مقالات

زن‭ ‬و‭ ‬جنسيت‭ ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬

یادداشت‭: ‬این‭ ‬نوشته‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬بخش‭ ‬تقدیم‭ ‬خواهد‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬علل‭ ‬انحطاط‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬“موجود‭ ‬انسانی”‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬“موجود‭ ‬بیولوژیکی”‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬مداقه‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

این‭ ‬سلسله‭ ‬موضوعات‭ ‬آتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭: ‬اوضاع‭ ‬اجتماعی‭ ‬زن‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬اسلام،‭ ‬عباسیان‭ ‬و‭ ‬بمیان‭ ‬آمدن‭ ‬مکاتب‭ ‬فقهی،‭ ‬قرائت‭ ‬مردانه‭ ‬از‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬حدیث‭ ‬و‭ ‬جنجال‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬خلقت،‭ ‬سیر‭ ‬تکاملی‭ ‬حجاب،‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬نقش‭ ‬اقتصادی‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بیست‭ ‬ویکم‭  ‬

اوضاع اجتماعی زن قبل از اسلام:

از‭ ‬آغاز‭ ‬خلقتِ‭ ‬جوامع‭ ‬بشری‭ ‬زن‭ ‬بشکل‭ ‬طبیعی‭ ‬“تولید‭ ‬کنندۀ‭ ‬حیات”‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬“تولید‭ ‬کنندۀ‭ ‬کالا”‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬حفریات‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬نشان‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬اولیۀ‭ ‬بشری‭ ‬“شکارچی‭-‬گرد‭ ‬آورنده”‭ ‬Hunter Gatherer‭ ‬تقسیم‭ ‬وضایف‭ ‬و‭ ‬مسؤلیتها‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬استعداد‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬مساویانه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬و‭ ‬منزلت‭ ‬مساویانه‭ ‬نیز‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جوامع‭ ‬وظیفۀ‭ ‬مرد‭ ‬شکار‭ ‬و‭ ‬وظیفۀ‭ ‬زن‭ ‬جمع‭ ‬کردن‭ ‬یا‭ ‬ذخیره‭ ‬نمودن‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬اجتماعات‭ ‬شهری‭ (‬که‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭ ‬“دولتهای‭ ‬شهری”‭ ‬City States‭ ‬باز‭ ‬نمود‭) ‬منزلت‭ ‬زن‭ ‬روبه‭ ‬زوال‭ ‬نهاد‭. ‬نظریات‭ ‬مختلفی‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬منزلت‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬عروج‭ ‬مردسالاری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬میان‭ ‬Gerda Lerner‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬است‭ ‬که۲‭:‬‭ ‬حدود‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬“مازاد‭ ‬تولید”‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬“جوامع‭ ‬زراعتی”‭ ‬رونما‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬جنگها‭ ‬بالای‭ ‬تصاحب‭ ‬“مازاد‭ ‬تولید”‭ ‬آغاز‭ ‬گردید،‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬هرم‭ ‬جامعه‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬رئیس‭ ‬قبیله‭ (‬و‭ ‬بعدها‭ ‬پادشاه‭) ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬نیروی‭ ‬جنگی‭ ‬مرد‭ ‬ضرورت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خدمت‭ ‬به‭  ‬رئیس‭ ‬قبیله،‭ ‬حاکمیت‭ ‬مرد‭ ‬بر‭ ‬زن‭ (‬و‭ ‬خانواده‭) ‬پذیرفته‭ ‬شد‭. ‬دردولتهای‭ ‬شهری“City State”‭ ‬ازدیاد‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬نفوس،‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬بیشتر‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬بوجود‭ ‬آورد،‭ ‬که‭ ‬افزایش‭ ‬بیشتر‭ ‬تولید‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬بیشتر‭ ‬تولیدی‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جوامع‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬استعداد‭ ‬زایمان‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬“افراد‭ ‬تولیدی”‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬شکار‭ ‬قبایل‭ ‬متخاصم‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬در‭ ‬دوران‭ ‬سلطنت‭ ‬سومری‭ ‬ها‭  ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬متمرکز‭ ‬گردید‭. ‬تغییر‭ ‬تدریجی‭ ‬کاهش‭ ‬ارزش‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دید،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬“قوانین‭ ‬هامورابی”‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭  ‬۱۷۵۲‭ ‬ق‭ ‬م‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬“لت‭ ‬و‭ ‬کوب‭ ‬زن‭ ‬صریحاً‭ ‬منع‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬اجازۀ‭ ‬طلاق‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬شوهر‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬طلاق‭ ‬شوهر‭ ‬مسؤل‭ ‬پرداخت‭ ‬نفقۀ‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬اش‭ ‬است‭.‬”‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬طلاق‭ ‬شوهر‭ ‬مسؤل‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬“مَهر”‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬بپردازد‭. ‬“قوانین‭ ‬هامورابی”‭ ‬حتی‭ ‬اجازۀ‭ ‬درخواست‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬ها‭ ‬میداد‭ (‬با‭ ‬آنکه‭ ‬شرائط‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬زن‭ ‬بمراتب‭ ‬دشوار‭ ‬تر‭ ‬بود‭.) ‬هفتصد‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬تر‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬“آسوری‭ ‬ها”‭ (‬۱۲۰۰‭ ‬ق‭ ‬م‭) ‬دیده‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مرد‭ ‬تغییر‭ ‬میخورد‭. ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬“آسوری‭ ‬ها”‭ ‬مرد‭ ‬اجازه‭ ‬دارد‭ ‬تا‭: ‬“موی‭ ‬و‭  ‬گوش‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬کش‭ ‬کند‭ (‬لت‭ ‬و‭ ‬کوب‭ ‬کند‭)‬،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬طلاق‭ ‬به‭ ‬اختیار‭ ‬شوهر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬برای‭ ‬زن‭ ‬چیزی‭ ‬میدهد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خیر‭.‬”‭    ‬

با‭ ‬تسلط‭ ‬“هخامنشی‭ ‬ها”‭ ‬بر‭ ‬“بابل”،‭ ‬محدودیتهای‭ ‬حقوقی‭ ‬بر‭ ‬زن‭ (‬حتی‭ ‬زنان‭ ‬طبقۀ‭ ‬اشراف‭) ‬نافذ‭ ‬گردید‭: ‬زن‭ ‬حق‭ ‬شهادت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬قاضی‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬فیصله‭ ‬در‭ ‬معاملات‭ ‬تجارتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭. ‬شاهان‭ ‬فارس‭ ‬به‭ ‬تجمل‭ ‬و‭ ‬شوکت‭ ‬زیاد‭ ‬علاقمند‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬برخلاف‭ ‬شاهان‭ ‬آسوری‭ ‬که‭ ‬حرم‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬داشتند،‭ ‬شاهان‭ ‬فارس‭ ‬دارای‭ ‬حرم‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬همسران‭ ‬و‭ ‬کنیزان‭ ‬شان‭ ‬بود‭. ‬بزرگی‭ ‬حرم‭ ‬مظهر‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬دربار‭ ‬بود‭ (‬در‭ ‬حرم‭ ‬کیخسرو،‭ ‬آخرین‭ ‬شاۀ‭ ‬ساسانی،‭ ‬دوازده‭ ‬هزار‭ ‬زن‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭.) ‬در‭ ‬دربار‭ ‬هخامنشیان‭ ‬رسم‭ ‬جدایی‭ ‬میان‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬رواج‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬زنها‭ ‬محصور‭ ‬در‭ ‬حرم‭ ‬گردیدند‭. ‬

در‭ ‬دوران‭ ‬ساسانی‭ ‬ها‭ ‬آئین‭ ‬“زرتشتی”‭ ‬آئین‭ ‬رسمی‭ ‬کشور‭ ‬گردید‭. ‬تعالیم‭ ‬آئین‭ ‬“زرتشتی”‭ (‬با‭ ‬انحرافاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬بود‭) ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬“طبقه”‭ ‬و‭ ‬“مردسالاری”‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬اطاعت‭ ‬بدون‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬شوهر‭ ‬میگردید‭. ‬به‭ ‬اساس‭ ‬تعالیم‭ ‬زرتشتی‭ ‬زن‭ ‬باید‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬صبح‭ ‬“۹‭ ‬بار‭ ‬بشکل‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬خشوع‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬شوهر‭ ‬دستان‭ ‬خودرا‭ ‬دراز‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬بجا‭ ‬میآورد‭…‬”‭ ‬و‭ ‬میگفت‭ ‬که‭: ‬“در‭ ‬طول‭ ‬حیات‭ ‬از‭ ‬اطاعت‭ ‬شوهرم‭ ‬دست‭ ‬بر‭ ‬نمیدارم‭.‬”‭ ‬زرتشتیان‭ ‬را‭ ‬عقیده‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬که‭: ‬“زن‭ ‬مزرعه‭ ‬یی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬میروید‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬میباشد‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مالک‭ ‬آنرا‭ ‬زرع‭ ‬هم‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭.‬”‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬نزد‭ ‬زرتشتیان‭ ‬زن‭ ‬مطلقاً‭ ‬ملکیت‭ ‬شوهر‭/‬مرد‭ ‬محسوب‭ ‬میگردید،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رسوم‭ ‬مروج‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬“عاریت”‭ ‬دادن‭ ‬زن‭ ‬بود‭. ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬“طبقه”‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬زرتشتیان‭ ‬چنان‭ ‬عمیق‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬اجازۀ‭ ‬ازدواجِ‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬“طبقۀ”‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نداشت‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رسوم‭ ‬زشت‭ ‬زرتشتیان‭ ‬“نکاح‭ ‬با‭ ‬محارم”‭ (‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬“خویوده”‭ ‬میگفتند‭) ‬بود‭ ‬که‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬باعث‭ ‬ثواب‭ ‬و‭ ‬داخل‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬بهشت‭ ‬میگردید،‭ ‬اما‭ ‬انکار‭ ‬و‭ ‬سرباز‭ ‬زدن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گناۀ‭ ‬نابخشودنی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬دوزخ‭ ‬میگردانید‭.‬۳‭ ‬به‭ ‬اینترتیب‭ ‬زن‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬“موجود‭ ‬انسانی”‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬“موجود‭ ‬بیولوژیکی”‭ ‬تنزل‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬جسم‭ ‬اش‭ (‬غرض‭ ‬استفادۀ‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬تولید‭) ‬ارزش‭ ‬داشت‭. ‬

تبعیض‭ ‬و‭ ‬سختگیری‭ ‬مؤبدان‭ ‬زرتشتی‭ ‬باعث‭ ‬گردید‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬ششم‭ ‬یا‭ ‬پنچم‭ ‬ق‭ ‬م‭ ‬“مزدک‭ ‬پسر‭ ‬بامداد”،‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬مؤبدان‭ ‬آئین‭ ‬زرتشت‭ ‬بود،‭ ‬حرکت‭ ‬انقلابی‭ ‬را‭ ‬براه‭ ‬اندازد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬بنام‭ ‬آئین“مزدکیان”‭ ‬شهرت‭ ‬یافت‭. ‬“مزدکیان”‭ ‬مخالف‭ ‬اشرافیت‭ (‬و‭ ‬حرمسرای‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬اشرافیت‭ ‬بود‭) ‬و‭ ‬انحصار‭ ‬دین‭ ‬بدست‭ ‬مؤبدان‭ ‬بودند‭. ‬مزدکیان‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬“اشتراکیت‭ ‬ملکیت”‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬تبعیض‭ ‬طبقاتی‭ ‬بودند‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬عقاید‭ ‬“مزدکیان”‭ ‬معلومات‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬نظریاتی‭ ‬دال‭ ‬برآن‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬آزادیهای‭ ‬بیشتری‭ ‬بر‭ ‬خوردار‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بعضی‭ ‬شواهدی‭ ‬نیز‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آئین‭ ‬“مزدک”‭ ‬زن‭ ‬حیثیت‭ ‬“شی”‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬نی‭ ‬یک‭ ‬“شخصیت”‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬فلهذا‭ ‬زن‭ ‬نیز‭ ‬بمانند‭ ‬دیگر‭ ‬اشیأ‭ ‬“اشتراکی”‭ ‬بود‭. ‬شاۀ‭ ‬ساسانی،‭ ‬قباد،‭ ‬جهت‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬مخالفین‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬مزدکیان‭ ‬همراه‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬آئین‭ ‬مزدک‭ ‬از‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬تا‭ ‬آذربائیجان‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬پخش‭ ‬گردید‭. ‬اما‭ ‬عمر‭ ‬این‭ ‬دین‭ ‬بسیار‭ ‬کم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬قُباد،‭ ‬خسرو‭ ‬انوشیروان‭ ‬با‭ ‬مزدکیان‭ ‬درافتاد‭ ‬و‭ ‬مزدکیان‭ ‬را‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬نمود‭.‬

با‭ ‬یک‭ ‬نظر‭ ‬گذرا‭ ‬میبینیم،که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوران‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬نیز‭ ‬وضعیت‭ ‬بهتری‭ ‬نداشتند‭. ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬دین‭ (‬بمفهوم‭ ‬امروزی‭ ‬آن‭ ) ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ (‬های‭ ‬گوناگون‭) ‬جای‭ ‬مذهب‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فیلسوفان‭ ‬مشهور‭ ‬که‭ ‬نظریات‭ ‬اش‭ ‬عمومیت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬اجتماعات‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬را‭ ‬میساخت،‭ ‬“ارسطو”‭ ‬بود‭. ‬فلسفۀ‭ ‬“ارسطو”‭ ‬بر‭ ‬محوریت‭ ‬برتری‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬ناقص‭ ‬بودن‭ ‬زن‭ ‬استوار‭ ‬بود‭. ‬“ارسطو”‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬“زن‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬نامکمل‭ ‬است‭.‬”‭ ‬“ارسطو”‭ ‬میگفت‭ ‬که‭: ‬“در‭ ‬امتزاج‭ ‬مرد‭ ‬با‭ ‬زن،‭ ‬مرد‭ ‬روح‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طفل‭ ‬میدهد‭ ‬اما‭ ‬زن‭ ‬تنها‭ ‬جسم‭ ‬را‭.‬”۴‭  ‬در‭ ‬جامعۀ‭ ‬آنروزی‭ ‬“آتن”‭ ‬زنان‭ ‬حق‭ ‬ملکیت‭ ‬داشتند،‭ ‬ولی‭ ‬بدون‭ ‬اجازۀ‭ ‬سرپرستِ‭ ‬مرد‭ ‬اجازۀ‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ملکیت‭ ‬را‭ ‬نداشتند،‭ ‬زنها‭ ‬اجازۀ‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬مکلف‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬مرد‭ ‬بیگانه‭ ‬خودرا‭ ‬مخفی‭ ‬نگه‭ ‬دارند‭. ‬درنزد‭ ‬آتنیان‭ ‬نشانۀ‭ ‬دختر‭ ‬خوب‭ ‬“اطاعت‭ ‬مطلق‭ ‬و‭ ‬خاموشی‭ ‬اش‭ ‬بود‭.‬”‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬روم‭ ‬بر‭ ‬مصر‭ ‬تسلط‭ ‬یافت،‭ ‬زنان‭ ‬آتن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬خود‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬پوشیدن‭ ‬روپوشی‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬روپوشی‭ ‬بسر‭ ‬نمیکردند‭. ‬مورخین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬هستند،که‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬آنوقت‭ ‬مصر‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬دارای‭ ‬حقوق‭ ‬مساوی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مصر‭ ‬بمراتب‭ ‬بیشتر‭ ‬بنفع‭ ‬زن‭ ‬ها‭ ‬بود‭. ‬نظر‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬آنوقت‭ ‬مصر‭: ‬زنها‭ ‬حق‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ملکیت‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬انتخاب‭ ‬شوهر‭ ‬را‭ ‬داشتند؛‭ ‬زنها‭ ‬حق‭ ‬شهادت‭ ‬در‭ ‬محکمه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬داشتند،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لت‭ ‬و‭ ‬کوب‭ ‬زن‭ ‬“به‭ ‬شوهر‭ ‬صد‭ ‬ضربۀ‭ ‬شلاق‭ ‬زده‭ ‬میشد‭ ‬و‭ ‬ملکیت‭ ‬اش‭ ‬نیز‭ ‬مصادره‭ ‬میگردید‭.‬”‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬رومیان،‭ ‬زنان‭ ‬مصر‭ ‬آهسته‭ ‬آهسته‭ ‬آزادی‭ ‬های‭ ‬خودرا‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادند‭. ‬شواهد‭ ‬تاریخی‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬عیسویت‭ ‬مذهب‭ ‬رسمی‭ ‬روم‭ ‬گردید،‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ (‬که‭ ‬تحت‭ ‬ادارۀ‭ ‬امپراطوری‭ ‬روم‭ ‬بودند‭) ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬های‭ ‬بیشتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬روم‭  ‬برخوردار‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬روم‭ ‬پدر‭ ‬فامیل‭ ‬مکلف‭ ‬به‭ ‬بزرگ‭ ‬نمودن‭ (‬نگهداشت‭) ‬تمامی‭ ‬فرزندان‭ ‬پسر‭ ‬ولی‭ ‬مسؤل‭ ‬نگهداشت‭ ‬صرفاً‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬دختر‭ ‬بود‭. ‬بعقیدۀ‭ ‬دانشمندان‭ ‬رسم‭ ‬قبیح‭ ‬کشتن‭ (‬زنده‭ ‬بگور‭ ‬کردن‭) ‬فرزندان‭ ‬دختر‭ ‬از‭ ‬روم‭ ‬شروع‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬بدیگر‭ ‬نقاط‭ ‬سرایت‭ ‬نمود‭. ‬این‭ ‬رسم‭ ‬خصوصاً‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬طبقۀ‭ ‬اشراف‭ ‬معمول‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برعکس‭ ‬تصور‭ ‬عام‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬فقر‭ ‬انگیزۀ‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬شنیع‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.  ‬

با‭ ‬ترویج‭ ‬عیسویت‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬قبولی‭ ‬آن‭ ‬بحیث‭ ‬مذهب‭ ‬رسمی‭ ‬امپراطوری‭ ‬روم‭ ‬توسط‭ ‬“امپراطور‭ ‬کُنستانتین”،‭ ‬وضعیت‭ ‬زنها‭ ‬بدتر‭ ‬گردید‭. ‬کلیسا‭ ‬نظر‭ ‬خصمانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬داشت‭ ‬زیرا‭ ‬بقول‭ ‬ترولین‭ (‬نظریه‭ ‬پرداز‭ ‬و‭ ‬مؤسس‭ ‬کلیسای‭ ‬کاتولیک‭ ‬روم‭): ‬“زن‭ ‬شیطان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرمان‭ ‬خداوند‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬پا‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬ممنوعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرد‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬فریفت‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬باعث‭ ‬هبوط‭ ‬مرد‭ ‬گردید‭.‬”‭ ‬کلیسا‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬منحیث‭ ‬موجودی‭ ‬که‭ ‬صرفاً‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬نسل‭ ‬ضرورت‭ ‬بود‭ ‬مینگریست‭. ‬آگستین،‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬کشیشان‭ ‬و‭ ‬فیلسوفان‭ ‬عیسویت‭ (‬که‭ ‬نظریات‭ ‬اش‭ ‬شالوده‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬مذهب‭ ‬عیسویت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬پیروان‭ ‬این‭ ‬دین‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬آشنا‭ ‬استند‭ ‬بنا‭ ‬نهاد‭) ‬میگوید‭: ‬“من‭ ‬هر‭ ‬اندازه‭ ‬تعمق‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬رمز‭ ‬اینکه‭ ‬خداوند‭ ‬چرا‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬آفریده‭ ‬است‭ ‬پی‭ ‬نبردم‭… ‬من‭ ‬موفق‭ ‬نشدم‭ ‬پی‭ ‬ببرم‭ ‬که‭ ‬بجز‭ ‬تولید‭ ‬نسل‭ ‬زن‭ ‬چی‭ ‬منفعتی‭ ‬به‭ ‬مرد‭ ‬داشته‭ ‬میتواند‭.‬”

اما‭ ‬اوضاع‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬جامعۀ‭ ‬عرب‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ….   ‬

این‭ ‬سلسله‭ ‬در‭ ‬شمارهٔ‭ ‬بعدی‭ ‬مجلهٔ‭ ‬لمر‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬میکند‭… ‬

۱‭- ‬“زن‭ ‬و‭ ‬جنسیت‭ ‬در‭ ‬اسلام”‭ ‬نام‭ ‬کتابی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬عنوان‭ ‬از‭ ‬پروفیسر‭ ‬لیلی‭ ‬احمد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخشهای‭ ‬این‭ ‬نوشته‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬

۲‭- ‬The Origin of Patriarchy‭ ‬‭ ‬

۳‭- ‬بموجت‭ ‬روایاتی‭ ‬“آهورا‭ ‬مزدا”‭ ‬به‭ ‬“زرتشت”‭ ‬دستور‭ ‬“خویدوده”‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دخترم‭ ‬“سپندارمذ”‭ ‬“خویدوده”‭ ‬انجام‭ ‬دادم‭. ‬همچنان‭ ‬روایت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زردشت‭ ‬از‭ ‬آهورامزدا‭ ‬پرسید‭: “‬با‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خویدودن‭ ‬کردن‭ ‬باز‭ ‬دارد‭ ‬چه‭ ‬عقوبتی‭ ‬دارد؟‭ ‬آهورامزدا‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭: ‬جای‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬دوزخ‭ ‬است‭.‬‭” ‬قرار‭ ‬معلوم‭ ‬این‭ ‬سنت‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬هخامنشی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اشکانی‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬مروج‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬مثالهای‭ ‬از‭ “‬نکاح‭ ‬با‭ ‬محارم‭” ‬در‭ ‬میان‭ ‬شاهان‭ ‬ساسانی‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میتوان‭ ‬از‭ ‬‮ ‬ازدواج‭ “‬بهرام‭ ‬چوبین‭” ‬‮ ‬با‭ ‬خواهرش‮ ‬‭”‬گردیک‭” ‬نام‭ ‬برد

۴‭- ‬ما‭ ‬تأثیرات‭ ‬فلسفۀ‭ ‬یونانی‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬عقاید‭ ‬اسلامی‭ ‬که‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬عباسیان‭ ‬ترجمه‭ ‬گردید‭ ‬در‭ ‬بخشهای‭ ‬آینده‭ ‬خواهیم‭ ‬دید‭.‬‭ ‬

مطالب مشابه

Back to top button