زبان و ادبیاتمقالات

عدمیت یا نِهیلزم در اندیشهٔ بیدل

دکتور‭ ‬زمان‭ ‬ستانیزی

استاد‭ ‬الهیات‭ ‬و‭ ‬عرفان‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬مطالعات‭ ‬عالی‭ ‬پسِفیکا کلیفورنیا‭ – ‬ایالات‭ ‬متحدهٔ‭ ‬امریکا

آیا‭ ‬هستی‭ ‬واقعاً‭ ‬است،‭ ‬یا‭ ‬پندارهٔ‭ ‬از‭ ‬ادراکات‭ ‬حسی‭ ‬ما‭ ‬تصویر‭ ‬مبهم‭ ‬و‭ ‬مرموز‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬ذهنیت‭ ‬سنتگرای‭ ‬بشریت‭ ‬با‭ ‬توقع‭ ‬جواب‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬با‭ ‬استدلال‭ ‬اعتقادی‭ ‬پیوسته‭ ‬می‭ ‬پرسد‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬خدای‭ ‬هست؟‭ ‬فلاسفهٔ‭ ‬معاصر‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬کُل‭ ‬هستی‭ ‬پنداشته‭ ‬می‭ ‬پرسند‭: ‬آیا‭ ‬هستی‭ ‬است؟‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬پیشفرض‭ ‬که‭ ‬هستی‭ ‬است،‭ ‬فلاسفه‭ ‬و‭ ‬عرفای‭ ‬معاصر‭ ‬سؤال‭ ‬ژرفتری‭ ‬مطرح‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اینکه‭: ‬چرا‭ ‬هستی‭ ‬است؟‭ ‬

اینکه‭ ‬عالم‭ ‬حسِ‭ ‬زادهٔ‭ ‬حواس‭ ‬ماست‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬حقیقتی‭ ‬است‭ ‬انکار‭ ‬ناپذیر،‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬معیار‭ ‬و‭ ‬مقیاسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬بریم‭. ‬ولی‭ ‬عدم‭ ‬صرف‭ ‬یک‭ ‬بحث‭ ‬کهنه‭ ‬فلسفی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬عدمیت‭ ‬عرفانی‭ ‬تخیل‭ ‬محض‭ ‬نیست‭. ‬صرفنظر‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬اعتقادی‭ ‬به‭ ‬عدم،‭ ‬ساینس‭ ‬امروزی‭ ‬هم‭ ‬واقعیت‭ ‬عدم‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‭ ‬و‭ ‬مدعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۹۵‭ ‬درصد‭ ‬کائیناتِ‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬از‭ ‬انرژئ‭ ‬تاریک‭ ‬و‭ ‬سیاه‭ ‬چاله‭ ‬ها‭ ‬Dark Matter and Black Hole‭ ‬یا‭ ‬نیستی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬بشریت‭ ‬هستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مکان‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬نیستی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ابعاد‭ ‬توصیف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬‮«‬آزمان‮»‬‭ ‬ریشهٔ‭ ‬سوریانئ‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کلمات‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬آسمان‭ ‬امروزی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬میراث‭ ‬رسیده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬زمان‭ ‬ابدیت‭ ‬لایتناهی‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬میرساند‭ ‬و‭ ‬آسمان‭ ‬گسترهٔ‭ ‬بی‭ ‬نهایت‭ ‬مکانی‭ ‬یا‭ ‬سپهر‭ ‬بیکران‭ ‬را‭. ‬یعنی‭ ‬هردو‭ ‬بُعد‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬در‭ ‬کلمهٔ‭ ‬‮«‬آزمان‮»‬‭ ‬نهفته‭ ‬که‭ ‬مفهوم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اصطلاحت‭ ‬چون‭ ‬‮«‬زمین‭ ‬و‭ ‬زمان‮»‬‭ ‬روشن‭ ‬است‭. ‬

بلی،‭ ‬زمانِ‭ ‬دیانت‭ ‬زروانی،‭ ‬زمانِ‭ ‬راویئ‭ ‬مهابراتا،‭ ‬زمانِ‭ ‬کرونوس‭ ‬Κρόνoς‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬تعریف‭ ‬خداوند‭ ‬اند‭. ‬اصطلاحات‭ ‬معاصر‭ ‬همآوای‭ ‬کرونوس‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬Κρόνoς‭ ‬که‭ ‬پدر‭ ‬زوس‭ (‬زاوش‭) ‬که‭ ‬خود‭ ‬پدر‭ ‬خدایان‭ ‬اسطوره‭ ‬های‭ ‬یونانی‭ ‬و‭ ‬پادشاه‭ ‬تایتانهای‭ ‬Titans‭ ‬اسطوره‭ ‬های‭ ‬اروپایی‭ ‬بود‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬Κρόνoς‭ ‬هم‭ ‬خداوند‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬زادهٔ‭ ‬از‭ ‬اورانوس‭ ‬یا‭ ‬دورترین‭ ‬سیارهٔ‭ ‬شناخته‭ ‬شدهٔ‭ ‬آنوقت‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬بُعد‭ ‬فاصله‭ ‬خداوند‭ ‬مکان‭ ‬شناخته‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬صفات‭ ‬ابعاد‭ ‬زمان‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬خدایان‭ ‬اسطوره‭ ‬های‭ ‬قدیم‭ ‬را‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬با‭ ‬فهم‭ ‬معاصر‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬هم‭ ‬قرابت‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

این‭ ‬سؤال‭ ‬که‭ ‬‮«‬چرا‭ ‬هستی‭ ‬است؟‮»‬‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬عمق‭ ‬و‭ ‬ژرفای‭ ‬آن‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬پیشفرض‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬اثبات‭ ‬استوار‭ ‬است‭. ‬عُرفای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬پندارهٔ‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬خطور‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬همین‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬پندارهٔ‭ ‬بیش‭ ‬نیست‭. ‬عالم‭  ‬نیست‭ ‬هستنما‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پندارهٔ‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬تصویری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شکل‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬

این‭ ‬اندیشه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دیدگاه‭ ‬وحدت‭ ‬الوجودئ‭ ‬ابومدین‭ ‬و‭ ‬ابن‭ ‬عربی‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬متعقد‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬هستی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬و‭ ‬عالم‭ ‬غیرقابل‭ ‬فهم‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬قابل‭ ‬درک‭ (‬ما‭) ‬می‭ ‬بخشد‭.‬

حضرت‭ ‬مولانای‭ ‬بلخ‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هستی‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬سر‭ ‬می‭ ‬زند‭ .‬

تا‭ ‬ببینی‭ ‬هستیت‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬سر‭ ‬برزند

روح‭ ‬مطلق‭ ‬کامکار‭ ‬و‭ ‬شهسوار‭ ‬هل‭ ‬اتی

جمله‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬جمله‭ ‬لطف‭ ‬و‭ ‬جمله‭ ‬قدرت‭ ‬جمله‭ ‬دید

گشته‭ ‬در‭ ‬هستی‭ ‬شهید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عدم‭ ‬او‭ ‬مرتضی

عمر‭ ‬خیام‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬آرزوی‭ ‬همین‭ ‬عدم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کند‭:‬

بر‭ ‬شاخ‭ ‬امید‭ ‬اگر‭ ‬بری‭ ‬یافتمی

هم‭ ‬رشته‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬سری‭ ‬یافتمی

تا‭ ‬چند‭ ‬ز‭ ‬تنگنای‭ ‬زندان‭ ‬وجود

ای‭ ‬کاش‭ ‬سوی‭ ‬عدم‭ ‬دری‭ ‬یافتمی

بیدل‭ ‬با‭ ‬فهم‭ ‬همین‭ ‬حقیقت‭ ‬با‭ ‬ابدیت‭ ‬زمان‭ ‬ومکان‭ ‬می‭ ‬پیوندد،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جز‭ ‬لایتجزای‭ ‬عالم‭ ‬نیستئ‭ ‬هستنما‭ ‬معرفی‭ ‬کرده،‭ ‬عدمِ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وهم‭ ‬توصیف‭ ‬می‭ ‬کند‭:‬

پُر‭ ‬کرده‭ ‬جز‭ ‬و‭ ‬لایتجزا‭ ‬کتاب‭ ‬ما

در‭ ‬انتظار‭ ‬نقطه‭ ‬کم‭ ‬است‭ ‬انتخاب‭ ‬ما

هردم‭  ‬زدن‭ ‬به‭ ‬وهم‭ ‬دگر‭ ‬غوطه‭ ‬میزنیم

توفا‌ن‭ ‬ندارد‭ ‬آفت‭ ‬موج‭ ‬سراب‭ ‬ما

اگر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬اصطلاح‭ ‬فلسفی‭ ‬عدمیت‭ ‬را‭ ‬مترادف‭ ‬به‭ ‬نیهیلزم‭ ‬غربی‭ ‬بدانیم،‭ ‬آنقدر‭ ‬از‭ ‬هدف‭ ‬دور‭ ‬نرفته‭ ‬ایم،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تفاوت‭. ‬دیدگاه‭ ‬عرفانی‭ ‬پنداره‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نیستی‭ ‬هستنما‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ورای‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬خداوند‭ ‬هستی‭ ‬مطلق‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هرآنچه‭ ‬در‭ ‬ردیف‭ ‬ادراکات‭ ‬حسی‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬هستئ‭ ‬کاذب‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بیدل‭ ‬‮«‬جنون‌زارِ‭ ‬شوق‮»‬‭ ‬پنداشته‭ ‬می‭ ‬شود‭.  ‬پس‭ ‬خداوند‭ ‬از‭ ‬عدم‭  ‬تصویری‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬عمیقت‭=‬ر‭ ‬نیاندیشیم‭ ‬فریب‭ ‬هست‭ ‬بودن‭ ‬آنرا‭ ‬می‭ ‬خوریم‭. ‬حضرت‭ ‬ابوالمعانی‭ ‬ریسمانی‭ ‬سوی‭ ‬ما‭ ‬پرتاب‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تادر‭ ‬این‭ ‬گرداب‭ ‬غرق‭ ‬نشویم‭:‬

نیستی‭ ‬پیشه‭ ‬کن‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬پندار‭ ‬برآ

خویش‭ ‬را‭ ‬کم‭ ‬شمر‭ ‬از‭ ‬زحمت‭ ‬بسیار‭ ‬برآ

کم‭ ‬شمردن‭ ‬خویش‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬قتل‭ ‬نفس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬محوریت‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گرداب‭ ‬دیگری‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شخص‭ ‬در‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬منیت‭ ‬خود‭ ‬غرق‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

چون‭ ‬شاهد‭ ‬اصلی‭ ‬محبوب‭ ‬الهی‭ ‬است،‭ ‬انسان‭ ‬حق‭ ‬شاهد‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬بودن‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬صرف‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬معادله‭ ‬مشاهد‭ ‬و‭ ‬شهید‭ ‬باشد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬پوشیدن‭ ‬باید‭ ‬عُریان‭ ‬شود،‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬عُریان‭ ‬بودن‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬بیرون‭ ‬آید‭. ‬صرف‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬تقرب‭ ‬می‭ ‬کند‭: ‬

ز‭ ‬عریانی‭ ‬برون‭ ‬آ‭ ‬گر‭ ‬توانی‭ ‬شد‭ ‬شهید‭ ‬اینجا

هجومِ‭ ‬درد‭ ‬پیچیده‭ ‬ست‭ ‬هستی‮ ‬تا‭ ‬عدم‭ ‬بیدل

نیستی‭ ‬درک‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬درد‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ساخت‭. ‬برای‭ ‬اطمینان‭ ‬خاطر‭ ‬حضرت‭ ‬بیدل‭ ‬می‭ ‬فرماید‭:‬

به‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬نیستی‭ ‬لوح‭ ‬عدم‭ ‬نقشی‭ ‬نمی‭ ‬‌بندد

اگر‭ ‬خواهی‭ ‬نگردی‭ ‬جلوه‌‭ ‬گر،‭ ‬آیینه‌‭ ‬کن‭ ‬ما‭ ‬را

آیینه‭ ‬ساختن‭ ‬همان‭ ‬بی‭ ‬رنگی‭ ‬و‭ ‬مبرا‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬هرچیز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صفای‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬نبودن‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬جلوه‭ ‬کند،‭ ‬آیینه‭  ‬تمام‭ ‬نمای‭ ‬او‭ ‬شود،‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬هیچ‭:‬

در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬بیدل‭ ‬نیستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انکار‭ ‬از‭ ‬بُعد‭ ‬زمان‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬کند‭:‬

ندارد‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬مستقبل‭ ‬دیگر

که‌‭ ‬گُم‌‭ ‬کردیم‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬دی‌،

‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬را

بیدل‭ ‬در‭ ‬استعاره‭ ‬ها‭  ‬تا‭ ‬نقطهٔ‭ ‬صفر‭ ‬روی‭ ‬عدمیت‭ ‬مطلق‭ ‬می‭ ‬پیچد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬چرخد‭:‬

صد‭ ‬چرخ‭ ‬زد‭ ‬سپهر‭ ‬و‭ ‬زما‭ ‬نیستی‭ ‬نبرد

صفر‭ ‬دگر‭ ‬تو‭ ‬نیز‭ ‬فزا‭ ‬برحساب‭ ‬ما

اینجا‭ ‬بیدل‭ ‬نبود‭ ‬نبود‭ ‬هستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازی‭ ‬با‭ ‬کلمات‭ ‬زیر‭ ‬سؤال‭ ‬میگیرد‭. ‬هستی‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬به‭ ‬سرقت‭ ‬برد،‭ ‬ولی‭ ‬آیا‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬نیستی‭ ‬را‭ ‬ربود؟

در‭ ‬جواب‭  ‬نیست‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نفی‭ ‬اثبات‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سپهر‭ ‬را‭ ‬ملامت‭ ‬کرده‭ ‬می‭ ‬گوید‭: ‬سپهر‭ ‬کوشید‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬هویت‭ ‬بودن‭ ‬ببخشد‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬ما‭ ‬آنقدر‭ ‬چرخید‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬چرخیدن‭ ‬شکل‭ ‬صفر‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬نیست‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬نتوانست‭ ‬نیستئ‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬برباید‭.‬

بیدل‭ ‬همزمان‭ ‬چرخ‭ ‬نیستئ‭ ‬سپهر‭ ‬را‭ ‬عمر‭ ‬شرار‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬می‭ ‬خواند‭. ‬مانند‭ ‬سپند‭ ‬یا‭ ‬اسفندی‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬آتشگردان‭ ‬می‭ ‬پاشند‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬چرخ‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬مشاهد‭ ‬چرخش‭ ‬آتشگردان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬یک‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬دایره‭ ‬می‭ ‬بیند،‭ ‬حالانکه‭ ‬آتشگردان‭ ‬نقطهٔ‭ ‬بیش‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬چرخش‭ ‬است،‭ ‬ذهن‭ ‬بیننده‭ ‬یک‭ ‬نقطهٔ‭ ‬گردان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬یک‭ ‬دایره‭ ‬می‭ ‬بیند‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نقطهٔ‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬دایرهٔ‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬پس‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نقطه‭ ‬هم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نیست‭. ‬اگر‭ ‬درنگی‭ ‬در‭ ‬شتاب‭ ‬آن‭ ‬چرخش‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬بیاید،‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬ریزد‭. ‬اینجا‭ ‬بیدل‭ ‬دایرهٔ‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬دایرهٔ‭ ‬شراره‭ ‬آتش‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ما‭ ‬ترسیم‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

صد‭ ‬چرخ‭ ‬زد‭ ‬سپهر‭ ‬و‭ ‬زما‭ ‬نیستی‭ ‬نبرد

صفر‭ ‬دگر‭ ‬تو‭ ‬نیز‭ ‬فزا‭ ‬برحساب‭ ‬ما

عمرِ‭ ‬شرار‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬فرصت‭ ‬نمی‌‭ ‬کشد

بیدل‭ ‬گذشته‭ ‬‌گیر‭ ‬درنگ‭ ‬از‭ ‬شتاب‭ ‬ما

حضرت‭ ‬ابوالمعانی‭ ‬عدم‭ ‬یا‭ ‬نیستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لفظ‭ ‬معنائ‭ ‬ماهیت‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هیه‮»‬‭ – ‬جز‭ ‬آن‭ ‬نیست‭ – ‬در‭ ‬اشعارش‭ ‬خاصتاً‭ ‬در‭ ‬ترجیح‭ ‬بند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬۳۳‭ ‬بند‭ (‬نمادی‭ ‬از‭ ‬۳۳‭ ‬دانهٔ‭ ‬سبحه‭) ‬احتمالاً‭ ‬درازترین‭ ‬ترجیح‭ ‬بند‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬استعاره‭ ‬های‭ ‬پرمعنی‭ ‬و‭ ‬رنگین‭ ‬می‭ ‬سراید‭. ‬نسبت‭ ‬کمی‭ ‬زمان‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬خاکی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مروارید‭ ‬سبحه‭ ‬بیدل‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬توضیح‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬می‭ ‬گذارد‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬درد‭ ‬نبود‭ ‬نبود‭ ‬هستی‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کنید‭: ‬

که‭ ‬جهان‭ ‬نیست‭ ‬جز‭ ‬تجلّیِ‭ ‬دوست

این‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همان‭ ‬اضافَت‭ ‬اوست

سازِ‭ ‬ما‭ ‬قابلِ‭ ‬اقامت‭ ‬نیست

ناله‌ای‭ ‬در‭ ‬توهّمِ‭ ‬جبلیم

هستی‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬نیستی‭ ‬است

عدمی‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بدلیم

خجلت‭ ‬اعتبار‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬است

هرقدر‭ ‬ظاهریم،‭  ‬بی‌‭ ‬محلیم

در‭ ‬مقامـی‭ ‬که‮ ‬نیستی‮ ‬است‭ ‬ادب

عاجزي‭ ‬هم‭ ‬جسارتی‭ ‬دگر‭ ‬است

از‭ ‬سپاهِ‭ ‬عدم‭ ‬به‭ ‬کشورِ‭ ‬ما

این‭ ‬نفس،‭ ‬گَردِ‭ ‬غارتی‭ ‬دگر‭ ‬است

سازِ‭ ‬آفاق،‭ ‬جمله‭ ‬خاموشی‌ست

این‭ ‬‌قدَر‭ ‬شورِ‭ ‬زیر‭ ‬و‭ ‬بم‭ ‬ماییم

غیب‭ ‬عرضِ‭ ‬شهادت‭ ‬است‭ ‬اینجا

هستئ‭ ‬ظاهر‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬ماییم

عقل‭ ‬وحس،‭ ‬چشم‭ ‬وگوش،‭ ‬جان‭ ‬وجسد

همه‭ ‬عشق‭ ‬است،‭ ‬متّهم‭ ‬ماییم

جمعِ‭ ‬ما‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬فردِ‭ ‬ما‭ ‬جمع‭ ‬است

هرکجا‭ ‬بشنوی‭ ‬منم،‭ ‬ماییم

دریای‭ ‬خیالیم‭ ‬و‭ ‬نمی‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬اینجا

جز‭ ‬وهم‭ ‬وجود‭ ‬و‭ ‬عدمی‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬اینجا

رمز‭ ‬دو‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬ورق‭ ‬آیینه‭ ‬خواندیم

جزگرد‭ ‬تحیر‭ ‬رقمی‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬اینجا

گهی‭ ‬دَیر‭ ‬تازیم‭ ‬وگه‭ ‬‌کعبه‭ ‬جو

جنونهاست‭ ‬مجبور‭ ‬تقدیر‭ ‬را

به‭ ‬خواب‭ ‬عدم‭ ‬هستیی‭ ‬دیده‌‭ ‬ایم

ز‭ ‬هذیان‭ ‬مده‭ ‬رنج‌،‭ ‬تعبیر‭ ‬را

دیده،‭ ‬صفر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کارِ‭ ‬صفر‭ ‬است‭ ‬این

که‭ ‬یکی‭ ‬ده‭ ‬کند؛‭ ‬صَلاح‭ ‬و‭ ‬فساد

از‭ ‬عدم‭ ‬می‌‭ ‬رویم‭  ‬سوی‭ ‬عدم

پس‭ ‬کدام‭ ‬آرزو،‭ ‬کجاست‭ ‬مراد؟

خلقی‭ ‬از‭ ‬وهم‭ ‬می‭ ‬‌تپد،‭ ‬اما

عشق‭ ‬بی‌‭ ‬رنگ‭ ‬می‌‭ ‬کند‭ ‬فریاد

مطالب مشابه

Back to top button