دموکراسی‭ ‬و‭ ‬مطبوعات‭ ‬ملی‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬صدمه‭ ‬دیده‭ ‬به‭ ‬تضعیف‭ ‬دولت‭ ‬منجر‭ ‬شده،‭ ‬‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬سقوط‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭. ‬متأسفانه‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬برداشت‭ ‬هنوزهم‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬طیفی‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬گروه‭ ‬مقاومت‭ ‬ضد‭ ‬طالبان‭ ‬اشاعه‭ ‬داشته‭ ‬مانع‭ ‬عمده‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬اتحاد‭ ‬ملی‭ ‬مترقی‭ ‬ضد‭ ‬افراطیت‭ ‬و‭ ‬بدویت‭ ‬طالبانی‭ ‬محسوب‭ ‬میگردد‭. ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬امر‭ ‬نجات‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬هیولای‭ ‬افراطیت‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬بدویت‭ ‬طالبانی‭ ‬را‭ ‬نمیتوان‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬ارزشهای‭ ‬ناموسی‭ ‬ملت‭ ‬افغانستان‭ ‬بشمول‭ ‬نام‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ملیت‭ ‬شناخته‭ ‬شدهٔ‭ ‬جهانی‭ ‬“افغان‮»‬‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬

نور‭ ‬احمد‭ ‬خالدی

مطالب مشابه

Back to top button