ساینس و طبابت

چرا‭ ‬دختران‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬عصبی‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسند‭ ‬؟

زندگی‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬فراوانی‭ ‬است،که‭ ‬همه‭ ‬تجارب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬میباشیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬به‭ ‬علل‭ ‬وعوامل‭ ‬مشخص‭ ‬دارد،‭ ‬مانند‭ ‬بی‭ ‬خوابی،‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬شاقه،‭ ‬فقر‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اعتیاد‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آن‭…. ‬ولی‭ ‬بعضاً‭ ‬چنین‭ ‬بنظر‭ ‬میرسد،که‭ ‬فرد‭ ‬بدون‭ ‬دلیل‭ ‬مشخص‭ ‬ظاهری‭ ‬مشوش‭ ‬و‭ ‬ناآرام‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬پرخاشگر‭ ‬بنظر‭ ‬برسد،که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نزد‭ ‬هردو‭ ‬جنس‭ ‬ذکور‭ ‬و‭ ‬اناث‭ ‬چنین‭ ‬اتفاق‭ ‬رونما‭ ‬گردد‭.‬

چنانکه‭ ‬در‭ ‬مقالات‭ ‬گذشته‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬تفاوت‭ ‬ساختارهای‭ ‬فیزیولوژیک‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مرد‭ ‬ها‭ ‬اشاره‭ ‬کرده،‭ ‬باری‭ ‬دیگر‭ ‬میخواهم‭ ‬درین‭ ‬بحث‭ ‬رابطه‭ ‬مستقیم‭ ‬تغیرات‭ ‬هورنی‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬سلوکی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هردو‭ ‬جنس‭ ‬به‭ ‬مقایسه‭ ‬گرفت،‭ ‬تا‭ ‬درک‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬محتوای‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

ارتباط‭ ‬هورمون‭ ‬ها‭ ‬وتغیرات‭ ‬سلوکی‭ ‬نزد‭ ‬مرد‭ ‬ها

تستاسترون‭(‬Testosterone‭)‬از‭ ‬جمله‭ ‬هورمن‭ ‬های‭ ‬جنسی‭ ‬نزد‭ ‬مرد‭ ‬هاست،که‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬پرخاشگری‭ ‬نزد‭ ‬آنها‭ ‬دارد‭. ‬بدین‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬بهر‭ ‬اندازه‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬این‭ ‬هورمون‭ ‬نزد‭ ‬مرد‭ ‬ها‭ ‬بلند‭ ‬باشد‭ ‬میزان‭ ‬پرخاشگری‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬بیشترگزارش‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬بگونه‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬آغازین‭ ‬دوره‭ ‬بلوغیت‭ ‬سویه‭ ‬هورمون‭ ‬تستاسترون‭(‬Testosterone‭)‬‭ ‬بطور‭ ‬سرسام‌آور‭ ‬نزد‭ ‬پسران‭ ‬افزایش‭ ‬میابد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است،که‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬نوبالغ‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬سنی‭ ‬بیشتر‭ ‬پرخاشگر‭ ‬میباشند‭. ‬برعکس‭ ‬کاهش‭ ‬در‭ ‬سویه‭ ‬تستاسترون‭ ‬مؤجب‭ ‬کاهش‭ ‬پرخاشگری‭ ‬نزد‭ ‬مرد‭ ‬های‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است،که‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬کهولت‭ ‬که‭ ‬کاهش‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬سویه‭ ‬این‭ ‬هورمون‭ ‬نزد‭ ‬مرد‭ ‬ها‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭ ‬مرد‭ ‬ها‭ ‬سلوک‭ ‬آرامی‭ ‬را‭ ‬بخود‭ ‬اختیارمیدارند‭.‬

ارتباط‭ ‬هورمون‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تغیرات‭ ‬سلوکی‭ ‬در‭ ‬زنان

تغییرات‭ ‬هورمونی‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬مانند‭ ‬آقایان‭ ‬سبب‭ ‬تغیر‭ ‬در‭ ‬روش‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬های‭ ‬سلوکی‭ ‬نزد‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬مختلف‭ ‬سنی‭ ‬میشود‭. ‬دوره‭ ‬بلوغی،‭ ‬عادات‭ ‬ماهوار‭ ‬و‭ ‬قاعدگی،‭ ‬که‭ ‬درین‭ ‬باب‭ ‬میشود‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬هورمون‭ ‬استروجن‭(‬Estrogen‭)‬‭ ‬و‭ ‬پروجسترون‭ ‬‭(‬Progesterone‭)‬‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬دو‭ ‬هورمون‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬باعث‭ ‬تغییرات‭ ‬سطح‭ ‬سروتونین‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬سروتونین‭ ‬‭(‬Serotonin‭) ‬بمثابه‭ ‬انتقال‭ ‬دهنده‭ ‬پیام‭ ‬های‭ ‬عصبی‭ ‬عمل‭ ‬مینماید،که‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬خواب،‭ ‬سلوک،‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬اشتها‭ ‬تأثیر‭ ‬گذار‭ ‬میباشد‭. ‬

اگر‭ ‬میزان‭ ‬سویه‭ ‬سروتونین‭(‬Serotonin‭)‬‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭ ‬دراینصورت‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬افسردگی‭ ‬شده،که‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬تغیرات‭ ‬سلوکی،‭ ‬تشوش،‭ ‬افسردگی،‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬وغیره‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬میگردد‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬سویه‭ ‬پروجسترون‭(‬Progesterone‭) ‬و‭ ‬استروجن‭ ‬‭(‬Estrogen‭) ‬در‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬سبب‭ ‬تغییرات‭ ‬شدید‭ ‬سلوکی‭ ‬نزد‭ ‬آنها‭ ‬شده،که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اطرافیان‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬تغییرات‭ ‬سلوکی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬به‭ ‬وضاحت‭ ‬مشاهده‭ ‬گردد‭.‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬قاعدگی‭ ‬نیز‭ ‬رفتارهای‭ ‬سلوکی‭ ‬دردسر‭ ‬سازی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬مینمایند،که‭ ‬بیشتر‭ ‬مؤجب‭ ‬درشکستی‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬خانوادگی‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬خویشتن‭ ‬را‭ ‬متضرر‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬بازندهٔ‭ ‬بی‭ ‬مؤجب‭ ‬قضیه‭ ‬می‭ ‬پندارند‭. ‬

البته‭ ‬باید‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬ساخت،که‭ ‬عوامل‭ ‬مرتبط‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬ممکن‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬مؤجب‭ ‬افزایش‭ ‬پرخاشگری‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬شود،‭ ‬ولی‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬هورمون‭ ‬از‭ ‬نظریه‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬است،که‭ ‬درباره‭ ‬پرخاشگری‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬گزارش‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

نشانه‭ ‬های‭ ‬بارز‭ ‬تغییرات‭ ‬هورمونی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار

دختران‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬حالات‭ ‬ذیل‭ ‬مواجه‭ ‬گردند‭:‬

 • پرخاشگری‭ ‬و‭ ‬عصبانیت‭ ‬بی‭ ‬موجب
 • افسردگی‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬ناخوشایند
 • تجسم‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬افکار‭ ‬منفی
 • اخلال‭ ‬در‭ ‬حافظه
 • اختلال‭ ‬در‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬اشتها
 • ضعف‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬ناتوانی
 • دلبدی‭ ‬

چطور‭ ‬میتوان‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬پرخاشگری‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬را‭ ‬گاهش‭ ‬داد؟

راهکارها‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬کنترل‭ ‬و‭ ‬گاهش‭ ‬افسردگی‭ ‬های‭ ‬دوران‭ ‬پریودی‭ ‬یا‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬موارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬میشود‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیاد‭ ‬پیامد‭ ‬های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تغییرات‭ ‬هورمونی‭ ‬و‭ ‬افسردگی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬کنترل‭ ‬کرد،‭ ‬مانند‭:‬

 • تغذیه‭ ‬مناسب
 • کاهش‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬کاربوهایدرت
 • کاهش‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬کافئین‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬دخانیات
 • انجام‭ ‬ورزش‭ ‬های‭ ‬مناسب‭ ‬
 • استراحت‭ ‬و‭ ‬خواب‭ ‬کافی

خودداری‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬تنبه‭ ‬افکار‭ ‬منفی‭ ‬میشود

نکات‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عادات‭ ‬ماهوار‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭:‬

ازینکه‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬درین‭ ‬دوره‭ ‬با‭ ‬تغیرات‭ ‬هورمونی‭ ‬و‭ ‬رفتارهای‭ ‬سلوکی‭ ‬ناخواسته‭ ‬ای‭ ‬مواجه‭ ‬می‌باشند،‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬آقایان‭ (‬برادران،‭ ‬پدران،‭ ‬شوهران‭/‬نامزدها‭)‬،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬PMS‭  ‬یا‭ ‬تشوشات‭ ‬سلوکی‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬تا‭ ‬روابط‭ ‬خانوادگی‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬مستحکم‌تر‭ ‬نگاه‭ ‬دارند‭.‬

نکاتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬بدان‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬داشت‭ ‬قرار‭ ‬ذیل‭ ‬میباشد‭:‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تاریخ‭ ‬وقوع‭ ‬عادت‌‭ ‬ماهوار‭ ‬خانم‭ ‬آگاهی‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬تغیرات‭ ‬سلوکی‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬آگاه‭ ‬باشند‭.‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬درین‭ ‬دوره‭ ‬بمثابه‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دختر‭/‬خواهر‭ ‬خود‭ ‬تعامل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬دیگر‭ ‬حمایت‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬اش‭ ‬کرد‭.‬

از‭ ‬مناقشه‭ ‬و‭ ‬جدال‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬مورد‭ ‬درین‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬خویش‭ ‬اجتناب‭ ‬ورزید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬خانم‭ ‬میخواهد‭ ‬بدان‭ ‬دامن‭ ‬زند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬موقعیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬موقتاً‭ ‬ترک‭ ‬کرد‭.‬

کوشش‭ ‬گردد‭ ‬درین‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬خویش‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬منزل‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬همکاری‭ ‬بیشتری‭ ‬کرد،‭ ‬تا‭ ‬بدین‭ ‬روش‭ ‬برایشان‭ ‬وقت‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬استراحت‭ ‬داده‭ ‬باشید‭.‬

تقلیل‭ ‬اخذ‭ ‬نوشیدنی‭ ‬هایی‭ ‬کافئیندار‭ ‬مثل‭ ‬چای،‭ ‬قهوه،‭ ‬کوکاکولا‭ ‬و‭  ‬امثال‭ ‬آن

خواب‭  ‬شبانهٔ‭ ‬کافی‭ ‬۸‭ ‬الی‭ ‬۱۰‭ ‬ساعت‭ ‬

از‭ ‬تحرکات‭ ‬جنسی‭ ‬بطور‭ ‬جدی‭ ‬درین‭ ‬دوره‭ ‬خود‭ ‬داری‭ ‬نماید‭.‬

نصیر‭ ‬احمد‭ ‬احمدزی

مطالب مشابه

Back to top button