• تحلیل ها

    دولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستان

    نسل‭ ‬ما،‭ ‬بشمول‭ ‬کسانیکه‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬تولد‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬امروز‭ ‬نسل‭ ‬کهنسال‭ ‬سنین‭ ‬شصت‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬بالای‭ ‬جامعهٔ‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬میدهد،که‭ ‬اکثریت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کتلهٔ‭ ‬عظیم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬دیاسپورای‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬ممالک‭ ‬مختلف‭…

Back to top button